Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhent

Mae’r rhent yr ydych yn ei dalu yn helpu Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i ddarparu gwasanaeth rheoli a thrwsio tai o ansawdd da i’n tenantiaid. Mae tenantiaid sy’n methu â thalu’r rhent sy’n ddyledus yn effeithio ar allu’r Cyngor i ddarparu ei wasanaeth.

Mae’n amod yn eich tenantiaeth ac yn gyfrifoldeb arnoch i sicrhau bod eich rhent yn cael ei dalu’n rheolaidd. Os na fydd hyn yn bosibl, gallwn ymateb yn brydlon i helpu i liniaru unrhyw broblemau pellach.

Mae’r daflen hon yn esbonio:

Rydym yn deall y gall pobl fynd i ôl-ddyledion am bob math o resymau ac rydym yn trin unrhyw wybodaeth mewn modd sensitif a chyfrinachol. Rydym yn eich annog i gysylltu â’ch Swyddog Tai yn gynnar os ydych yn cael unrhyw anawsterau wrth dalu eich rhent.

Os byddwch yn methu â thalu eich rhent, am ba bynnag reswm, peidiwch â gwneud pethau’n waeth trwy anwybyddu’r broblem. Dylech gysylltu â’ch swyddfa leol yn syth i drafod y mater.

Sut i dalu eich rhent

Talu Ar-lein

Debyd uniongyrchol misol syn cael ei dâl 1af a 16ed bob mis (dyma’r ffordd hawsaf i chi ac i ni) a thrwy ddebyd uniongyrchol wythnosol.  Cysylltwch â’ch swyddfa dai leol am fanylion a ffurflenni.

Arian parod, cerdyn sweip rhent, cardiau debyd neu gredyd yn y swyddfeydd tai.

Gellwch defnyddio cerdyn sweip a ddarperir gan y Gwasanaethau Tai mewn siopau PayPoint, swyddfeydd post a swyddfeydd tai.  Nodwch na fydd taliadau a wneir ar ôl dydd lau yn cyrraedd eich cyfrif rhent tan yr wythnos ganlynol.

Llinell ffôn awtomataidd 0300 333 6510 sydd ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, trwy ddefnyddio cardiau credyd neu ddebyd.

Gallwch dalu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd. Ni fydd taliadau gyrraedd eich cyfrif rhent tan y diwrnod nesaf.

Sut y gellwch hawlio budd-dal tai i’ch helpu i dalu eich rhent

Pan fyddwch yn derbyn eich tenantiaeth gan y Cyngor, bydd y Swyddog Tai yn rhoi ffurflen gais ar gyfer budd-daliadau tai i chi. Os ydych yn credu eich bod yn gymwys i gael help gyda’ch rhent, mae’n bwysig eich bod yn cwblhau’r ffurflen hon ar unwaith a’i dychwelyd at eich Swyddfa Dai gyda’r holl ddogfennau perthnasol.

Gallai unrhyw oedi cyn asesu eich cais am fudd-daliadau arwain at ôl-ddyledion yn eich cyfrif rhent. Fodd bynnag, sicrhau eich bod yn talu unrhyw rent sy’n ddyledus ac yn parhau â’ch cais i hawlio budd-dal yw eich prif flaenoriaeth.

Nid yw budd-dal tai yn cynnwys cyfraddau dŵr, costau carthffosiaeth, gwres, yswiriant neu rentu garej. Os oes unrhyw un o’r rhain yn gynwysedig yn eich rhent gros, rhaid i chi eu talu eich hunan.

Gallai newidiadau yn eich amgylchiadau personol effeithio ar gyfanswm y rhent a dalwch. Dylech ein hysbysu o unrhyw newidiadau ar unwaith fel nad oes unrhyw ôl-gostau’n cael eu hychwanegu.

Mae’n gyfrifoldeb arnoch hefyd i sicrhau bod eich cais i hawlio budd-dal tai yn cael ei adnewyddu yn brydlon pan ofynnir amdano.

Beth fydd yn digwydd os na fyddaf yn talu fy rhent?

Os na fyddwch, am unrhyw reswm, yn gallu talu eich rhent ar amser dylech gysylltu â’ch Swyddog Tai ar unwaith.

Bydd y Swyddog Tai yn trafod y sefyllfa mewn modd sensitif, yn eich helpu i nodi’r rheswm pam nad ydych yn gallu talu’r rhent a bydd disgwyl i chi wneud trefniadau i dalu’r ôl-ddyledion.

Beth bynnag fo’r rheswm am fethu â thalu eich rhent, unwaith y bydd trefniant wedi’i wneud i chi ad-dalu eich rhent, mae’n bwysig eich bod yn parhau â’r trefniant hwnnw. Caiff eich cyfrif rhent ei fonitro bob wythnos ac os na lwyddwch i gadw at y trefniadau i glirio eich ôl-ddyledion, bydd eich Swyddog Tai yn cael eu gorfodi i ystyried cymryd camau pellach. Byddwch yn gorfod talu unrhyw gostau cyfreithiol os bydd y Cyngor yn cymryd camau cyfreithiol yn eich erbyn.

Sut mae’r broses gyfreithiol o fynd i’r afael ag ôl-ddyledion rhent yn gweithio

Cam Cyntaf:

Yng ngham cyntaf y broses gyfreithiol, caiff Rhybudd Ceisio Meddiant ei roi i denant sicr neu Rybudd Terfyniad i denant cyflwyniadol.

Tenantiaid Sicr

Mae Rhybudd Ceisio Meddiant yn rhoi 28 diwrnod i chi drefnu i ad-dalu eich ôl-ddyledion. Mae’r Rhybudd yn ddilys am 12 mis ar ôl y cyfnod hwn. Yn ystod yr amser hwnnw, gall y Cyngor wneud cais i’r Llys Sirol am orchymyn i’ch troi allan o’ch cartref.

Tenant Cyflwyniadol

Mae Rhybudd Terfyniad hefyd yn ddilys am 12 mis ond mae’n rhoi 14 diwrnod i chi wneud cais am adolygiad o benderfyniad y Cyngor i’ch troi allan. Ar ôl clywed y ffeithiau i gyd, bydd y panel adolygu yn penderfynu p’un a fydd eich tenantiaeth yn parhau. Os penderfynir terfynu eich tenantiaeth, bydd y Cyngor yn gwneud cais i’r Llys Sirol am orchymyn i’ch troi allan o’ch cartref.

Ail Gam:

Yr ail gam yn y broses gyfreithiol yw’r gwrandawiad Llys. Cewch eich hysbysu o flaen llaw o ddyddiad y gwrandawiad llys ac mae’n bwysig eich bod yn mynychu.

Tenantiaid Sicr

Yn y gwrandawiad llys bydd y Cyngor yn gofyn am orchymyn meddiant i’ch troi allan o’ch cartref. Fodd bynnag, efallai y bydd y Llys yn penderfynu diarddel gorchymyn ac os cadwch at delerau’r Gorchymyn hwn, cewch ganiatâd i aros yn eich cartref. Bydd raid i chi hefyd dalu costau unrhyw gamau a gymerir yn y llys.

Bydd y gorchymyn llys hwn yn ddilys nes bo’r holl ôl-ddyledion a’r holl gostau sy’n ddyledus i’r llys wedi’u talu’n llawn. Y lleiafswm sy’n daladwy i’r llys yw £156.

Tenantiaid Cyflwyniadol

Yn y gwrandawiad llys, bydd y Cyngor yn gofyn am orchymyn meddiant i’ch troi allan o’ch cartref. Nid oes unrhyw gyfleuster ar gael i ddiarddel y gorchymyn hwn – gweler y Cam Olaf. Bydd raid i chi hefyd dalu’r holl gostau am unrhyw gamau a gymerir yn y llys. Y lleiafswm sy’n daladwy i’r llys yw £156.

Y Cam Olaf:

Y cam olaf yn y broses gyfreithiol yw eich troi allan. Caiff pob ymdrech ei wneud i osgoi ail-feddiannu eich tŷ a’ch troi allan o’ch tŷ yw’r dewis olaf un. Os cewch eich troi allan, byddwch yn dal i orfod talu cyfanswm yr holl ôl-ddyledion ac unrhyw gostau cyfreithiol sydd wedi cronni.

Tenantiaid Sicr

Os byddwch yn methu â thalu yn unol â chyfarwyddyd y llys, gall y Cyngor wneud cais am warant troi allan heb wrandawiad llys pellach. Byddwch chi’n gorfod talu am y cais hwn. Cewch eich hysbysu o’r dyddiad y byddwch yn cael eich troi allan a’r weithdrefn ar y dyddiad hwnnw.

Tenantiaid Cyflwyniadol

Yn dilyn gwrandawiad llys, cewch eich hysbysu o’r dyddiad y byddwch yn cael eich troi allan a’r weithdrefn ar y dyddiad hwnnw.

Os byddwch yn ddigartref, efallai na fydd dyletswydd gyfreithiol ar y cyngor i ddarparu tŷ arall i chi.