Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwybodaeth Diogelu Data

Diogelu Data

O dan ddeddfwriaeth Diogelu Data, mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i ddiogelu unrhyw ddata a gyflwynir gennych.

Fel rhan o gyflwyno gwasanaethau a gwybodaeth trwy'r wefan hon, efallai bydd angen prosesu gwybodaeth bersonol. Gellir cadw'r wybodaeth hon ar ffeiliau ysgrifenedig neu ar gyfrifiadur ac fe'i defnyddir i gyflwyno gwasanaethau'r Cyngor. Dim ond y wybodaeth leiaf a ofynnir amdani a'i chadw, a chaiff ei chadw dim ond tra bo'i hangen.

Caiff gwybodaeth a gesglir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ei storio a'i phrosesu mewn databasau ym meddiant Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn unig.

Ni fyddwn yn rhoi eich gwybodaeth bersonol chi, a geir trwy gyfrwng y wefan, i gwmnïau eraill nac i unigolion oni ofynnir am hynny dan y gyfraith.

Gwarchod Data - Dogfen Bolisi

Cofrestr Diogelu Gwybodaeth

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi cofrestru'r gwaith prosesu perthnasol gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth. Mae'r gofrestr i'w gweld ar wefan y Comisiynydd Gwybodaeth. Mae'r gofrestr yn dangos beth y mae corff neu unigolyn wedi ei gofrestru i'w wneud. Nid yw'n datgelu os yw'n cadw gwybodaeth bersonol ar berson penodol.

Os ydych eisiau copi o'r gofrestr, cysylltwch gyda:

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Swydd Gaer
SK9 5AF
Ffôn: (01625) 545 745
Ffacs: (01625) 524510

Mae copïau papur o gofnodion unigol ar y gofrestr ar gael o Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, yn rhad ac am ddim (mae ffi fechan yn daladwy am gopïau wedi eu tystysgrifo).