Beth yw cartref symudol? 

‘Cartref symudol’ (neu ‘Gartref Parc’) yw’r enw cyffredin am gartref preswyl symudol ar safle sydd wedi’i drwyddedu gan yr awdurdod lleol at ddefnydd preswyl, sy’n aml yn cael ei alw’n ‘barc’.

Mae’r rhan fwyaf o breswylwyr yn berchen ar eu cartrefi symudol eu hunain, ac yn eu defnyddio fel eu cartref parhaol, ac maent yn talu ffi am y llain i berchennog y safle. Fodd bynnag, mae rhai preswylwyr yn denantiaid sy’n rhentu eu cartref symudol.

Diffinnir cartref symudol fel strwythur sydd wedi’i fwriadu i fyw ynddo y gellir ei symud o le i le (er enghraifft, drwy gael ei dynnu neu ei gario ar drêlyr neu gerbyd), neu gerbyd a ddyluniwyd neu a addaswyd ar gyfer byw ynddo.

Gall cartrefi symudol amrywio o ran eu maint a’u siâp – mae rhai yn debyg i fyngalos ond mae eraill yn edrych yn debyg i garafannau traddodiadol.

A oes uchafswm maint i gartref symudol?

Uchafswm maint cartref symudol yw 20 metr o hyd (heb far tynnu), 6.8 metr o led a 3.05 metr o uchder y tu mewn. Os ychwanegir portsh neu estyniad, er enghraifft, gall hyn olygu ei fod yn fwy na’r diffiniad cyfreithiol, a gallai gael ei ystyried fel adeilad o dan ddeddfwriaeth arall.

Pa ddeddf sy’n gymwys i safleoedd cartrefi symudol preswyl?

Mae Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 yn gymwys i bob safle cartrefi symudol yng Nghymru. Cafodd y Ddeddf ei chyflwyno i wella amodau’r safleoedd hyn, yn ogystal â rhoi mwy o amddiffyniad i berchnogion cartrefi symudol.

Prif nodweddion y Ddeddf yw:

 • Mae’n ofynnol i berchnogion safleoedd wneud cais am drwydded gan eu hawdurdod lleol i weithredu safle. Mae’r drwydded yn para am hyd at bum mlynedd.
 • Mae’n rhaid i ddarpar ddeiliaid trwyddedau safleoedd a rheolwyr safleoedd basio prawf ‘unigolyn cymwys a phriodol’.
 • Bellach, ni all perchnogion safleoedd atal gwerthiant cartref symudol. Gall perchennog cartref symudol werthu ei gartref i bwy bynnag y mae’n dymuno gwerthu ei gartref iddo/iddi.
 • Uchafswm y comisiwn y gall perchennog safle ofyn i berchennog cartref symudol ei dalu wrth werthu ei gartref symudol yw 10% o’r pris sy’n cael ei dalu amdano.
 • Gall awdurdodau lleol archwilio safleoedd a rhoi hysbysiad cosb benodedig i berchnogion safleoedd os na fyddant yn cadw’r amodau ar gyfer y safle yn foddhaol.
 • Mewn achosion mwy difrifol, gall awdurdodau lleol roi hysbysiad cydymffurfio i berchnogion safleoedd i sicrhau eu bod yn cadw at yr amodau gofynnol ar gyfer y safle.
 • Gall y ffioedd ar gyfer lleiniau gael eu codi yn unol â’r Mynegai Prisiau Defnyddwyr yn unig.
 • Gall perchnogion a phreswylwyr safleoedd apelio i’r Tribiwnlys Eiddo Preswyl mewn rhai amgylchiadau.

Rhagor o wybodaeth am eich hawliau yn ymwneud â chartrefi symudol 

Trwyddedu safleoedd a chostau

Mae’n rhaid i bob safle cartrefi symudol gael trwydded a roddwyd gan yr awdurdod lleol ar barc gyda chaniatâd cynllunio perthnasol.

Trwyddedu safle cartrefi symudol preswyl

Mae safleoedd cartrefi symudol preswyl (neu safleoedd cartrefi parc) yn cael eu trwyddedu gan y Tîm Safonau Tai.
Er mwyn gwneud cais am drwydded safle mae’n rhaid bod gan y safle ganiatâd cynllunio.

Ar ôl derbyn y cais cyntaf cynhelir archwiliad o’r safle, yna bydd trwydded y safle yn cael ei rhoi yn dibynnu ar ganlyniad yr archwiliad.

Er nad oes ffi ar gyfer cyflwyno’r cais cyntaf, codir ffi os bydd y drwydded yn cael ei chaniatáu.

Trwyddedu safle carafannau gwyliau

Mae Safleoedd Carafannau Gwyliau yn cael eu trwyddedu gan yr Adran Gwarchod yr Amgylchedd. 

Er mwyn gwneud cais am drwydded safle mae’n rhaid bod gan y safle ganiatâd cynllunio.

Ar ôl derbyn y cais cyntaf cynhelir archwiliad o’r safle, yna bydd trwydded y safle yn cael ei rhoi yn dibynnu ar ganlyniad yr archwiliad.

Costau

Ffioedd Trwyddedu Safleoedd Cartrefi Symudol
Preswyl Ffi
Safleoedd Preswyl Unigol £243.95
Safle Preswyl Unigol - cymysg £272.65
Safle Bach (2 - 10 cartref symudol) £323.90
Safle Canolig (11 - 50 cartref symudol) £671.37
Safle Mawr (50 + cartref symudol) £1,136.72
Amrywio Amodau Trwydded £198
Cofnodi Rheolau Safleoedd £60.47
Trwydded Newydd £33.82
Ffioedd Trwyddedu Safleoedd Cartrefi Symudol
Safleoedd heb fod yn rhai preswyl Ffi
Safleoedd gwersylla (Deddf Iechyd y Cyhoedd 1936) Dim ffi
Safleoedd carafannau gwyliau a gwersylla Dim ffi

Trosolwg o’r broses drwyddedu safleoedd cartrefi symudol preswyl / safleoedd carafannau gwyliau

Trosolwg o’r broses drwyddedu safleoedd cartrefi symudol preswyl / safleoedd carafannau gwyliau
Crynodeb o’r broses drwyddedu

Er mwyn rhedeg safle carafannau a gwersylla mae’n rhaid i chi gael trwydded gennym ni (fel yr awdurdod lleol).

Gall amodau gael eu gosod ar drwydded yn ymwneud ag unrhyw un o’r rhesymau canlynol:

 • cyfyngu ar yr amser gall carafannau fod ar y safle er mwyn i bobl fyw ynddynt, neu gyfyngu ar nifer y carafannau all fod ar y safle ar yr un pryd
 • rheoli’r mathau o garafannau ar y safle
 • rheoli lleoliad y carafannau neu reoli’r defnydd o adeileddau eraill a cherbydau, gan gynnwys pebyll
 • sicrhau bod camau’n cael eu cymryd i wella’r tir, gan gynnwys plannu/ailblannu llwyni a choed
 • rheoliadau diogelwch tân ac ymladd tân
 • sicrhau bod cyfleusterau glanweithdra a chyfleusterau, gwasanaethau ac offer eraill yn cael eu darparu a’u cynnal
Meini prawf cymhwysedd

Fel ymgeisydd, mae’n rhaid bod gennych hawl i ddefnyddio’r tir fel maes carafannau.

Ni fydd trwyddedau yn cael eu rhoi i ymgeiswyr y cafodd eu trwydded safle ei dirymu yn ystod cyfnod o dair blynedd cyn dyddiad cyflwyno’r cais presennol.

Meini prawf trwyddedu

GOV.UK: Crynodeb o’r meini prawf trwyddedu ar gyfer y drwydded hon (dolen gyswllt allanol)

Y broses o werthuso ceisiadau

Cyflwynir ceisiadau ar gyfer trwyddedu safleoedd i’r awdurdod lleol perthnasol.

Dylai ceisiadau gynnwys manylion am y tir dan sylw ac unrhyw wybodaeth arall mae ar yr awdurdod lleol ei hangen.

A fydd cydsyniad tawel yn gymwys? Bydd. Golyga hyn y gallwch weithredu fel petai eich cais wedi ei ganiatáu os na fyddwch wedi clywed gennym erbyn diwedd y cyfnod targed ar gyfer cwblhau.
Cyfnod targed ar gyfer cwblhau 56 diwrnod calendr.
Gwneud cais ar-lein

GOV.UK: Gwneud cais i redeg safle carafannau neu safle gwersylla (dolen gyswllt allanol)

GOV.UK: Rhoi gwybod i ni am newid i’ch safle carafannau neu safle gwersylla presennol (dolen gyswllt allanol)

Cyswllt

E-bost: healthandhousing@wrexham.gov.uk
Gwasanaethau Gwarchod y Cyhoedd, Neuadd y Dref, Wrecsam LL11 1AY

Apelio yn erbyn cais a wrthodwyd 

Cysylltwch â ni yn y lle cyntaf.

Os bydd cais deiliad trwydded i newid amod yn cael ei wrthod, gall apelio i’r llys ynadon lleol. Rhaid cyflwyno’r apêl cyn pen 28 diwrnod ar ôl derbyn cadarnhad ysgrifenedig am y gwrthodiad a rhaid cyflwyno hysbysiad apêl i’r cyngor dosbarth lleol.

Apêl gan ddeiliaid y drwydded

Cysylltwch â ni yn y lle cyntaf. 

Os ydych yn ddeiliad trwydded sy’n dymuno apelio yn erbyn amod gafodd ei osod ar drwydded, gallwch apelio i’r llys ynadon lleol. Rhaid cyflwyno’r apêl cyn pen 28 diwrnod ar ôl rhoi’r drwydded.

Gallwn newid amodau ar unrhyw adeg, ond mae’n rhaid i ni roi cyfle i ddeiliaid trwyddedau gyflwyno sylwadau am y newidiadau arfaethedig. Os ydych chi’n ddeiliad trwydded sy’n anghytuno â’r newidiadau, gallwch apelio i’r llys ynadon lleol. Rhaid cyflwyno’r apêl cyn pen 28 diwrnod ar ôl dyddiad yr hysbysiad ysgrifenedig am y newid a rhaid cyflwyno hysbysiad am apêl i ni.

Tribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru (dolen gyswllt allanol)

Cwyn gan ddefnyddiwr Hoffem eich cynghori, os bydd rhywun yn cwyno yna eich cyfrifoldeb chi yw cysylltu â’r masnachwr yn y lle cyntaf – yn ddelfrydol ar ffurf llythyr (gan brofi’r derbyn). Os na fydd hynny’n gweithio, os ydych yn y DU, gall Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth roi cyngor i chi. Os ydych y tu allan i’r DU, gallwch gysylltu â Chanolfan Defnyddwyr Ewropeaidd y DU.

Safleoedd carafannau wedi’u trwyddedu ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam

Safleoedd cartrefi symudol (preswyl) 

 • Oakfield Caravan Park, Ffordd Gresffordd, Llai, Wrecsam, LL12 0NP
 • Penyllan Farm Mobile Home Site, Penyllan Farm, Ffordd Wrecsam, Marchwiel, Wrecsam, LL13 0PF

Safleoedd carafannau gwyliau

 • Rosedale Park, Higher Penley, Wrecsam
 • James’ Caravan Park, Wynnstay Park, Rhiwabon
 • Ddol Hir Caravan Park, Pandy, Glyn Ceiriog, Wrecsam
 • Bank Farm Caravan Park, Toft Wood, Bangor Is-coed, Wrecsam
 • The Plassey, Eutun, Wrecsam
 • Trotting Mare Caravan Park, Knolton, Owrtyn, Wrecsam
 • Emral Gardens Caravan Park, Holly Bush, Bangor Is-coed, Wrecsam
 • Clays Caravan Park, Ffordd Bryn Estyn, Wrecsam

Nid yw’r rhestrau uchod yn cynnwys safleoedd y Clwb Carafannau (Caravan Club) na safleoedd Sipsiwn a Theithwyr gan eu bod wedi’u heithrio o dan y ddeddfwriaeth.

Safonau sy’n ddisgwyliedig ar gyfer amodau safleoedd cartrefi symudol

Beth yw’r ‘Safonau Enghreifftiol’?

Safonau Enghreifftiol 2008 ar gyfer Safleoedd Carafannau yng Nghymru yw’r amodau, 'sydd fel arfer yn ddisgwyliedig fel rhan o arfer da ar safleoedd.'

Mae’r safonau hyn yn gymwys i safleoedd sy’n cynnwys carafannau a ddefnyddir fel unedau preswyl parhaol yn unig.

Mae’r safonau mwyaf arwyddocaol yn ymwneud â’r canlynol:

 • ymdrin â ffiniau parciau
 • ei gwneud yn fwy eglur beth ddylai a beth na ddylai gael ei ganiatáu o fewn lle gwahanu chwe metr rhwng cartrefi
 • caniatáu i un car gael ei barcio rhwng cartrefi
 • ei gwneud yn ofynnol i ddarparu llain goncrid galed i bob cartref
 • ymestyn gofynion draenio’r parc i gynnwys y llain
 • sicrhau bod ardaloedd cyffredin y safle yn cael eu cynnal i safon da
 • gosod y safonau gofynnol ar gyfer cyflenwi dŵr, trydan, draenio a glanweithdra
 • ei gwneud yn glir mai dim ond pan fydd plant yn byw ar y parc y mae’n ofynnol i ddyrannu tir at ddefnydd hamdden

Amodau cartrefi symudol unigol

Asesir cyflwr cartrefi symudol unigol gan ddefnyddio’r System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai (HHSRS) yn unol ag Adran 268 o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd 1936, gan dalu sylw i’r Safon Brydeinig sy’n pennu sut dylai cartrefi preswyl gael eu hadeiladu: BS 3632:2005/2015 (fel sy’n gymwys) Manyleb Cartrefi ar Barciau Preswyl.

Rheolau parciau preswyl 

Dan Ddeddf Cartrefi Symudol 1983 (fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Cartrefi Symudol 2013), mae gofyn cadw a chyhoeddi cofrestr ddiweddar o reolau cartrefi mewn parciau.

Mae rheolau safle ar gyfer safleoedd cartrefi symudol preswyl yn sicrhau cydlyniant cymunedol a rheolaeth dda o'r safle, tra'n sicrhau hefyd fod perchnogion cartrefi symudol yn deall y rheolau sy'n berthnasol iddynt hwy yn llwyr.

Mae Llywodraeth Cymru: Rheoliadau Cartrefi Symudol (Rheolau Safle) (Cymru) 2014 (dolen gyswllt allanol) yn dweud wrth perchnogion safleoedd sut i wneud, amrywio neu ddileu rheol safle. Mae’r rheoliadau hyn yn amlinellu sut i ymgynghori ar newidiadau arfaethedig, yn cynnig hawliau apelio ac yn gofyn i awdurdodau lleol gadw a chyhoeddi cofrestr o reolau safle ar gyfer safleoedd yn eu hardal. 

Gorolwg;

 1. Pan fydd perchennog safle yn cynnal arolwg o reolau presennol neu'n dymuno gwneud unrhyw reolau newydd, rhaid iddynt ymgynghori'n gyntaf gyda'r holl berchnogion cartrefi symudol ac unrhyw gymdeithas trigolion perthnasol (CTP). Rhaid i'r ymgynghoriad fod yn agored i ymatebion am o leiaf 28 diwrnod. O fewn 21 diwrnod o ddiwedd yr ymgynghoriad, rhaid i berchennog y safle anfon Dogfen Ymateb i'r Ymgynghoriad at yr holl berchnogion cartrefi yn rhoi gwybod iddynt am ganlyniad yr ymgynghoriad a pha reolau safle sydd i'w mabwysiadu.
 2. Os yw perchennog cartref symudol yn dymuno apelio yn erbyn penderfyniad perchennog y safle i fabwysiadu, dileu neu amrywio rheol safle, rhaid iddynt wneud cais i Dribiwnlys Eiddo Preswyl (TEP), o fewn 21 diwrnod o dderbyn y ddogfen ymateb i'r ymgynghoriad.
 3. Unwaith y bydd y rheolau newydd wedi'u cytuno, rhaid i berchennog y safle roi’r rheolau safle newydd i’r awdurdod lleol heb fod yn hwyrach na 42 diwrnod wedi cyflwyno'r ddogfen ymateb i'r ymgynghoriad. Os oes apêl wedi'i chyflwyno, ni all perchennog y safle adneuo'r rheolau safle tan y bydd yr apêl wedi'i phenderfynu.  Unwaith y bydd yr apêl wedi'i phennu, mae gan berchennog y safle 14 diwrnod i adneuo'r rheolau safle gyda'r awdurdod lleol, oni bai y bydd y tribiwnlys yn pennu fel arall.