Seremonïau yn Neuadd y Dref

Ni ddylai unrhyw un sy’n profi'r symptomau coronafeirws isod fynychu:

 • peswch newydd parhaus
 • tymheredd uchel
 • colled neu newid yn eu synnwyr arogli neu flasu arferol (anosmia)

Ni ddylai unrhyw un o aelwyd sy’n hunan-ynysu fynychu.

Cyfrifoldeb y cwpl yw cyfeirio at Iechyd Cyhoeddus Cymru am ragor o wybodaeth.

Cyn y seremoni byddwn yn gofyn am fanylion yr holl westeion sy’n mynychu er mwyn cynorthwyo â'r broses olrhain cysylltiadau a bydd yr holl wybodaeth bersonol a gesglir yn cael ei thrin yn unol â’n Hysbysiad Preifatrwydd COVID-19 (Coronafeirws).

Seremonïau mewn lleoliadau cymeradwy

Ni ddylai unrhyw un sy’n profi'r symptomau coronafeirws isod fynychu:

 • peswch newydd parhaus
 • tymheredd uchel
 • colled neu newid yn eu synnwyr arogli neu flasu arferol (anosmia)

Ni ddylai unrhyw un o aelwyd sy’n hunan-ynysu fynychu.

Cyfrifoldeb y cwpl yw cyfeirio at Iechyd Cyhoeddus Cymru am ragor o wybodaeth.

Ar gyfer seremonïau mewn adeiladau cymeradwyol:

 • Bydd y lleoliad yn dweud faint yw’r nifer mwyaf y gall yr ystafell berthnasol ei dal  a rhaid sicrhau y cedwir pellter cymdeithasol o 2 fetr rhwng y rhai sy'n bresennol yn y seremoni drwy gydol yr adeg, ac eithrio'r pâr sy'n priodi
 • Ni chaniateir unrhyw blant, babanod na gwesteion ychwanegol
 • Caniateir cerddoriaeth

Cofrestru genedigaeth

Mae’n rhaid i gofrestriadau geni gael eu cynnal trwy apwyntiad wyneb yn wyneb gyda chofrestrydd. Er eich diogelwch, rydym wedi cyflwyno mesurau megis hylif diheintio dwylo a menig a byddwn mewn ystafell fwy er mwyn gallu cadw pellter cymdeithasol.

Gofynnwn am eich amynedd yn ystod y cyfnod yma, gan ein bod yn disgwyl llawer o alwadau yn sgil y galw am y gwasanaeth. Gyda hyn mewn golwg, dilynwch y canllawiau sydd wedi’u hamlinellu uchod. 

Ni fyddwn yn derbyn ceisiadau am apwyntiadau dros e-bost.

Hawliadau Budd-Dal Plant / Credyd Cynhwysol

Dylai cwsmeriaid fod yn ymwybodol y gallant wneud hawliad am Fudd-Dal Plant neu Gredyd Cynhwysol cyn i’r enedigaeth gael ei chofrestru nawr, pan nad ydynt wedi gallu gwneud hyn oherwydd y mesurau hyn.  Fodd bynnag, bydd angen cofrestru’r enedigaeth ar ddyddiad arall.

Caiff ceisiadau am dystysgrifau eu gostwng i’r canlynol yn unig:

 • Os ydynt yn ofynnol at ddibenion cyflogaeth – anfonir trwy’r post, nid oes modd eu casglu, taliadau - cerdyn yn unig
 • Os ydynt yn ofynnol at ddibenion budd-daliadau – anfonir trwy’r post, nid oes modd eu casglu, taliadau - cerdyn yn unig