Seremonïau yn Neuadd y Dref

Gall yr Ystafell Seremonïau ddal uchafswm o 9 yn cynnwys y cofrestryddion, y pâr sydd i briodi a 5 o westeion. Bydd unrhyw ddehonglydd (fel iaith dramor neu BSL), plant a’r ffotograffydd hefyd wedi eu cynnwys yn y ffigwr hwn.

Nodwch: Ni chaniateir conffeti y tu allan i Neuadd y Dref.

Wrth Gyrraedd

 • Ni fydd y pâr a’u gwesteion yn cael mynediad tan 15 munud cyn y seremoni, gofynnir i unrhyw un sy'n cyrraedd yn gynnar ddod yn ôl ar yr amser cywir ac efallai na fydd pobl sy'n cyrraedd yn hwyr yn cael mynd i mewn
 • Os yw parti 2 yn cyrraedd ar wahân, byddant yn cael mynediad 10 munud cyn y seremoni
 • Gofynnir i westeion aros yn yr Ystafell Seremonïau a bydd yr arweiniad ar gadw pellter cymdeithasol a hylendid yn cael ei egluro
 • Ni fydd unrhyw blant yn cael mynediad oni bai fod hynny wedi'i gytuno ymlaen llaw a'u bod ar y rhestr o westeion
 • Bydd y defnydd o doiledau’n cael ei gadw i’r isafswm
 • Bydd yr amser o fewn yr adeilad hefyd yn cael ei gadw i'r isafswm

Rydym wedi rhoi’r mesurau canlynol yn eu lle...

 • Llif un ffordd drwy fynedfeydd ac allanfeydd
 • Hylif glanhau dwylo wrth fynedfeydd ac allanfeydd ac yn yr Ystafell Seremonïau.
 • Rhaid cadw i’r chwith ar bob coridor
 • Bydd y cyfweliadau cyn priodi'n cael eu cynnal yn unol ag egwyddorion pellhau cymdeithasol.
 • Bydd y seddau yn yr ystafell seremonïau wedi’u gosod yn briodol 2 fetr ar wahân.
 • Gall cyplau sydd eisiau darparu eu cerddoriaeth eu hunain wneud hynny gan ddefnyddio ffonau symudol a seinyddion Blue Tooth.
 • Rhaid defnyddio hylif glanhau dwylo cyn arwyddo unrhyw ddogfennau a bydd y cwpl a’r tystion yn cael eu harwain gan y cofrestrydd i sicrhau y cedwir y gofrestr y yn ddiogel a bod pellter cymdeithasol yn cael ei gynnal. 
 • Gofynnir i’r cwpl a’u tystion ddod a'u beiro inc du eu hunain i’r seremoni.

Ar ôl cwblhau’r gofrestr

 • Bydd tystysgrif(au) yn cael eu hanfon at gyplau drwy’r post dosbarth cyntaf

Seremonïau mewn lleoliadau cymeradwy yn ystod y cyfyngiadau Covid-19

Er mwyn diogelu'r holl bartïon, gwesteion a staff bydd cyfyngiadau ar niferoedd ar ddiwrnod y seremoni i gydymffurfio â chanllawiau'r llywodraeth.

Uchafswm a ganiateir mewn ystafell

Mae'r Llywodraeth wedi dweud mai uchafswm y bobl a ganiateir mewn seremoni yw 30. Mae hyn yn cynnwys y ddau gofrestrydd, y cwpl, y ffotograffydd a 25 o westeion.

Mae’n rhaid i bawb yn y seremoni gynnal pellter o 2 fetr oddi wrth ei gilydd drwy gydol yr amser y maent yn ystafell y seremoni, ac eithrio'r cwpl eu hunain.

Mae plant/babanod wedi eu cynnwys yn y 30 ac ni fyddant yn cael eu caniatáu fel gwesteion ychwanegol.

Bydd yr uchafswm y gall yr ystafell ei ddal yn ddibynnol ar y gofyniad i gadw pellter o 2 fetr rhwng gwesteion felly fe allai hynny fod yn llai na 30. Bydd yn ofynnol i leoliadau roi gwybod i gyplau faint yw'r uchafswm y gall eu hystafelloedd eu dal.

Mae cofrestryddion yn neilltuo’r hawl i leihau'r niferoedd yn yr ystafell ar ddiwrnod y seremoni os nad yw’r lleoliad yn cadw at y canllawiau hyn.Mae cofrestryddion yn neilltuo’r hawl i leihau'r niferoedd yn yr ystafell ar ddiwrnod y seremoni os nad yw’r lleoliad yn cadw at y canllawiau hyn.

Hylendid

 • Mae’n rhaid i bob gwestai aros i gael gwahoddiad i mewn i’r ystafell seremonïau gan staff y lleoliad.  Ni chaniateir iddynt fynd a dod fel y mynnont cyn y seremoni.
 • Mae’n rhaid i bawb a fydd yn mynychu'r seremoni ddefnyddio hylif glanhau dwylo wrth iddynt fynd i mewn i'r ystafell.  Y lleoliad fydd yn gyfrifol am ddarparu’r hylif glanhau a staff i ofalu amdano.
 • Gwrthodir mynediad i unrhyw un sy’n dangos symptomau Covid-19 neu sydd wedi bod mewn cysylltiad â rhywun â’r symptomau.
 • Os yw gwesteion yn gwisgo blodyn, dylid gofalu eu bod yn gwneud hynny cyn dod i mewn i’r ystafell.
 • Ni ddylid dod ag unrhyw fagiau neu anrhegion diangen i mewn i ystafell y seremoni.
 • Dim ond un ffotograffydd fydd yn cael bod yn yr ystafell a dylai aros yn llonydd yn ystod y seremoni. 

Seremoni

 • Ni fydd y Cofrestryddion yn mynd i ystafelloedd gwely preifat i weld unrhyw barti a bydd y cyfweliad cyn y seremoni yn digwydd y tu allan i ystafell y seremoni.  Bydd y lleoliad yn sicrhau bod y fan honno’n ddigon mawr i alluogi cadw pellter o 2 fetr rhwng pawb.
 • Byddai angen i’r ‘orymdaith fynediad’ draddodiadol gwrdd â'r rheoliadau pellhau cymdeithasol a dylid gallu rheoli symudiadau yn yr ystafell.
 • Caniateir cyfnewid modrwyau.
 • Caniateir darlleniadau byr ar yr amod fod y darllenwr yn aros yn ei sedd.
 • Rhaid defnyddio hylif glanhau dwylo cyn arwyddo unrhyw ddogfennau a bydd y pâr a’r tystion yn cael eu harwain gan y cofrestrydd i sicrhau diogelwch y gofrestr a bod pellter cymdeithasol yn cael ei gynnal. 
 • Gofynnir i’r cwpl a’u tystion ddod a'u beiro inc du eu hunain i’r seremoni.
 • Ar hyn o bryd nid chaniateir ffug lofnodi’r gofrestr.  Fodd bynnag caniateir cymryd ffotograffau yn ystod y seremoni ar yr amod fod gwesteion yn aros yn eu seddau.

Bydd un dystysgrif yn cael ei darparu ar y diwrnod.  Bydd tystysgrif(au) ychwanegol yn cael eu hanfon at gyplau drwy’r post dosbarth cyntaf.

Cofrestru Genedigaeth

Yn ôl y gyfraith, oes rhaid i mi gofrestru genedigaeth fy mhlentyn?

Oes. O dan Ddeddf Cofrestru Genedigaethau a Marwolaethau 1953, mae’n rhaid cofrestru pob genedigaeth.

Fydda’ i’n ddiogel, ac a fydd modd i mi gadw pellter cymdeithasol yn ystod fy apwyntiad?

Bydd. Fe fydd eich apwyntiad yn cael ei gynnal mewn amgylchedd diogel gan leihau unrhyw risgiau i chi neu’r Cofrestrydd. Bydd gorsaf lân ar gael ac fe ddarperir hylif dwylo gwrthfacterol a menig untro i chi eu defnyddio.

Os ydych chi neu unrhyw un yn eich aelwyd yn dangos unrhyw symptomau o Covid-19 fel yr amlinellir yng nghyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru, ni fydd modd i chi gofrestru ar hyn o bryd.

A fydd toiledau a chyfleusterau i newid babanod ar gael?

Yn anffodus, ni fydd toiledau a chyfleusterau i newid babanod ar gael.

A fydd fy apwyntiad yn gyfrinachol?

Bydd. Fe gynhelir yr apwyntiad mewn ystafell breifat. Mae data ystadegol cyfrinachol yn cael ei gasglu yn unol â'r gyfraith, ond nid yw'n cael ei rannu'n gyhoeddus.

Oes rhaid i mi ddod â fy mabi i'r apwyntiad, pa waith papur ydw i ei angen?

Na, does dim rhaid i chi ddod a’ch babi i’r apwyntiad, ac yn sgil yr amgylchiadau presennol, gofynnwn i chi beidio dod ag unrhyw blant eraill neu aelodau eraill o’ch teulu gyda chi. Serch hynny, dewch â’ch llyfr coch gyda chi gan sicrhau fod y rhif GIG ar gael. Gallwch hefyd ddod â dull o adnabod gyda chi, yn enwedig os oes gennych chi sillafiad anarferol yn eich enw.

Pa wybodaeth fydda’ i ei angen er mwyn cofrestru?

 • lleoliad a dyddiad yr enedigaeth
 • enw, cyfenw a rhyw y baban
 • enwau, cyfenwau a chyfeiriad y rhieni
 • lleoliadau a dyddiadau geni’r rhieni
 • dyddiad priodas neu bartneriaeth sifil y rhieni
 • swyddi y rhieni
 • enw’r fam cyn priodi

 

Dydw i ddim yn briod â thad y babi, beth ydw i’n ei wneud?

Os ydych chi’n dymuno i fanylion y tad gael eu cofnodi ar gofrestr geni’r babi, yna byddwch angen cofrestru ar y cyd gyda’r tad yn bresennol yn yr un apwyntiad.

Rydw i mewn perthynas o’r un rhyw, ond heb briodi nac mewn partneriaeth sifil, oes modd i fanylion fy mhartner gael eu cynnwys ar y dystysgrif?

Oes, mae modd iddynt gael eu hystyried yn ail riant i’r plentyn os ydi’r ddau/ddwy ohonoch wedi cael eich trin yn y DU gan glinig trwyddedig, ac wedi llunio ‘cytundeb rhieni’. Serch hynny, er mwyn i’r ddau/ddwy riant gael eu cofnodi mae'n rhaid i chi wneud un o’r canlynol; cofrestru’r enedigaeth ar y cyd, llenwi ffurflen datganiad o gydnabyddiaeth rhieni a dod â’r ddogfen gyda chi i’r apwyntiad, neu gael dogfen gan y llys yn rhoi cyfrifoldeb rhieni i’r ail riant benywaidd.

Nid wyf yn dymuno i fanylion y tad gael eu cofnodi ar y gofrestr geni, beth ydw i’n ei wneud?

Fe gymerir cofrestriad sengl, a bydd manylion y tad yn cael eu gadael yn wag.  Os hoffech chi gofnodi manylion y tad yn nes ymlaen bydd angen ffurflen ailgofrestru a bydd angen trefnu apwyntiad arall gyda’r ddau riant yn bresennol. Serch hynny, nodwch gall y tad ofyn am orchymyn llys yn caniatáu i’w fanylion gael eu cofnodi os nad ydych chi'n rhoi eich caniatâd.

Rydw i’n briod/mewn partneriaeth sifil, oes rhaid i’r ddau ohonom fynychu?

Nag oes. Gan eich bod yn briod/mewn partneriaeth sifil dim ond un ohonoch sydd angen mynychu.

Rydym ni’n gwpl priod/partneriaid sifil benywaidd, sut mae ein manylion yn ymddangos ar dystysgrif ein plentyn?

Os cafodd y babi ei genhedlu yn ystod y briodas/partneriaeth sifil ac na chafodd cytundeb ei dynnu nôl ar unrhyw adeg, yna bydd y fam eni yn ymddangos fel ‘Mam’ a bydd yr ail riant yn ymddangos fel ‘rhiant’ ar y dystysgrif.

Rydym ni’n gwpl priod/partneriaid sifil gwrywaidd, sut allwn ni gael ein cofrestru fel rhieni?

Bydd rhaid i chi gael gorchymyn rhieni gan y llys cyn i chi allu cofrestru fel rhieni.

Oes rhaid i mi dalu am dystysgrifau?

Oes, pris pob tystysgrif yw £11.