Mae ein gwasanaeth arlwyo prydau ysgol yn gweithio i ddarparu amrywiaeth dda o ddewisiadau bwyd, gyda bwydydd maethol i helpu plant i dyfu a datblygu. 

Beth mae prydau ysgol yn eu darparu?

Mae’r gwasanaeth arlwyo prydau ysgol mewn ysgolion cynradd yn cynnig bwydlen dau gwrs am bris penodedig, gyda dewis dyddiol o ddau brif gwrs, neu datws trwy’u crwyn â llenwad a salad neu becyn cinio, a phwdin wedi’i baratoi yn ffres neu ffrwyth.

Mewn ysgolion uwchradd, mae bwydlen dau gwrs am bris penodedig hefyd ar gael, yn ogystal â phryd y dydd am bris penodol, ac ystod lawn o eitemau wedi eu prisio’n unigol yn y ffreutur, yn cynnwys saladau, brechdanau, pwdinau a diodydd. 

Mae dewis llysieuol ar gael yn ddyddiol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. 

Prisiau prydau ysgol

  • Prydau ysgol i fabanod - £2.40
  • Prydau ysgol i ddisgyblion cynradd - £2.40
  • Prydau ysgol i ddisgyblion uwchradd a disgyblion ysgol Sant Christopher, pryd arbennig y dydd a lwfans cinio am ddim - £2.45
  • Prydau ysgol i oedolion - £3.20

Bwydlenni prydau ysgol 

Mae gan ysgolion cynradd dair bwydlen wahanol sy’n ailadrodd bob tair wythnos. 

Ar ôl pob gwyliau ysgol, ‘wythnos un’ fydd y fwydlen ar yr wythnos gyntaf yn ôl bob tro.

Mae gan ysgolion uwchradd ddwy fwydlen wahanol sy’n ailadrodd bob pythefnos. 

Ar ôl pob gwyliau ysgol, ‘wythnos un’ fydd y fwydlen ar yr wythnos gyntaf yn ôl bob tro.

Tanysgrifiwch i dderbyn e-byst am fwydlenni prydau ysgolion cynradd

Gallwch danysgrifio i dderbyn copi o’r bwydlenni yn eich mewnflwch bob wythnos. Wedi i chi gofrestru, byddwch yn derbyn y fwydlen ar gyfer yr wythnos ganlynol bob dydd Sul am 3:30pm.  

Anfonwch nodyn i fy atgoffa o'r fwydlen

Pecynnau cinio ysgol

Mae pris pecyn cinio ysgol yr un fath â’r prydau wedi’u coginio. Mae’r pecyn cinio yn cynnwys... 

  • Dewis o frechdan, tortilla neu rôl (gyda chaws, tiwna, cig neu wy) neu salad pasta mewn bocs 
  • Dewis o ffrwyth ffres
  • Dŵr neu laeth 
  • Pwdin y dydd, teisen frau, bisgeden geirch neu iogwrt

Os oes gan eich plentyn hawl i bryd am ddim, gellir darparu pecyn cinio ar gais. 

Gellir gwneud cais am becyn cinio ymlaen llaw neu ei ddewis o’r ffreutur amser cinio. 

Mae’r holl becynnau cinio ysgol yn cael eu cadw mewn oergelloedd tan amser cinio. 

Mae’r pecynnau cinio yn darparu pryd iach a chytbwys ar gyfer eich plentyn ac maent yn cydymffurfio yn llwyr â’r canllawiau maeth cenedlaethol ar gyfer ysgolion cynradd. 
 

Pam dewis prydau ysgol ar gyfer fy mhlentyn?

Mae prydau ysgol yn cynnig gwerth am arian, ac maent yn cael eu paratoi gan staff arlwyo cymwys a hyfforddedig. Maent yn cynnwys ystod o grwpiau bwyd sy’n cydymffurfio â safonau maeth cinio ysgol, a osodwyd gan Lywodraeth Cymru. 

Mae dewis o lysiau yn cael eu darparu â phob pryd, ynghyd ag amrywiaeth o ddewisiadau carbohydrad, yn cynnwys reis a phasta (dylid cynnig sglodion unwaith yr wythnos yn unig). 

A oes modd darparu ar gyfer anghenion dietegol arbennig?

Oes, os oes gan eich plentyn anghenion dietegol arbennig mae modd darparu ar eu cyfer – cysylltwch â chogydd yr ysgol i roi gwybod iddo / i drafod anghenion penodol eich plentyn.