Canllawiau

Cyfleoedd gwaith

Yn y gweithle byddwch yn cael cynnig profiad i ddatblygu eich sgiliau a’ch hyder yn y meysydd canlynol: 

 • Gweithio mewn tîm
 • Cyfathrebu
 • Gwasanaeth Cwsmeriaid
 • Digidol a TGCh 
 • Gweithio mewn Partneriaeth
 • Defnyddio systemau a chronfeydd data 
 • Cael gwybodaeth fanwl am feysydd gwaith gan ddarparu sgiliau craidd ar gyfer swyddogaethau’r dyfodol ac i wneud eich dewisiadau gyrfa.
 • Dealltwriaeth o swyddogaethau ehangach a rheoliadau ac egwyddorion allweddol gwasanaeth cyhoeddus Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Coleg – deilliannau dysgu 

Byddwch yn cael cyfle i gael eich rhyddhau am ddiwrnod i fynd i’r coleg i gyflawni’r canlynol:

Cymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol

 •  NVQ Lefel 2/3 yn eich maes a ddewiswyd

Sgiliau allweddol

 • Sgiliau allweddol yn ymwneud â’r gwaith megis Llythrennedd, Rhifedd a Llythrennedd Digidol oni bai eich bod wedi eich eithrio.

Tystysgrifau technegol

 • Mae’r rhain yn gymwysterau galwedigaethol priodol a asesir yn allanol (trwy arholiadau) ac yn y rhan fwyaf o achosion bydd angen mynd i’r coleg.

Hawliau a chyfrifoldebau cyflogaeth

 •  Mae hyn yn sicrhau bod gennych ddealltwriaeth lawn o’ch cyfrifoldebau a’ch hawliau fel gweithwyr

Gofynion sgiliau 

Mae gennym wir ddiddordeb mewn cael ceisiadau gan unigolion sydd eisiau datblygu gyrfa gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.  

Pan fyddwch yn ymgeisio am un o’r lleoliadau hyn dylech amlygu eich profiad / sgil yn y meysydd canlynol ar ein ffurflen gais ar-lein.  Gall hyn fod o amrywiaeth o leoedd e.e. lleoliad gwaith, gwirfoddoli, profiadau ysgol, chwaraeon, cynllun Dug Caeredin, sgowtiaid, geidiaid.

Sgiliau dymunol 

 • Sgiliau cyfathrebu – ar lafar ac yn ysgrifenedig
 • Gweithio mewn tîm
 • Sgiliau digidol/llythrennedd cyfrifiadurol  
 • Rheoli amser 
 • Sgiliau gwasanaeth i gwsmeriaid

Sgiliau hanfodol

O leiaf 5 TGAU Gradd C / 4 neu uwch (neu gyfwerth) gan gynnwys Cymraeg neu Saesneg a Mathemateg.

Rydym yn croesawu diddordeb gan Siaradwyr Cymraeg.

Ein cyfleoedd

Gellir ystyried swyddogaethau/gyrfaoedd posib yn y dyfodol yn y meysydd canlynol:

Addysg

 • Derbyniadau i Ysgolion
 • Gweinyddu
 • Sicrwydd Data

Cyllid a TGCh

 • Cyfrifeg
 • Refeniw a Budd-daliadau
 • Hawliau Lles
 • Asesiadau Ariannol/Penodeiaeth
 • Archwilio
 • Caffael
 • Diogelwch Seibr TGCh

Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid

 • Gwasanaeth Cwsmeriaid
 • Gweinyddu
 • Derbynnydd
 • Dadansoddwr Proses Ddigidol
 • Systemau TGCh

Tai

 • Arolygu
 • Buddsoddi
 • Eiddo Gwag ac Adnewyddu
 • Gwaith Cyfalaf
 • Arlwyo
 • Dewisiadau Tai
 • Gosodiadau Lleol
 • Dyraniadau
 • Rheoli Ystadau
 • Lloches
 • Rhenti
 • Sipsiwn/Teithwyr
 • Atgyweiriadau 

Gofal Cymdeithasol

 • Comisiynu
 • Gwasanaethau Plant ac Oedolion Ifanc
 • Gweithiwr Cefnogi
 • Preswyl Plant
 • Preswyl Oedolion
 • Gofal Cartref/Ailalluogi
 • Byw â Chymorth
 • Cymorth i Fusnesau
 • Atal a Chymorth Cynnar
 • Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam
 • Gweithiwr Cefnogi Teuluoedd
 • Cyflawni Newid Gyda'n Gilydd (TAC)
 • Tîm Gofal Plant

Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol a Pherfformiad a Gwelliant

 • Canolfan wasanaeth AD a DS (trafodaethol a chyflogau) datblygu'r gweithlu, perfformiad a gwelliant

Economi a Chynllunio

 • Gwarchod y Cyhoedd
 • Rheoli Cynllunio
 • Polisi Cynllunio
 • Adfywio
 • Gwasanaethau Llyfrgell
 • Tŷ Pawb
 • Adfywio Corfforol
 • Treftadaeth ac Archifau

Advertising