Wrth i gyfyngiadau’r cyfnod clo barhau i lacio, atgoffir busnesau a pherchnogion adeiladau fod angen iddynt wirio eu systemau dŵr cyn ailagor. Mae yna risg uwch o gael bacteria Clefyd y Llengfilwyr o ganlyniad i beidio â defnyddio systemau dŵr yn ystod y cyfnod clo.

Mae angen ystyried pob system ddŵr. Mae hyn yn cynnwys systemau dŵr mewn siopau, siopau trin gwallt, swyddfeydd, gwestai, campfeydd, clybiau chwaraeon, clybiau golff, tafarndai, clybiau, bwytai, adeiladau a redir yn wirfoddol, ac unrhyw le sydd â chyflenwad dŵr ac sydd ar gau ar hyn o bryd.

Gellir contractio Clefyd y Llengfilwyr trwy anadlu defnynnau bach o ddŵr sy’n hofran yn yr awyr ac yn cynnwys bacteria’r clefyd dan sylw. Mae’r symptomau’n cynnwys twymyn, peswch sych a niwmonia.

Gall y clefyd fod yn fwy difrifol ymysg dynion dros 50 oed, ysmygwyr, a phobl â chlefyd cronig yn yr ysgyfaint a systemau imiwnedd gwan. Nid yw’n lledaenu o berson i berson.

Gofynnir i bobl sy’n rheoli neu’n berchen ar adeiladau ddilyn y cyngor diweddaraf gan Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd (CIEH) a’r Weithrediaeth Iechyd a Diogelwch (HSE), i helpu lleihau’r risg o Glefyd y Llengfilwyr wrth iddynt baratoi i ailagor yn dilyn y cyfnod clo.

Mae’n cynnwys fflysio’r systemau dŵr oer gyda dŵr ffres o’r prif gyflenwad ynghyd â chynyddu tymheredd y systemau dŵr poeth i uwch na 60°C os yn bosibl er mwyn i’r system dŵr poeth gael ei diheintio’n thermol. Dylid gwneud hyn fel rhan o asesiad risg trylwyr ac efallai y bydd angen gwneud gwaith arall.

Dolenni perthnasol