1 Ebrill 2019

Mae Dechrau'n Deg Wrecsam yn rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer plant o 0 oed hyd at eu pen-blwydd yn 4 oed a'u rhieni/gofalwyr. Drwy adnabod anghenion a darparu cymorth yn gynnar, nod Dechrau'n Deg yw gwella canlyniadau i blant a phobl ifanc a'u bywyd yn y dyfodol.

Gwybodaeth a gasglwyd

 • Enw 
 • Cyfeiriad
 • Manylion Cyswllt
 • Perthynas Agosaf
 • Dyddiad geni
 • Ethnigrwydd
 • Anabledd
 • Iaith
 • Rhyw
 • Crefydd
 • Statws Cyflogaeth
 • Gwybodaeth Addysg 
 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Rhif GIG
 • Gwybodaeth am berthnasau
 • Cyfansoddiad y Teulu
 • Gwybodaeth Iechyd
 • Gwybodaeth Atgyfeirio/Asesu
 • Gwybodaeth achos/Nodiadau achos perthnasol
 • Gwybodaeth Galluedd Meddyliol
 • Asiantaethau Eraill
 • Gwybodaeth ariannol
 • Asesiadau Risg

Asiantaethau y gallem rannu’r wybodaeth gyda nhw

 • Awdurdodau lleol eraill
 • Adrannau eraill yn Awdurdod Lleol Wrecsam
 • Asiantaethau Iechyd
 • Meddygon Teulu
 • Sefydliadau Trydydd Sector
 • Cyrff Elusennol/Ymddiriedolaethau/Mudiadau
 • Darparwyr gofal plant
 • Ysgolion
 • Darparwyr Gofal yn y Cartref
 • Darparwyr Gofal yn y Gymuned
 • Rhwydwaith Maethu
 • Partneriaid Darparu wedi’u Comisiynu
 • Gwasanaethau Cludiant
 • Gwasanaethau Eirioli
 • Cyrff Rheoleiddio
 • Llywodraeth Cymru
 • Swyddfa Archwilio Cymru
 • Heddlu a Throseddu Ieuenctid
 • Cynrychiolwyr Cyfreithiol
 • Mudo
 • Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol
 • Asiantaethau Barnwrol (e.e. Llysoedd)

Pwrpas prosesu

 • Cynllunio a Darparu Gwasanaeth
 • Gwella gwasanaeth
 • Ymchwil
 • Hyfforddiant Staff
 • Marchnata
 • Archwilio
 • Atal/Canfod Trosedd/Twyll