1 Ebrill 2019

Gwybodaeth a gasglwyd

 • Enw
 • Cyfeiriad
 • Dyddiad geni
 • Ethnigrwydd
 • Gwybodaeth am berthnasau
 • Gwybodaeth Iechyd
 • Gwybodaeth Atgyfeirio/Asesu
 • Gwybodaeth Achosion Perthnasol
 • Gwybodaeth Galluedd Meddyliol
 • Manylion Cyswllt
 • Asiantaethau Eraill
 • Gwybodaeth ariannol
 • Perthynas Agosaf 
 • Aelodau’r teulu.

Asiantaethau y gallem rannu’r wybodaeth gyda nhw

 • Cynghorau
 • Llysoedd
 • Llywodraeth Cymru
 • Bargyfreithwyr
 • Cyfreithwyr
 • Gwasanaeth Erlyn y Goron
 • Yr Heddlu
 • CAMHS
 • The Elms
 • Wallich
 • Shelter
 • Asiantaethau meddygol
 • Banciau
 • Cymdeithasau Adeiladu
 • y Gofrestrfa Tir
 • Datblygwyr
 • Syrfewyr
 • Cwmnïau yswiriant
 • Cyngor Cenedlaethol Adeiladu Tai
 • Ombwdsmon
 • Aelodau Panel Apêl Derbyniadau Ysgol
 • Prosesau Gweinyddwyr

Pwrpas prosesu

 • Cefnogi a rheoli Gwasanaethau a gweithwyr CBSW
 • Hyrwyddo Gwasanaethau CBSW
 • Atal troseddu ac erlyn troseddwyr (gan gynnwys defnyddio TCC)
 • Ymgymryd â gwaith ymchwil.
 • Gweinyddu corfforaethol (gan gynnwys yr holl weithgareddau fel rheolydd data)
 • Amddiffyn Oedolion a Phlant
 • Diogelu Eiddo’r Cyngor
 • Darparu panelau Apêl Derbyniadau Ysgol gyda’r wybodaeth angenrheidiol i benderfynu ar apeliadau