1 Ebrill 2019

Mae’r hysbysiad preifatrwydd a ganlyn yn berthnasol i Warchod y Cyhoedd.

Mae hyn yn cynnwys:

 • Iechyd yr Amgylchedd a Safonau Tai
 • Bwyd a Ffermio
 • Iechyd a Diogelwch
 • Safonau Masnach a Thrwyddedu

Gwybodaeth a gasglwyd

 • Enw
 • Cyfeiriad
 • Dyddiad geni
 • Ethnigrwydd
 • Cyfeiriad e-bost
 • Rhifau Ffôn Cyswllt
 • Manylion Meddygol
 • Cymwysterau hyfforddi
 • Trwyddedau/Pasbort
 • Recordiadau fideo a sain (archwiliadau)
 • Gwybodaeth eiddo a nifer y bobl mewn eiddo (archwiliadau)
 • Delweddau digidol/lluniau
 • Gwybodaeth lles meddyliol/corfforol
 • Negeseuon cyfryngau cymdeithasol (archwiliadau)
 • Tystiolaeth yn ymwneud â thor rheolau troseddol a sifil
 • Gwybodaeth yn ymwneud â gweithgareddau amheus
 • Data yn ymwneud â throseddau ac euogfarnau

Asiantaethau y gallem rannu’r wybodaeth gyda nhw

 • Awdurdodau Lleol (yn allanol)
 • Adrannau’r Cyngor (yn fewnol)
 • Llysoedd Sirol
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Yr Heddlu
 • Yr Asiantaeth Safonau Bwyd
 • Yr Adran Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra)
 • Cyllid a Thollau EM 
 • Safonau Masnach Cenedlaethol
 • Uned Troseddau Trefnedig Rhanbarthol
 • Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA)
 • RSPCA
 • Milfeddygfeydd.
 • Rheoleiddwyr (CIW, HSE)
 • Darparwyr Trydydd Parti
 • Bwrdd iechyd
 • Rhentu Doeth Cymru
 • Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru – NWFRS (argyfyngau, manylion cyswllt landlordiaid tai amlfeddiant)
 • Swyddfa Gartref / Gwasanaeth Mewnfudo
 • Landlord Cymdeithasol Cofrestredig (LCC)
 • Cwmnïau Gwasanaethau (er enghraifft Dŵr Dyffryn Dyfrdwy, cyflenwyr trydan)

Pwrpas prosesu

 • Cynnal arolygon
 • Gweinyddu corfforaethol (gan gynnwys yr holl weithgareddau fel rheolydd data)
 • Gweithgareddau Trwyddedu a Rheoleiddio
 • Darparu’r holl weithgareddau anfasnachol (gan gynnwys casgliadau gwastraff o eiddo preswyl)
 • Darparu’r holl wasanaethau masnachol (gan gynnwys gweinyddu a gorfodi rheoliadau a chyfyngiadau parcio)
 • Ymgymryd â gwaith ymchwil.