Defnyddio'r wefan hon

Caiff y wefan hon ei rhedeg gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Rydym yn awyddus i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon. Mae hynny’n golygu er enghraifft y dylech chi fod yn gallu:

 • newid lliwiau, lefelau cyferbyniad a ffontiau
 • closio i mewn hyd at 300% heb i’r testun ddiflannu oddi ar y sgrin
 • llywio drwy’r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • llywio drwy’r rhan fwyaf o’r wefan drwy ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
 • gwrando ar y rhan fwyaf o’r wefan drwy ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau mwyaf diweddar o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i’w ddeall.

Mae gan AbilityNet (dolen gyswllt allanol) gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i'w ddefnyddio os oes gennych chi anabledd.

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon

Rydym yn gwybod nad yw rhai rhannau o'r wefan hon yn gwbl hygyrch.

 • nid yw’r rhan fwyaf o ddogfennau PDF hŷn yn gwbl hygyrch i feddalwedd darllen sgrin.
 • nid oes gan ffrydiau fideo byw benawdau

Beth i’w wneud os na allwch gael mynediad i rannau o’r wefan hon

 • Os oes angen gwybodaeth arnoch am y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, fformat hawdd i'w ddarllen, recordiad sain neu braille, ebostiwch webcontent@wrexham.gov.uk.

Fe fyddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi mewn 5 diwrnod.

 

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda’r wefan hon

Rydym bob amser yn awyddus i wella hygyrchedd y wefan hon. Os dewch chi o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi eu rhestru ar y dudalen hon neu os ydych yn credu nad ydym yn bodloni gofynion y rheoliadau hygyrchedd, cysylltwch â thîm y Gwasanaethau Digidol, webmaster@wrexham.gov.uk.

Gweithdrefn orfodi

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn gyfrifol am orfodi’r rheoliadau hygyrchedd. Os nad ydych yn hapus gyda sut rydym yn ymateb i’ch cwyn cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb (EASS) (dolen gyswllt allanol).

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfnewid testun i bobl sy’n fyddar, â nam ar y clyw neu sydd â nam ar y lleferydd.

Mae gan ein swyddfeydd ddolenni cyflwyno sain neu os cysylltwch â ni cyn eich ymweliad fe allwn drefnu dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain.

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi ymrwymo i wneud y wefan hon yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd 2018 Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2).

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol gyda safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1 (dolen gyswllt allanol) o ganlyniad i'r enghreifftiau nad ydynt yn cydymffurfio a restrir isod.

Problemau gyda dogfennau PDF a dogfennau eraill

Nid yw nifer o'n dogfennau PDF a Word hŷn yn bodloni safonau hygyrchedd – er enghraifft mae'n bosib nad ydynt wedi eu marcio fel eu bod yn hygyrch i feddalwedd darllen sgrin.

Nid yw'r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni ddatrys dogfennau PDF na dogfennau eraill sydd wedi eu cyhoeddi cyn 23 Medi 2018 (dolen gyswllt allanol) os nad ydynt yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft nid ydym yn bwriadu datrys cofnodion pwyllgor, rhaglenni a dogfennau adroddiadau.

Bydd unrhyw ddogfennau PDF neu Word rydym yn eu cyhoeddi yn bodloni safonau hygyrchedd.

Problemau gyda delweddau, fideo a sain

Nid oes gan ffrydiau fideo byw benawdau.

Nid ydym yn bwriadu ychwanegu penawdau i ffrydiau fideo byw gan fod fideo byw wedi ei eithrio o fodloni’r rheoliadau hygyrchedd (dolen gyswllt allanol).

Sut wnaethom ni brofi'r wefan hon

Cafodd y wefan hon ei phrofi ddiwethaf ar 11 Mawrth 2020. Fe wnaed y prawf gan Siteimprove.com.

Fe brofwyd holl dudalennau'r wefan gennym gan ddefnyddio'r gwasanaeth ar-lein.

Fe brofwyd:

 • ein prif blatfform ar-lein, sydd ar gael yma: wrecsam.gov.uk
 • FyNghyfrif (fynghyfrif.wrecsam.gov.uk/cy) – gwasanaeth wedi ei seilio ar blatfform technegol gwahanol ond wedi ei lunio i edrych fel ein gwefan
   

Beth rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Rydym bob amser yn awyddus i wella hygyrchedd y wefan hon. Os dewch chi o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi eu rhestru ar y dudalen hon neu os ydych yn credu nad ydym yn bodloni gofynion y rheoliadau hygyrchedd, cysylltwch a thîm y Gwasanaethau Digidol, webmaster@wrexham.gov.uk.

Cafodd y datganiad hwn ei baratoi ar 24 Mawrth 2020. Cafodd ei ddiweddaru ddiwethaf ar 24 Mawrth 2020.