Yn 2016, pasiodd Llywodraeth Cymru Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016.

Bydd y ddeddf yn dod i rym o 1 Rhagfyr 2022 ymlaen. Mae’n cyflwyno llawer o newidiadau i gyfreithiau tenantiaeth a bydd yn berthnasol i’r sector rhentu cymdeithasol a phreifat.

Pwrpas y ddeddf 

Nod y ddeddf yw:

 • ei gwneud yn symlach ac yn haws i landlordiaid a thenantiaid rentu cartref yng Nghymru  
 • symleiddio cytundebau a gwella cyflwr cartrefi rhent yng Nghymru
 • cynnig mwy o sicrwydd a diogelwch i denantiaid a landlordiaid.

Ar bwy mae’r ddeddf yn effeithio 

 • Pob landlord - preifat a chymdeithasol 
 • Pob tenant - preifat a chymdeithasol 

Newidiadau penodol

 • Bydd cytundebau tenantiaeth yn cael eu disodli gan gontractau meddiannaeth.
 • Mwy o sicrwydd i denantiaid rhentu preifat - bydd rhaid i landlordiaid roi 6 mis o rybudd cyn belled â bod y contract heb gael ei dorri. 
 • Rhaid i bob eiddo fod yn ddiogel ac o safon y gellir byw ynddynt - mae hyn yn cynnwys cael larymau mwg sy’n gweithio, larymau carbon monocsid a phrofion diogelwch trydanol. 
 • Mwy o hawliau olynu i drosglwyddo eich cartref. 
 • Gellir ychwanegu neu ddileu deiliad contract heb fod angen terfynu’r contract. 
 • Bydd landlordiaid yn gallu adfeddiannu eiddo a adawyd heb orchymyn llys, gan gymryd bod ymchwiliadau wedi’u cynnal.

Beth mae’n ei olygu i chi fel tenant

Bydd y ddeddf yn:  

 • symleiddio a gwella eich hawliau fel tenant (mae contractau’n cynnig mwy o ddiogelwch a sicrwydd i chi)
 • gwella sut mae landlordiaid yn rheoli cartrefi rhent yng Nghymru 
 • rhoi mwy o sicrwydd i chi fel tenant yn y sector rhentu preifat.

Sut y bydd yn effeithio’n uniongyrchol arnoch chi 

 • Os ydych yn denant presennol, byddwch yn trosi’n awtomatig o’ch cytundeb tenantiaeth bresennol i gontract newydd a byddwch yn cael copi o’r contract newydd erbyn 1 Mehefin 2023.
 • Os ydych yn denant newydd ar 1 Rhagfyr 2022 neu wedyn, byddwch yn llofnodi’r contract newydd yn y ffordd arferol ac yn cael copi cyn pen 14 diwrnod.

Ni fydd y ddeddf yn cael unrhyw effaith ar eich rhent ac ni fydd yn costio arian i chi.

Beth sydd angen i chi ei wneud 

Yr unig beth fydd angen i chi ei wneud yw darllen eich contract ac ymgyfarwyddo â’ch hawliau a chyfrifoldebau.

Mwy o wybodaeth

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, gallwch e-bostio rentinghomes@wrexham.gov.uk