Beth ydym ni’n ei wneud?

Yng Ngwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Wrecsam, rydyn ni’n helpu i atal plant a phobl ifanc rhag bod yn rhan o droseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n effeithio ar eu cymunedau.

Rydyn ni’n gweithio gyda phlant 10-17 oed i atal troseddu ac aildroseddu, yn ogystal â’u teuluoedd, dioddefwyr a chymunedau gan helpu i leihau effaith, ofn a’r nifer o droseddau sydd yn y fwrdeistref sirol.

Rydyn ni’n dîm amlasiantaeth sydd wedi’i ariannu gan Fwrdd Cyfiawnder Ieuenctid Cymru a Lloegr, Llywodraeth Cynulliad Cymru a phartneriaethau strategol lleol.

Rydym yn gweithio’n agos gyda’r llysoedd ieuenctid ac yn gweithredu ystod o orchmynion statudol y mae’r llysoedd yn eu gosod. Gall rhan o hyn gynnwys helpu i ailsefydlu pobl ifanc yn ôl yn y gymuned ar ôl iddynt fod dan glo.

Yn ogystal â gweithio gyda’r llysoedd ieuenctid, mae gennym ni broses y tu allan i’r llys o’r enw y ‘Bureau’. Mae’n cynnwys gweithio’n agos gyda Heddlu Gogledd Cymru i ddod o hyd i ddatrysiad ‘adferol’ a allai olygu nad yw’r person ifanc yn mynd i’r llys.

Rydyn ni’n gwneud hyn trwy asesu’r person ifanc a gweithio gyda dioddefwyr, os yw hynny’n briodol. Rydyn ni’n defnyddio sawl gwahanol ddull – gan gynnwys cynnig cyngor i rieni a gofalwyr – i helpu i atal mwy o droseddu.

Gwirfoddoli

Mae gennym ni fwy a mwy o wirfoddolwyr sy’n cefnogi tîm y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid.

Maen nhw’n cael cyfle i weithio’n uniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc a chefnogi penderfyniadau yn ein cyfarfodydd panel.

Rydyn ni’n annog rhai o bob oed a chefndir i gymryd rhan. 

Cysylltwch â ni

Am ragor o wybodaeth am wirfoddoli, a sut i ddefnyddio ein gwasanaethau, anfonwch e-bost atom ni ar youthjusticeservice@wrexham.gov.uk.