Mae Grant Datblygu Disgyblion Llywodraeth Cymru ar gael i helpu gyda chostau gwisg ysgol a phethau eraill i blant ysgol o deuluoedd ag incwm isel. 

Mae unrhyw blentyn sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim yn y blynyddoedd ysgol a restrir isod yn gymwys. Ond, ni fyddai’r rhai sy’n derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd trefniadau diogelu dros dro yn gymwys. 

Gan ddibynnu ar ba flwyddyn y mae eich plentyn ynddi o fis Medi 2021, gallech gael grant rhwng £125 a £200.

Am beth mae’r grant yn talu?

Gallwch ddefnyddio’r grant i dalu costau...

  • gwisg ysgol
  • dillad chwaraeon ysgol
  • gwisg ar gyfer gweithgareddau ehangach, er enghraifft chwaraeon, sgowtiaid a geidiau
  • offer, fel bag ysgol a deunydd ysgrifennu
  • offer ysgol lle mae gweithgareddau cwricwlwm newydd yn dechrau, fel dylunio a thechnoleg
  • offer ar gyfer teithiau y tu allan i oriau ysgol fel dillad sy’n dal dŵr ar gyfer dysgu yn yr awyr agored
  • gliniadur neu ddyfais tabled

Pwy sy’n gymwys i gael y grant?

Bydd unrhyw un sy’n gymwys ar gyfer Prydau Ysgol am Ddim yn y grwpiau blwyddyn canlynol yn gymwys ar gyfer y grant:

  • Yn cychwyn yn y dosbarth derbyn mewn ysgol gynradd
  • Yn cychwyn blynyddoedd ysgol 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10 ac 11
  • Mewn ysgol arbennig, adnodd anghenion arbennig neu uned gyfeirio disgyblion ac yn 4 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14 neu 15 oed. 

Ar gyfer unrhyw blentyn sy’n derbyn gofal o oedran ysgol gorfodol nad ydynt yn cael prydau ysgol am ddim, anfonwch e-bost i uniformgrant@wrexham.gov.uk i gael ffurflen gais. 

Faint fydd y grant yn ei dalu?

Rhoddir £200 i blant sy’n cychwyn ym mlwyddyn 7 a rhoddir £125 i bob grŵp blwyddyn arall a phlant sy’n derbyn gofal.

Pryd alla i wneud cais am y grant, a sut?

Nid oes ffurflen gais ar-lein bellach ar gyfer y grant hwn. Os yw’r myfyriwr yn gymwys ar gyfer prydau ysgol am ddim ac yn un o'r grwpiau blwyddyn a restrir uchod, e-bostiwch uniformgrant@wrexham.gov.uk i ofyn am ffurflen gais.  

Sut fydda i’n cael yr arian?

Telir y grant drwy drosglwyddiad BACS yn syth i’ch cyfrif banc.

Mwy o gwestiynau

Anfonwch e-bost i uniformgrant@wrexham.gov.uk os oes gennych unrhyw gwestiynau am y grant.