Gwneud cais ar-lein

Dechrau

 

Mae Grant Datblygu Disgyblion Llywodraeth Cymru ar gael i helpu gyda chostau gwisg ysgol a phethau eraill i blant ysgol o deuluoedd ag incwm isel.

Os ydych chi’n gymwys gallwch wneud cais am y grant o Gorffennaf 13, 2020 ymlaen. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Rhagfyr 31, 2020.

Gan ddibynnu ar ba flwyddyn y mae eich plentyn ynddi o fis Medi 2020, gallech gael grant rhwng £125 a £200.

Am beth mae’r grant yn talu?

Gallwch ddefnyddio’r grant i dalu costau...

 • Gwisg ysgol
 • Dillad chwaraeon ysgol
 • Gwisg ar gyfer gweithgareddau ehangach, er enghraifft chwaraeon, sgowtiaid a geidiau
 • Offer, fel bag ysgol a deunydd ysgrifennu
 • Offer ysgol lle mae gweithgareddau cwricwlwm newydd yn dechrau, fel dylunio a thechnoleg
 • Offer ar gyfer teithiau y tu allan i oriau ysgol fel dillad sy’n dal dŵr ar gyfer dysgu yn yr awyr agored

Pwy sy’n gymwys i gael y grant?

I fod yn gymwys mae’n rhaid ichi fod yn derbyn rhai budd-daliadau penodol, a bod eich plentyn yn rhan o un o’r grwpiau isod ym mis Medi 2020:

 • Dechrau yn y dosbarth derbyn neu flwyddyn 3 mewn ysgol gynradd yn Wrecsam 
 • Dechrau ym mlwyddyn 7 neu 10 mewn ysgol uwchradd yn Wrecsam 
 • Dechrau dosbarth derbyn, blwyddyn 3, blwyddyn 7 neu flwyddyn 10 mewn ysgol arbennig, canolfan adnoddau anghenion arbennig neu uned cyfeirio disgyblion yn Wrecsam

Mae plant sy’n derbyn gofal (gan y Cyngor) sydd o oedran ysgol gorfodol hefyd yn gymwys i gael y grant.

Pa fudd-daliadau sy’n rhaid imi fod yn eu derbyn?

Bydd arnoch angen bod yn derbyn un o’r rhain:

 • Cymhorthdal Incwm
 • Credyd Treth Plant (gydag incwm islaw terfyn HMRC)
 • Lwfans Ceisio Gwaith (yn seiliedig ar incwm)
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (yn seiliedig ar incwm)
 • Elfen Warantedig o Gredyd Pensiwn y Wladwriaeth
 • Credyd Cynhwysol (ar yr amod fod gan yr aelwyd incwm net blynyddol o ddim mwy na £7,400)
 • Cefnogir o dan Ran VI o Ddeddf Mewnfudo a Lloches 1999. 

Os ydych chi’n derbyn Credyd Treth Gwaith ni fyddwch yn gymwys i gael y grant.

Faint fydd y grant yn ei dalu?

Darperir £125 i blant sy’n dechrau mewn dosbarth derbyn, blwyddyn 3 a blwyddyn 10, ac i bob plentyn sy’n derbyn gofal.

Darperir £200 i blant sy’n dechrau ym mlwyddyn 7 (i dalu’r costau ychwanegol o ddechrau yn yr ysgol uwchradd).

Pryd alla i wneud cais am y grant, a sut?

Gallwch wneud cais o Gorffennaf 13, 2020. Y dyddiad cau yw 31 Rhagfyr 2020.

Gallwch wneud cais ar-lein (bydd angen i chi gofrestru cyfrif gyda FyNghyfrif gyntaf os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny).

Gwneud cais ar-lein

Dechrau

Sut fydda i’n cael yr arian?

Telir y grant drwy drosglwyddiad BACS yn syth i’ch cyfrif banc.

Mwy o gwestiynau

Anfonwch e-bost i childrensfinance@wrexham.gov.uk os oes gennych unrhyw gwestiynau am y grant.