Mae Taliadau Uniongyrchol yn ffordd arall o gael cymorth i fodloni eich anghenion cymdeithasol a phersonol. Yn hytrach na bod y Gwasanaethau Cymdeithasol yn darparu’r gefnogaeth hon, cewch arian i sefydlu gwasanaethau eich hunain. Gall hyn roi fwy o reolaeth o ran pwy fydd yn eich helpu a’r ffordd y byddant yn ei wneud. Gall hyn weddu eich ffordd o fyw yn well a rhoi gwell dewis a hyblygrwydd i chi.

Pwy all gael Taliadau Uniongyrchol?

Gall y rhan fwyaf o bobl y mae asesiad gan y gwasanaethau cymdeithasol wedi dangos eu bod yn gymwys i gael gofal a chefnogaeth gael Taliad Uniongyrchol. Mae angen i ni fod yn fodlon eich bod am gael Taliad Uniongyrchol ac y gallwch ei reoli, gyda chefnogaeth gan ffrindiau, deulu neu ein gwasanaeth cymorth, neu heb y gefnogaeth hon.

Sut gall Taliadau Uniongyrchol fy helpu i a sut gellir eu defnyddio?

Gallai sefydlu Taliadau Uniongyrchol eich helpu i:

  • recriwtio eich cynorthwyydd personol eich hun yn hytrach na phwy bynnag sy’n cael ei anfon i chi
  • trefnu bod eich gofal yn cael ei ddarparu ar wahanol amseroedd sy’n addas i beth rydych eisiau gwneud
  • mynychu gwahanol weithgareddau cymunedol gan ddefnyddio eich Taliad Uniongyrchol

Os byddwch chi’n dewis cyflogi eich staff eich hun, gallwch wneud hyn naill ai trwy brynu eich gwasanaethau gan asiantaeth ofal neu trwy gyflogi eich gofalwyr yn uniongyrchol.

Gallwch fodloni rhan o’ch anghenion asesedig, neu yr anghenion i gyd gan ddefnyddio Taliadau Uniongyrchol. Rhaid i’r taliadau gael eu rheoli’n ddiogel a chyfrifol. Mae’n rhaid iddynt gyflawni’r canlyniadau a nodir yn eich cynllun gofal a chymorth, sydd wedi’u cytuno gyda’ch gweithiwr cymdeithasol.

Gall gofalwyr drefnu bod yr unigolyn maen nhw’n gofalu amdano yn aros adref gyda chefnogaeth Taliad Uniongyrchol hefyd, er mwyn iddynt gael seibiant.

Faint fydd yn ei gostio i mi?

Caiff eich amgylchiadau ariannol eu hasesu i weld a fydd rhaid i chi dalu tuag at eich anghenion gofal. Mae hyn yr un fath ag ar gyfer gwasanaethau gofal cymdeithasol eraill.

Gwybodaeth ychwanegol

Gwasanaeth Cymorth

Gall y gwasanaeth cymorth gynnig cymorth a chyngor am gyhyd ag y byddwch chi’n cael Taliad Uniongyrchol.

Rydym yn darparu gwasanaeth cefnogaeth ar gyfer Taliadau Uniongyrchol, gallwch gysylltu â’r tîm drwy ebost at directpayments@wrexham.gov.uk.

Gwasanaethau Cyflogau

Efallai y byddwch yn defnyddio rhan o’ch Taliad Uniongyrchol neu'r holl daliad i gyflogi eich cymhorthydd personol eich hun neu lunio contract gydag asiantaeth gofal o’ch dewis chi. Os ydych chi’n dewis cyflogi staff, bydd gennych gyfrifoldeb dros fod yn gyflogwr.

Rydym eisiau helpu gwneud cyflogi eich cynorthwyydd personol eich hun mor rhwydd â phosib, heb bwysau ychwanegol o orfod cyfrifo cyflogau. Mae gwasanaethau Cyflogau yn ei gwneud yn eithaf rhwydd i gyflogwyr Taliadau Uniongyrchol dalu cyflogau, treuliau a chostau PAYE (cynllun Talu wrth Ennill).

Ynghyd â Chyngor Sir y Fflint, rydym wedi gwahodd darparwyr gwasanaethau cyflogau Taliadau Uniongyrchol arbenigol i ymuno â rhestr o ddarparwyr gwasanaethau cyflogau wedi’u cymeradwyo ar gyfer y ddau awdurdod. Mae pob cwmni ar y rhestr wedi’u hasesu yn erbyn nifer o feini prawf. Maent wedi ein bodloni o ran eu dealltwriaeth o Daliadau Uniongyrchol a’u gallu i ddarparu gwasanaethau cyflogau effeithiol.

Mae’r rhestr yn gynghorol a gallai helpu i’ch arwain wrth i chi ddewis darparwr gwasanaethau cyflogau. Fodd bynnag, mae pob unigolyn sy’n cyflogi staff yn uniongyrchol drwy eu Taliad Uniongyrchol yn rhydd i ddewis defnyddio darparwr gwasanaethau cyflogau nad ydynt ar y rhestr.

Polisi taliadau/polisi gweithredol ac amodau

Mae Polisi Taliadau Uniongyrchol Rhanbarthol Gogledd Cymru yn nodi sut y bydd Awdurdodau Lleol Cymru yn cyflawni eu dyletswyddau i ddarparu Taliadau Uniongyrchol i bobl cymwys (mae hyn wedi bod yn berthnasol ers 6 Ebrill 2016).

Mae gwybodaeth am gefndir cyfreithiol a’r broses sy’n ymwneud â Thaliadau Uniongyrchol i’w gweld yn y ddogfen Polisi ac Amodau Gweithredol.

Adolygu Balans - Taliadau ar-lein

Os ydych chi wedi derbyn llythyr Adolygu Balans ynglŷn â Thaliad Uniongyrchol a bod arnoch chi angen talu arian yn ôl i ni, fe allwch chi wneud hynny drwy'r ddolen ganlynol.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gwneud y taliad yn erbyn yr adran ar y dudalen sy’n cyd-fynd â’r adran a nodir dan “Your Ref/Eich Cyf” ar frig eich llythyr ar yr ochr dde en enghraifft SDR neu SFR. Mae yna wyth dewis ar gael felly gwnewch yn siŵr eich bod chi’n dewis yr un cywir. Os digwydd i chi wneud taliad i’r adain anghywir, anfonwch neges i directpayments@wrexham.gov.uk ar unwaith er mwyn i ni ddatrys hyn.

Taliadau ar-lein

Cysylltwch â ni am Daliadau Uniongyrchol

Os oes gennych ddiddordeb a’ch bod yn cael gwasanaethau cymorth eisoes, gallwch gysylltu â’ch gweithiwr cymdeithasol.

Os nad ydych chi’n cael gwasanaeth, gallwch gysylltu â ni i wneud cais am asesiad o’ch anghenion.

Os hoffech ragor o wybodaeth am sut gallai Taliadau Uniongyrchol weithio i chi, gallwch gysylltu â ni trwy anfon e-bost at directpayments@wrexham.gov.uk.