Cafodd Cynllun presennol y Cyngor ei gymeradwyo gyntaf yn 2017.  Mae’n cynnwys 14 o amcanion ar draws pedwar thema: 

 • Yr Economi
 • Pobl
 • Lle
 • Trefniadaeth

Mae’n cael ei adolygu’n flynyddol ac ar ddiwedd 2018 roedd cynghorwyr yn teimlo ei fod yn rhy eang ar gyfer y gyllideb a’r adnoddau sy’n prinhau. Mewn ymateb, gwnaethom gyflwyno blaenoriaethau a osodwyd yn ystod y flwyddyn oedd yn canolbwyntio mwy i gefnogi’r amcanion yn y cynllun. Mae’r rhain wedi eu diffinio’n gaeth, gyda gweithgareddau clir am y flwyddyn. 

Wrth gyflenwi’r blaenoriaethau hyn o fewn y flwyddyn, byddwn yn parhau i ymgysylltu â phobl leol i’w hysbysu am ein hadolygiad nesaf o’r cynllun – gan ein helpu i ddeall sut y gallwn weithio orau gyda chymunedau i gefnogi lles gwell o fewn cyllideb llai.  

Egwyddorion cynllunio strategol

Rydym wedi diffinio saith egwyddor i'n cynorthwyo i gynllunio ac i alluogi'r gwasanaethau mwyaf effeithiol, cynaliadwy a theg ag y gallwn, o fewn yr adnoddau sydd ar  gael.  Mae’r egwyddorion hyn yn cynnwys: 

 • Daw atal yn gyntaf 
 • Blaenoriaethu’r pobl mwyaf diamddiffyn 
 • Cynllunio ar gyfer yr hirdymor
 • Ymgynghori a chynnwys pobl leol
 • Integreiddio rhwng adrannau’r cyngor
 • Cydweithio gyda phartneriaid eraill 
 • Y Gymraeg a Diwylliant (thema drawsbynciol ar draws pob blaenoriaeth) 

Ein gwerthoedd

Mae’r gwerthoedd hyn wedi eu defnyddio i ddiffinio ffyrdd y cyngor o weithio: 

 • Ymddiriedaeth
 • Parch
 • Arloesi
 • Hyblygrwydd
 • Gonestrwydd
 • Ymrwymiad

Fformat amgen

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Gymraeg – i’w gweld cliciwch ar y ddolen “Cymraeg” ar frig y dudalen hon.

Mae’r ddogfen hon ar gael mewn ieithoedd heblaw’r Saesneg a’r Gymraeg ac mewn fformatau hygyrch megis print mawr, Braille, DVD Iaith Arwyddo Prydain, CD clywedol neu fformat electronig os gofynnwch amdanyn nhw.

Adborth

Mae croeso i chi anfon eich sylwadau ynglŷn â chynnwys a diwyg Cynllun y Cyngor. Os oes gennych chi awgrymiadau neu sylwadau ynglŷn â sut i wneud y cynllun yn fwy darllenadwy, neu os ydych o’r farn y dylai’r Cyngor ganolbwyntio ar feysydd eraill neu ychwanegol, cysylltwch â ni yn y cyfeiriad isod. Bydd pob awgrym ynglŷn â meysydd eraill i ganolbwyntio arnynt yn cael eu hystyried fel rhan o’r gwaith o reoli perfformiad a diweddaru’r cynllun hwn. Bydd sylwadau ynglŷn â’r cynllun yn cael eu hystyried cyn ei gyhoeddi eto yng ngwanwyn.

Canolbwyntio ar ein perfformiad

Dyma ein hadroddiad perfformiad blynyddol yn erbyn ein targedau yng Nghynllun y Cyngor. Gweler y crynodeb gweithredol am fersiwn fyrrach.