Rydym yn llunio Cynllun Cydraddoldeb Strategol (CCS) bob pedair blynedd (sy’n ofynnol yn ôl Deddf Cydraddoldeb 2010).  

Mae ein cynllun diweddaraf yn egluro ein hamcanion cydraddoldeb presennol, sef:

  • Cau’r bwlch cyrhaeddiad mewn addysg (gyda ffocws penodol ar gyflawniad bechgyn, hygyrchedd adeiladau ysgolion a chefnogi plant Sipsiwn, Roma a Theithwyr i gyflawni eu potensial)
  • Ymgysylltu â’r rhai sydd yn chwilio am waith ac yn darparu gwaith yn y fwrdeistref sirol er mwyn helpu i gynyddu nifer y bobl anabl sydd yn cael cyfleoedd i weithio a chodi ymwybyddiaeth am y bwlch cyflog i’r grŵp yma
  • Gwella hygyrchedd y cyngor
  • Cynnwys pawb a sicrhau ein bod yn defnyddio gwybodaeth am y rhai sydd yn defnyddio ein gwasanaethau, gan gynnwys y rhai â nodweddion a ddiogelir, i wneud penderfyniadau da
  • Hyrwyddo a dathlu amrywiaeth ethnig ein cymunedau gan sicrhau eu bod yn gynhwysol a chroesawgar 
  • Cefnogi amrywiaeth mewn democratiaeth leol
  • Gwella amrywiaeth a mynd i’r afael â bylchau cyflog yng ngweithlu’r cyngor

Mae ein cynllun yn egluro sut gwnaethom ddatblygu'r amcanion hyn (yn cynnwys pwy wnaeth ein helpu i’w datblygu). 

Mae’r amcanion wedi eu cynnwys fel rhan o Gynllun y Cyngor 2020-23. Gallwch wirio ein cynnydd yn erbyn yr amcanion hyn fel rhan o’n hadroddiadau perfformiad Cynllun y Cyngor, sydd ar gael ar ein tudalen Cynllun y Cyngor.