Yn ôl Deddf Cydraddoldeb 2010 mae’n rhaid i ni lunio Cynllun Cydraddoldeb Strategol (CCS) bob pedair blynedd.  Mae ein Cynllun diweddaraf, sydd yn cynnwys ein Hamcanion Cydraddoldeb Strategol, ar gyfer cyfnod 2020-24.

Ein hamcanion yw: 

  • Cau’r bwlch cyrhaeddiad mewn addysg (gyda ffocws penodol ar gyflawniad bechgyn, hygyrchedd adeiladau ysgolion a chefnogi plant Sipsiwn, Roma a Theithwyr i gyflawni eu potensial)
  • Ymgysylltu â’r rhai sydd yn chwilio am waith ac yn darparu gwaith yn y Fwrdeistref Sirol er mwyn helpu i gynyddu nifer y bobl anabl sydd yn cael cyfleoedd i weithio a chodi ymwybyddiaeth am y bwlch cyflog i’r grŵp yma
  • Gwella hygyrchedd y Cyngor
  • Cynnwys pawb a sicrhau ein bod yn defnyddio gwybodaeth am y rhai sydd yn defnyddio ein gwasanaethau, gan gynnwys y rhai â nodweddion a ddiogelir, i wneud penderfyniadau da
  • Hyrwyddo a dathlu amrywiaeth ethnig ein cymunedau gan sicrhau eu bod yn gynhwysol a chroesawgar 
  • Cefnogi amrywiaeth mewn democratiaeth leol
  • Gwella amrywiaeth a mynd i’r afael â bylchau cyflog yng ngweithlu’r Cyngor

Mae ein Cynllun yn egluro sut y gwnaethom ni ddatblygu’r amcanion hyn ac â phwy y buom yn ymgynghori wrth ymgymryd â’r gwaith yma. 

Byddwn yn adrodd yn flynyddol ar gynnydd yn erbyn ein cyfrifoldebau yn erbyn Dyletswydd Cydraddoldeb.  Byddwn hefyd yn sefydlu ein hamcanion CCS mewn i Gynllun y Cyngor (2020-23) a byddwn yn adrodd ar gynnydd yn erbyn y rhain fel rhan o’n adroddiad Cynllun y Cyngor ddwywaith y flwyddyn.