Yn ôl Deddf Cydraddoldeb 2010 mae’n rhaid i ni lunio Cynllun Cydraddoldeb Strategol (CCS) bob pedair blynedd. Mae ein cynllun diweddaraf, sydd yn cynnwys ein Hamcanion Cydraddoldeb Strategol, ar gyfer cyfnod 2020-24.

Ein hamcanion yw: 

  • Cau’r bwlch cyrhaeddiad mewn addysg (gyda ffocws penodol ar gyflawniad bechgyn, hygyrchedd adeiladau ysgolion a chefnogi plant Sipsiwn, Roma a Theithwyr i gyflawni eu potensial)
  • Ymgysylltu â’r rhai sydd yn chwilio am waith ac yn darparu gwaith yn y fwrdeistref sirol er mwyn helpu i gynyddu nifer y bobl anabl sydd yn cael cyfleoedd i weithio a chodi ymwybyddiaeth am y bwlch cyflog i’r grŵp yma
  • Gwella hygyrchedd y cyngor
  • Cynnwys pawb a sicrhau ein bod yn defnyddio gwybodaeth am y rhai sydd yn defnyddio ein gwasanaethau, gan gynnwys y rhai â nodweddion a ddiogelir, i wneud penderfyniadau da
  • Hyrwyddo a dathlu amrywiaeth ethnig ein cymunedau gan sicrhau eu bod yn gynhwysol a chroesawgar 
  • Cefnogi amrywiaeth mewn democratiaeth leol
  • Gwella amrywiaeth a mynd i’r afael â bylchau cyflog yng ngweithlu’r cyngor

Mae ein cynllun yn egluro sut y gwnaethom ni ddatblygu’r amcanion hyn ac â phwy y buom yn ymgynghori wrth ymgymryd â’r gwaith yma. 

Mae ein hamcanion CCS wedi eu cynnwys fel rhan o’n Cynllun y Cyngor 2020-23 a byddwn yn adrodd ar gynnydd yn erbyn yr amcanion hyn fel rhan o’n hadroddiad Cynllun y Cyngor ddwywaith y flwyddyn. Gallwch weld yr adroddiad perfformiad blynyddol Cynllun y Cyngor ar ein tudalen Cynllun y Cyngor.