Mae grantiau datblygu ar gael gan y Tîm Gofal Plant i helpu lleoliadau gofal plant gyda chynaliadwyedd, gwella ansawdd a chynhwysiant.

I fod yn gymwys, mae’n rhaid bod eich lleoliad wedi cofrestru ag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC), neu yn y broses o wneud hynny.

Pwrpas y Grant Datblygu Gofal Plant 

Mae’r grant wedi’i fwriadu i gefnogi lleoliadau sy’n dymuno datblygu eu gwasanaeth. Fel darparwr, gallwch ymgeisio am y grant hwn am amryw resymau, gan gynnwys er mwyn...

 • goresgyn materion/pryderon sy’n effeithio ar gynaliadwyedd eich lleoliad
 • ehangu’r gwasanaeth mae eich lleoliad ar hyn o bryd yn ei gynnig a chynnig gwasanaethau ychwanegol lle mae’n amlwg bod galw 
 • cefnogi datblygu ymarfer cynhwysol lle mae angen gwneud hynny 
 • gwella ansawdd darpariaeth lle mae pryderon am ansawdd ar hyn o bryd

Canllawiau cyn ymgeisio

Lleoliadau gofal plant

 • Gall pob math o leoliadau gofal plant ymgeisio am y grant hwn (ond nid yw grwpiau rhieni a phlant bach yn gymwys i wneud cais)
 • Rhaid i chi ddangos hyfywedd eich lleoliad gofal plant trwy ddarparu cynllun busnes, cynllun gweithredu, cyfriflenni banc diweddar, rhagolygon llif arian realistig a chyfrifon blynyddol
 • Bydd angen asesiad risg, er enghraifft, dadansoddiad o gryfderau, gwendidau, cyfleoedd a bygythiadau, gan leoliadau sy’n gwneud cais am gyllid cynaliadwyedd
 • Er nad oes angen i’ch lleoliad fod wedi’i gofrestru ag AGC i ymgeisio am y grant hwn, os oes angen i’ch lleoliad fod wedi’i gofrestru, mae’n rhaid i chi ddangos eich bod yn gweithio tuag at hyn (mae’n rhaid i’r holl ofal plant yng Nghymru sy’n cael ei ddarparu am fwy na dwy awr y dydd, i blant hyd at 12 oed, fod wedi’i gofrestru)
 • Os nad oes piau chi’r adeilad mae eich lleoliad yn gweithredu ohono a bod y cais hwn yn ymwneud â gwaith adeiladu, bydd arnoch angen cefnogaeth y landlord/perchennog ar gyfer y cais hwn

Defnyddio’r cyllid

 • Dylech ei gwneud yn eglur at beth y bydd y grant yn cael ei ddefnyddio a sut y bydd yn gwneud gwahaniaeth yn y tymor hir
 • Bydd angen i chi ddarparu dau ddyfynbris ar gyfer cyfarpar a gwaith adeiladu os yw’r gwerth yn llai na £5,000 (mae angen tri dyfynbris ar gyfer unrhyw gyfarpar neu waith sydd werth £5,000 neu fwy) 
 • Gallwch ddefnyddio’r cyllid hwn ar gyfer costau fel gwaith adeiladu, adnoddau, cyflogau a rhent yn y dyfodol, cynnal a chadw’r adeilad, a chyfarpar i gefnogi anghenion ychwanegol (nid yw’r rhestr hon yn cynnwys pob dim)
 • Nid yw’r gronfa hon fel arfer yn talu am gostau hyfforddi ar gyfer cyrsiau sy’n cael eu rhedeg yn y Cyfeiriadur Hyfforddiant Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant, taliadau aelodaeth nac yswiriant, ceisiadau am daliadau ôl-weithredol (pethau rydych chi eisoes wedi talu amdanynt) nac am ddyledion rhent neu gyflogau

Cyllid arall mae eich lleoliad yn ei dderbyn neu’n gwneud cais amdano

 • Os oes gennych chi gronfeydd ariannol wrth gefn, mewn unrhyw gyfrif, nodwch fanylion cyfanswm yr arian wrth gefn sydd gennych ym mhob cyfrif a chyflwyno copi o’ch polisi ar arian wrth gefn neu gynllun i gadw arian wrth gefn, gan gynnwys disgrifiad o ddefnydd i’r arian wrth gefn (bydd hyn yn cael ei ystyried mewn achosion lle mae lleoliadau’n gwneud cais am gyllid cynaliadwyedd) 
 • Mae angen i chi roi gwybod i ni os ydych chi’n gwneud cais am neu’n derbyn cyllid grant o ffynhonnell arall
 • Bydd unrhyw geisiadau grant blaenorol o leoliad unigol a defnydd o’r cyllid grant hwn yn cael eu hystyried pan mae ceisiadau newydd yn cael eu cyflwyno 
 • Bydd angen i chi gwblhau adroddiad monitro fel amod o dderbyn cyllid grant (bydd ceisiadau am gyllid yn y dyfodol yn cael eu gwrthod os nad yw’r adroddiad monitro’n cael ei ddychwelyd erbyn y dyddiad cau a roddir)

Sawl cais mae modd eu cyflwyno?

Dim ond un cais i bob lleoliad fydd yn cael ei gymeradwyo yn ystod cyfnod pob blwyddyn ariannol (mis Ebrill i fis Ebrill) ac eithrio mewn amgylchiadau eithriadol.

Yn dilyn cais aflwyddiannus, gall lleoliadau ailgyflwyno fersiwn well neu fersiwn wedi’i ddiweddaru o’r un cais cyn gynted ag mae’n gyfleus iddynt wneud hynny.

Cwblhau eich cais i’w gyflwyno i’r panel cyllid

Ni fydd ceisiadau ond yn cael eu hystyried gan y panel cyllid os yw: 

 • Pob rhan o’r ffurflen wedi’i chwblhau’n llawn 
 • Yr holl dystiolaeth angenrheidiol wedi’i chyflwyno 
 • Ceisiadau’n ddarllenadwy ac wedi’u llofnodi gan yr unigolion priodol

Gallwch ofyn am gymorth gan eich swyddog gofal plant i’ch helpu i wneud cais priodol ar gyfer eich lleoliad. Am gymorth gyda’ch cais, gallwch anfon e-bost at y Tîm Gofal Plant ar childcareteam@wrexham.gov.uk neu ffonio 01978 292094.

Sut allaf i ymgeisio am Grant Datblygu Gofal Plant?

Gallwch ymgeisio gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein. Cyn cychwyn ar gais, bydd angen i chi greu proffil ‘FyNghyfrif’ (os nad ydych chi wedi’n barod).

Byddwch yn gallu gweld copi o’r cais rydych wedi’i gyflwyno ar FyNghyfrif, pan fyddwch wedi mewngofnodi, o dan yr adran ‘Fy Ngheisiadau’ (fersiwn darllen yn unig fydd y cais – nid oes opsiwn i addasu eich cais ar ôl ei gyflwyno). Byddwch hefyd yn gallu gweld pob cais sydd wedi’i gwblhau drwy borth FyNghyfrif.

Ymgeisiwch rŵan

 

Os oes angen, gallwch wneud cais gan ddefnyddio’r ffurflen bapur yn lle (gallwch lenwi hon yn electronig a’i gyrru drwy e-bost, neu ei hanfon drwy’r post). Gallwch ofyn am ffurflen gais bapur ar gyfer y Grant Datblygu Gofal Plant trwy anfon e-bost at y Tîm Gofal Plant ar childcareteam@wrexham.gov.uk.

Ar ôl derbyn y cais ar gyfer eich lleoliad, bydd y Tîm Gofal Plant yn rhoi gwybod i chi am ddyddiad cyfarfod nesaf y panel a dyddiad tebygol y canlyniad.

Apeliadau

Gallwch apelio yn erbyn penderfyniad panel os nad ydych yn cytuno â’r canlyniad.

Gallwch ofyn am ffurflenni apelio gan paneladmin@wrexham.gov.uk. Ar ôl cwblhau’r ffurflen, dychwelwch hi dros e-bost at paneladmin@wrexham.gov.uk.

Rhaid i unrhyw apêl ddangos y rhesymau y tu ôl i’ch gwrthwynebiad i benderfyniad y panel yn glir. Rhaid darparu gwybodaeth neu dystiolaeth ychwanegol nad oedd wedi’i chynnwys yn y ffurflen gais wreiddiol er mwyn i’r apêl gael ei hystyried.

Rhaid i apeliadau gael eu derbyn erbyn y dydd Iau cyn cyfarfod y panel. Bydd unrhyw rai a dderbynnir ar ôl hynny’n cael eu hystyried yn y cyfarfod panel nesaf wedyn.

Os ydych chi’n anghytuno â phenderfyniad yr apêl, gallwch gyflwyno cwyn drwy weithdrefn gwyno gyffredinol y cyngor.