Mae’r holl leoliadau gofal plant sy’n cynnig, neu sy’n bwriadu cynnig lleoedd ar gyfer Cynnig Gofal Plant Cymru, yn gymwys i ymgeisio am hyd at £10,000 o gyllid cyfalaf.

Mae’n rhaid i’ch lleoliad fod wedi cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC).

Mae’r cyllid hwn ar gael i bob math o ddarparwr gofal plant: gwarchodwyr plant, darparwyr y sector preifat a gwirfoddol, a darparwyr sy’n gweithredu mewn lleoliadau a gynhelir. Mae’n cynnwys pob math o ofal plant fel gofal dydd, gofal cofleidiol, cynlluniau chwarae dros wyliau, ac ati.

Pwrpas cronfa gyfalaf y Cynnig Gofal Plant

Mae’r grant hwn wedi’i fwriadu i gefnogi lleoliadau sydd wedi’u cofrestru, neu sydd wrthi’n cofrestru, i ddarparu’r Cynnig Gofal Plant. Fel darparwr, gallwch ymgeisio i dderbyn y cyllid hwn am amryw resymau, gan gynnwys er mwyn...

 • Cynyddu nifer y lleoedd Cynnig Gofal Plant/goresgyn materion a allai eich atal rhag darparu’r Cynnig Gofal Plant
 • Newid neu wella eich adnoddau presennol i helpu i ddarparu’r Cynnig
 • Gwella’r amgylchedd i helpu i ddarparu’r Cynnig

Bydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i brosiectau sy’n ceisio pontio’n ddi-dor rhwng yr elfennau Cyfnod Sylfaen a Gofal Plant sy’n cael eu cynnig.

Beth all gael ei ariannu drwy’r cynllun?

Gallai cyllid grant gael ei ddyrannu i’ch lleoliad i’ch helpu i gynyddu nifer y lleoedd Cynnig Gofal Plant mae eich lleoliad yn gallu eu cynnig, neu i wella ansawdd y cyfleusterau sy’n cael eu cynnig yn eich lleoliad.

Gellir dyrannu cyllid ar gyfer amrywiaeth o waith cyfalaf y gallai fod ei angen yn y lleoliad, fel ar gyfer:

 • Gwaith adnewyddu cyffredinol, fel paentio neu newid carpedi
 • Gwella cyfleusterau chwarae y tu allan, fel gosod arwyneb chwarae newydd neu osod canopi
 • Atgyweirio neu brynu gosodiadau newydd, fel toiledau, cyfleusterau cegin, ffenestri a drysau
 • Newid hen offer, dodrefn neu deganau, a all beri risg i iechyd a diogelwch
 • Prynu cyfarpar TG fel gliniaduron a pheiriannau argraffu (cyn belled bod modd dangos yn glir bod angen y cyfarpar er mwyn darparu lleoedd Cynnig Gofal Plant)
 • Prynu cyfarpar/dodrefn unigryw a fydd yn caniatáu i’ch lleoliad dderbyn plentyn sydd ag anghenion ychwanegol
 • Addasiadau i wella mynediad

Ni ellir defnyddio’r cyllid o gynllun grant cyfalaf bach y Cynnig Gofal Plant ar gyfer:

 • Prynu defnyddiau traul fel papur, deunyddiau glanhau a chlytiau
 • Costau staff fel cyflogau, hyfforddiant, teithio a chynhaliaeth
 • Biliau gwasanaethau fel nwy, trydan a threthi
 • Costau WiFi
 • Costau yswiriant er enghraifft yswiriant adeilad, yswiriant atebolrwydd cyflogwyr

Faint o gyllid sy’n cael ei gynnig?

Mae Llywodraeth Cymru’n disgwyl i’r swm sydd ar gael i un lleoliad mewn unrhyw flwyddyn ariannol fod fel a ganlyn:

Nifer y lleoedd mae’r darparwr wedi cofrestru ar eu cyfer gydag AGC  Uchafswm y cyllid sydd ar gael
Gwarchodwyr plant a’r rhai sydd wedi’u cofrestru ar gyfer 8 neu lai o leoedd £5,000
Darparwyr gofal plant sydd wedi’u cofrestru ar gyfer 9 i 15 o leoedd £7,500
Darparwyr gofal plant sydd wedi’u cofrestru ar gyfer 16 neu fwy o leoedd £10,000

Cymhwystra i ymgeisio

I fod yn gymwys i wneud cais, fel darparwr, mae’n rhaid i chi: 

 • Allu dangos bod galw am leoedd Cynnig Gofal Plant
 • Bod wedi cofrestru gydag  AGC, neu os ydych yn ddarparwr newydd, darparu tystiolaeth ysgrifenedig y byddwch yn cofrestru eich lleoliad gyda’r Arolygiaeth ar y cyfle cyntaf
 • Bod wedi cofrestru gyda ni (yr awdurdod lleol) i ddarparu lleoedd Cynnig Gofal Plant, neu ddarparu cytundeb ysgrifenedig i ni y byddwch chi yn cofrestru
 • Gallu dangos sicrwydd deiliadaeth am isafswm o bum mlynedd
 • Bod yn barod i ymrwymo i gynnig lleoedd Cynnig Gofal Plant am o leiaf bum mlynedd o ddyddiad y taliad grant olaf a chydnabod, os yw eich lleoliad yn stopio darparu lleoedd Cynnig Gofal Plant neu'n derbyn plant sy'n talu yn lle'r rheiny sy'n derbyn y Cynnig yn rheolaidd, y bydd yn rhaid i chi ad-dalu arian y grant a ddyrannwyd, neu ran ohono
 • Cydnabod y buddsoddiad mae eich lleoliad wedi’i dderbyn gan Lywodraeth Cymru mewn unrhyw ddeunydd hyrwyddo sy’n cael ei roi i rieni, er enghraifft newyddlenni a brandio’r Cynnig Gofal Plant (a ddylai gael ei ddefnyddio)

Sut gallaf i wneud cais am gyllid?

Gallwch ymgeisio gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein. Cyn cwblhau cais, bydd angen i chi greu proffil ‘FyNghyfrif’ (os nad ydych chi wedi’n barod). Byddwch yn gallu gweld copi o’r cais rydych wedi’i gyflwyno ar FyNghyfrif, pan fyddwch wedi mewngofnodi, o dan yr adran ‘Fy Ngheisiadau’ (fersiwn darllen yn unig fydd y cais – nid oes opsiwn i addasu eich cais ar ôl ei gyflwyno). Byddwch hefyd yn gallu gweld pob cais sydd wedi’i gwblhau drwy borth FyNghyfrif.

Ymgeisiwch rŵan

 

Os oes angen, gallwch wneud cais gan ddefnyddio’r ffurflen bapur yn lle (gallwch lenwi hon yn electronig a’i gyrru drwy e-bost, neu ei hanfon drwy’r post). Gallwch ofyn am ffurflen gais bapur ar gyfer grant cyllid cyfalaf y Cynnig Gofal Plant trwy anfon e-bost at y Tîm Gofal Plant ar childcareteam@wrexham.gov.uk.

Telerau ac amodau

Bydd disgwyl i’r holl ddarparwyr sy’n derbyn cyllid o’r Cynllun Grantiau Bach dderbyn y cynnig yn ysgrifenedig yn ffurfiol (mae e-bost yn dderbyniol).

Rhaid i chi hefyd dderbyn telerau ac amodau cyllid grant fel maent wedi’u nodi yn y ddogfen isod. Mae hyn yn cynnwys cyfeiriad at gydymffurfio â’r holl drefniadau monitro sydd wedi’u nodi yn llythyr y cynnig ar gyfer y cynllun grant rydych chi’n ymgeisio amdano.