Dull hyblyg i dalu Treth y Cyngor i’r rheiny sydd wedi’u heffeithio gan Covid-19

Mae digwyddiadau diweddar wedi rhoi rhai pobl mewn sefyllfa sy’n golygu nad ydyn nhw’n gallu gwneud eu taliadau arferol.

Dydi’r Llywodraeth ddim wedi cyfarwyddo cynghorau i ddarparu ‘gwyliau talu’ gorfodol ar gyfer Treth y Cyngor, ond rydym ni’n gwerthfawrogi bod y cyfnod hwn yn un eithriadol a byddwn yn gweithio gyda chwsmeriaid i geisio lleihau unrhyw faich ariannol.

Byddwn yn gwneud yn siŵr na fydd unrhyw gam adennill yn cael ei gymryd yn erbyn aelwydydd sydd wedi’u heffeithio gan y coronafeirws a methu fforddio talu Treth y Cyngor yn ystod y tri mis nesaf (Ebrill – Mehefin).

Bydd hyn yn rhoi amser i’r cwsmeriaid hynny edrych i mewn i unrhyw gymorth ariannol sydd ar gael iddyn nhw – gan gynnwys budd-dal treth y cyngor.

Fodd bynnag, disgwylir i’r rheiny sy’n gallu talu barhau i dalu Treth y Cyngor yn ôl yr arfer. Bydd hyn yn ein helpu ni i barhau i gynnig gwasanaethau hanfodol yn ystod yr argyfwng hwn.

Gwneud cais am fudd-dal treth y cyngor

Yn ystod y tri mis nesaf fe allwch chi wneud cais am ostyngiad treth y cyngor (budd-dal) yn seiliedig ar incwm eich aelwyd.

Os ydi’ch incwm yn ddigon isel, byddwch yn derbyn cymorth tuag at eich treth y cyngor. I dderbyn ffurflen gais anfonwch neges i housingbenefits@wrexham.gov.uk.

Os hoffech chi drafod eich hawliad fe allwch chi gysylltu â’n tîm budd-daliadau ar housingbenefits@wrexham.gov.uk.

Methu talu eich treth y cyngor i gyd?

Mae cynnal asesiad budd-daliadau yn cymryd amser ac efallai na fyddwch chi’n gymwys i dderbyn budd-dal treth y cyngor llawn.

Felly, rydym ni’n argymell cwsmeriaid sydd wedi’u heffeithio’n ariannol gan y coronafeirws i wneud taliadau llai yn ystod y tri mis nesaf.

Os ydych chi’n talu drwy ddebyd uniongyrchol efallai yr hoffech chi newid neu ganslo hyn gyda’ch banc os ydych chi’n teimlo y bydd y taliadau yn arwain at galedi ariannol.

Ar ôl i’r tri mis yma ddod i ben, gan obeithio y byddwch chi mewn sefyllfa ariannol well, dylech chi gysylltu â ni i drafod eich dewisiadau.

Bydd arnoch chi angen anfon neges i counciltax@wrexham.gov.uk ym mis Mehefin neu ffonio 01978 298992 (ond anfonwch e-bost os yn bosibl).