Mae ceisiadau am y gronfa grant hon bellach wedi cau.

Mae’r grant newydd hwn wedi ei sefydlu, gyda’r flaenoriaeth bennaf o ddarparu cymorth ariannol i fusnesau o fewn Canol Tref Wrecsam. Nod y grant yw helpu busnesau i weithredu o fewn y parth cyhoeddus wrth gydymffurfio â gofynion cadw pellter cymdeithasol parhaus. Mae hyn yn angenrheidiol er mwyn annog pobl i ddychwelyd i'r stryd fawr wrth i’r cyfnod clo lacio ac i sicrhau fod synnwyr cyffredinol o les, diogelwch a hyder yn yr ardaloedd hyn. Mae’r grant hefyd ar gael i Gynghorau Cymuned.

Mae hon yn gronfa gyfalaf, felly ni fydd gwariant refeniw yn gymwys. Y grant uchaf sydd ar gael fesul cais yw £2,000 gydag uchafswm cyfradd ymyrraeth grant o 80%. Croesawir cynigion ar y cyd.

Ar beth ellir gwario’r grant?

Yn ôl meini prawf Llywodraeth Cymru, mae gwariant cymwys yn cynnwys:

  • Adlunni, canopi awyr agored, swigod iglw, gwresogi awyr agored, gorchuddion pebyll mawr
  • Byrddau, cadeiriau a darpariaeth seddi awyr agored
  • Sgriniau, bolardiau, planhifwyr awyr agored
  • Cyfleusterau gweini awyr agored
  • Sefydlu ‘parôlets’ (defnyddio gofodau parcio a darparu decin i adeiladu strwythurau pren gan ddarparu mannau bychan wedi eu gorchuddio gan amddiffyn rhywfaint rhag y tywydd)
  • Cynlluniau Seilwaith Gwyrdd bychan yn arbennig pan fo lle i eistedd
  • Sefydlu a mabwysiadu a defnydd dros dro o leoedd masnachu gwag ar gyfer gorlif, pethau dros dro a chamau entrepreneuriaeth
  • Cyflenwad trydan a golau i fan masnachu awyr agored
  • Sefydlu darpariaeth marchnad awyr agored i gynnwys darpariaeth trydan
  • Mesurau cadw pellter cymdeithasol

Efallai na fydd yn bosib cefnogi’r holl eitemau a restrwyd o fewn y cynllun grant lleol hwn. Bydd swyddog yn cysylltu â chi i drafod manylion pellach ar ôl cyflwyno’r cais.

Os ydych yn berchennog busnes yng Nghanol Tref Wrecsam gallwch ddefnyddio’r ffurflen ar-lein i ymgeisio am y grant hwn.

Lawrlwytho