Cymorth ychwanegol i fusnesau yr effeithir arnynt gan y pandemig COVID-19

Mae'r tîm busnes a buddsoddi yn casglu gwybodaeth am yr holl gymorth sydd wedi'i ddarparu i gefnogi busnesau yn ystod yr achosion o coronafeirws (gweler isod).  Os oes gennych unrhyw gwestiynau, os oes angen unrhyw gymorth arnoch neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni ar business@wrexham.gov.uk neu 01978 667300 neu lenwi ein ffurflen ymholiadau ar-lein.

Grant Thematig Trawsnewid Trefi Covid-19

Dechrau

Os ydych chi’n hunangyflogedig

Mae'r cynllun Cymorth Incwm Hunangyflogedig wedi'i ymestyn. Os oeddech chi'n gymwys i gael y grant cyntaf ac yn gallu cadarnhau i Gyllid a Thollau EM bod eich busnes wedi cael effaith andwyol ar 14 Gorffennaf 2020 neu ar ôl hynny, byddwch nawr yn gallu gwneud cais am ail grant a therfyn terfynol (rhaid cyflwyno'ch cais ymlaen neu cyn 19 Hydref 2020 fodd bynnag). Os ydych yn gymwys bydd yr ail grant olaf a’r grant terfynol yn grant trethadwy gwerth 70% o’ch elw masnachu misol ar gyfartaledd, wedi’i dalu allan mewn un rhandaliad sy’n cwmpasu gwerth 3 mis arall o elw, ac wedi’i gapio ar gyfanswm o £ 6,570.

Os ydych chi’n cyflogi pobl neu’n talu drwy'r Cynllun Talu wrth Ennill (PAYE) (gall hyn gynnwys cyfarwyddwyr cwmnïau)

Mae’r cynllun ar agor i geisiadau newydd tan Mehefin 30 2020 gan holl gyflogwyr y DU sydd wedi creu a dechrau cynllun cyflogau PAYE ar Mawrth 19 2020. Tan ddiwedd Gorffennaf, bydd y Cynllun Cadw Swyddi (dolen gyswllt allanol) yn talu 80% o gyflog gweithwyr sy’n absennol gyda thâl, hyd at uchafswm o £2,500 y mis.

Sylwch, o 1 Gorffennaf, ni fydd cyflogwyr yn gallu parhau i roi gweithwyr ar gynllun absenoldeb gyda thâl oni bai eu bod wedi bod ar y cynllun am gyfnod o 3 wythnos lawn ar 30 Mehefin. Yn y pendraw, golyga hyn bod cyflogwr sy’n rhoi gweithiwr ar gynllun absenoldeb gyda thâl am y tro cyntaf, angen gwneud hynny erbyn 10 Mehefin (er mwyn sicrhau eu bod wedi bod ar y cynllun am 3 wythnos pan fydd y cynllun yn cau i geisiadau newydd ar 30 Mehefin). Mae gan gyflogwyr tan 31 Gorffennaf i wneud unrhyw geisiadau o ran y cyfnod hyd at 30 Mehefin. Gellir gweld manylion o ran sut fydd y cynllun yn newid / gweithredu ym mis Gorffennaf, Awst, Medi a Hydref isod.

Mae Canllawiau a gyhoeddwyd gan CThEM (dolen gyswllt allanol) wedi cadarnhau y gall prentisiaid fod ar y cynllun yn yr un modd â gweithwyr eraill a pharhau i hyfforddi.

Sut fydd y Cynllun Cadw Swyddi yn newid ym mis Gorffennaf, Awst, Medi a Hydref

Gorffennaf

O Gorffennaf 1 bydd y Llywodraeth yn parhau i dalu 80% o gyflogau hyd at £2,500 yn ogystal ag yswiriant gwladol a chyfraniadau pensiwn ar gyfer y gweithwyr sydd wedi bod ar y cynllun am 3 wythnos cyn Mehefin 30. Ond gall gyflogwyr rŵan ddod a gweithwyr sydd wedi bod ar y cynllun yn ôl i’r gwaith (am unrhyw gyfnod o amser ac unrhyw batrwm shifft), wrth barhau i hawlio’r grant Cynllun Cadw Swyddi ar gyfer eu horiau arferol nad ydynt wedi gweithio. Wrth wneud cais am oriau absenoldeb gyda thâl, bydd angen i gyflogwyr adrodd a hawlio am leiafswm o wythnos.

Awst

O Awst 1 bydd y llywodraeth yn talu 80% o gyflogau hyd at £2,500. Bydd cyflogwyr rŵan yn dechrau talu am yswiriant gwladol a chyfraniadau pensiwn – ar gyfer yr hawliad cyfartalog, mae hyn yn cynrychioli 5% o gostau gros cyflogaeth y bydd y cyflogwr wedi ei dalu os na fyddai’r gweithiwr wedi bod ar y cynllun.

Medi

O Medi 1 bydd y llywodraeth yn talu 70% o gyflogau hyd at £2,187.50. Bydd cyflogwyr rŵan yn talu am yswiriant gwladol a chyfraniadau pensiwn  a 10% o gyflogau i gyrraedd 80% hyd at £2,500. Ar gyfer yr hawliad cyfartalog, mae hyn yn cynrychioli 14% o gostau gros cyflogaeth y bydd y cyflogwr wedi ei dalu os na fyddai’r gweithiwr wedi bod ar y cynllun.

Hydref

Yn ystod mis Hydref bydd y llywodraeth yn talu 60% o gyflogau hyd at £1,875. Bydd cyflogwyr yn talu am yswiriant gwladol a chyfraniadau pensiwn  a 20% o gyflogau i gyrraedd 80% hyd at £2,500. Ar gyfer yr hawliad cyfartalog, mae hyn yn cynrychioli 23% o gostau gros cyflogaeth y bydd y cyflogwr wedi ei dalu os na fyddai’r gweithiwr wedi bod ar y cynllun.

Cefnogaeth ar gyfer busnesau sy’n talu tâl salwch i weithwyr

Cefnogaeth i fusnesau sy’n talu tâl salwch i’w gweithwyr

 Mae’r gwasanaeth ar-lein y byddwch yn ei ddefnyddio i adhawlio Tâl Salwch Statudol (dolen gyswllt allanol) bellach ar gael. Byddwch yn gallu gwirio ar-lein a ydych yn gallu hawlio Tâl Salwch Statudol a dalwyd i weithwyr yn sgil y coronafeirws yn ôl neu beidio, a beth fydd arnoch chi ei angen er mwyn cyflwyno hawliad.

Gwahardd troi tenantiaid masnachol allan

Mae Llywodraeth y DU (dolen gyswllt allanol) wedi cyhoeddi y bydd tenantiaid masnachol sy’n methu â thalu eu rhent oherwydd y coronafeirws yn cael eu hamddiffyn rhag cael eu troi allan.  Mae’r mesurau hyn yn golygu na fydd unrhyw fusnes yn cael eu gorfodi i adael yr eiddo os ydynt yn methu taliad yn y 3 mis nesaf.  

Amddiffyn siopau’r stryd fawr a chwmnïau eraill rhag casgliad rhent chwyrn

Mewn ymdrech i amddiffyn y stryd fawr mae Llywodraeth y DU yn gwahardd y defnydd o ofynion statudol a gorchmynion dirwyn i ben dros dro (dolen gyswllt allanol) lle na all cwmni dalu eu biliau o ganlyniad i’r Coronafeirws. Fe fydd Is-ddeddfwriaeth, sy’n atal landlordiaid rhag defnyddio’r weithdrefn Adennill Ôl-ddyledion Rhent Masnachol oni bai fod 90 diwrnod o rent nad yw wedi ei dalu yn ddyledus iddynt, hefyd yn lleddfu’r pwysau ar denantiaid i dalu rhent. 

Tenantiaid masnachol safleoedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Fe fydd ‘gwyliau’ o 3 mis o ran rhent yn cael ei ddarparu i denantiaid masnachol a deiliaid y farchnad.

Y sector diwylliant, creadigol neu chwaraeon

Cronfa Gymorth Argyfwng COVID-19 Ffilm a Theledu (dolen gyswllt allanol)

Mae’r Gronfa hon, sy’n darparu grantiau untro o rhwng £500 a £2,500, yn ceisio cefnogi gweithwyr a gweithwyr llawrydd sy’n gweithio ym maes cynhyrchu, dosbarthu ac arddangos – tu ôl i’r llen – mewn ffilm, teledu a sinema, sy’n wynebu caledi ariannol sylweddol o ganlyniad i argyfwng COVID-19. Mae’r rhaglen yn cael ei darparu drwy'r Sefydliad Ffilmiau Prydeinig ac Elusen Ffilm a Theledu. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Ebrill 22. 

Cronfa Gydnerthedd y Celfyddydau (dolen gyswllt allanol)

Dan arweiniad Cyngor Celfyddydau Cymru, bydd y gronfa yn cefnogi artistiaid a sefydliadau celfyddydol gyda’r anghenion mwyaf a’r rhai sydd llai tebygol o elwa o raglenni cefnogaeth eraill. 

Cronfa Gymorth ar gyfer Cerddoriaeth Llawr Gwlad (GMRF) - ceisiadau wedi’u cau ar hyn o bryd ond efallai y byddant yn ail-agor:

Wedi’i ddarparu gan Cymru Greadigol (dolen gyswllt allanol), mae’r gronfa agored ar gael i Leoliadau Cerddoriaeth Llawr Gwlad yng Nghymru, gyda chyllid grant o hyd at £25,000 ar gael i’w cynorthwyo i ddelio â heriau sy’n ymwneud â COVID-19. 

Cronfa Ddatblygu Teledu Brys (ETVDF)

Bydd y rhaglen yn darparu cymorth ariannol i gwmnïau cynhyrchu annibynnol yn ystod argyfwng y Coronafeirws, gan geisio eu cynorthwyo i wneud y defnydd gorau o'r cyfnod lle na ellir cynhyrchu, i ddatblygu prosiectau teledu, a fydd yn golygu eu bod mewn gwell sefyllfa i dderbyn comisiwn pan fydd arferion gwaith arferol yn parhau. Bydd canllawiau a ffurflenni cais (dolen gyswllt allanol) ar gael ar Ebrill 20.

Cyllid Datblygu Digidol Brys

Bydd y rhaglen yn darparu cymorth ariannol ar gyfer asiantaethau gemau, animeiddio a digidol a busnesau creadigol digidol yn ystod argyfwng y coronafeirws.  Cefnogaeth i gadw Eiddo Deallusol (IP) a galluogi cwmnïau digidol i ddatblygu gwasanaethau digidol newydd a gwella neu gyflwyno llwyfannau newydd ar gyfer digideiddio neu ddosbarthu cynnwys digidol. Bydd canllawiau a ffurflenni cais (dolen gyswllt allanol) ar gael ar Ebrill 20.

Cronfa Ymateb Brys (dolen gyswllt allanol)

Ar gyfer artistiaid sy’n gweithio’n llawrydd ac ymarferwyr creadigol sy’n profi caledi ariannol / colled incwm oherwydd pandemig COVID-19 bydd y rhaglen yn darparu cyllid brys byr dymor ar ffurf grant o hyd at £2,500, er mwyn galluogi unigolion i oroesi'n ariannol a chreadigol. Bydd yr ail rownd o gyllid yn derbyn ceisiadau o’r Ebrill 28 ac yn cau am hanner dydd ar Mai 6.

Cronfa Gynnal Creadigrwydd Sefydliad PRS (dolen gyswllt allanol)

Bydd y gronfa hon yn ceisio cefnogi artistiaid a chyfansoddwyr i greu a datblygu pan fo'r angen mwyaf arnynt ar ffurf grant o £750.

Cronfa Gymorth Argyfwng Coronafeirws PRS (dolen gyswllt allanol)

Yn agored i rai sy’n aelodau o’r Performing Right Society (PRS) ers o leiaf dwy flynedd, sydd wedi ennill dros £500 mewn breindaliadau PRS yn y ddwy flynedd ddiwethaf, bydd y gronfa yn darparu grant o £1000 i'r ymgeiswyr llwyddiannus sy'n creu cerddoriaeth (ysgrifennu caneuon a chyfansoddi) i'w cynorthwyo yn ystod pandemig y coronafeirws. 

Cronfa Argyfwng i Awduron (dolen gyswllt allanol)

Yn agored i awduron, darlunwyr, cyfieithwyr llenyddol, ysgrifenwyr sgriptiau, beirdd, newyddiadurwyr ac eraill, mae’r gronfa yn debygol o ddarparu grantiau o  hyd at £2,000 mewn ymgais i gynnig cefnogaeth i awduron y mae pandemig COVID-19 wedi effeithio arnynt yn ariannol.

Chwaraeon Cymru – Cronfa Gymorth mewn Argyfwng (dolen gyswllt allanol)

Ar gyfer chwaraeon cymunedol nad er elw sy'n wynebu heriau sylweddol o ganlyniad i bandemig COVID-19, bydd y gronfa yn darparu grantiau o hyd at £5,000 i glybiau cymwys sy’n ceisio parhau i fod yn rhan bwysig o’u cymunedau yn y dyfodol, gyda chyllid yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwariant megis:

 • Rhent 
 • Costau gwasanaethau 
 • Yswiriant 
 • Llogi cyfleuster neu offer (lle bo cost sefydlog) 
 • Gweithgareddau neu gostau na ellir eu talu gyda ffynonellau cyllid y llywodraeth 
 • Efallai y bydd gan glybiau yr effeithiwyd arnynt gan lifogydd yn ddiweddar gostau cyfalaf neu gostau glanhau nad ydynt yn gallu talu amdanynt 

Os ydych chi’n glwb ac yn credu eich bod angen cymorth ariannol, ond nad ydych yn gymwys ar gyfer y gronfa hon, dylech anfon eich manylion ar e-bost at: emergencyrelief@sport.wales.

Sefydliadau yn y sector diwylliant, creadigol neu chwaraeon

Mae nifer o gynlluniau cyllid ar gael gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru a Chwaraeon Cymru i geisio diogelu busnesau a swyddi, rhai ohonynt wedi'u nodi’n fanylach uchod. Bydd cynlluniau (dolen gyswllt allanol) yn ceisio cefnogi artistiaid, sefydliadau celfyddydau, clybiau chwaraeon, lleoliadau cerddoriaeth, sector y teledu a chyhoeddi, amgueddfeydd, gwasanaethau cadwraeth, archifau, llyfrgelloedd cymunedol a chyhoeddus a sefydliadau treftadaeth ac ati. Mae gwybodaeth gyfyngedig wedi’i darparu ar gyfer rhai o’r rhain ar hyn o bryd.

Cronfa gwydnwch diwylliant

Mae'r gronfa gwytnwch diwylliannol yn darparu cymorth i amgueddfeydd, llyfrgelloedd, archifdai, casgliadau a gwasanaethau cadwraeth hunangyflogedig, er enghraifft cadwraethwyr a churaduron sydd o ganlyniad i'r pwysau yn wyneb coronaidd y tymor byr ar frys i Gwnewch gais drwy e-bost gydag amlinelliad o'ch gofynion (dim mwy na 200 o eiriau).

Cronfa Ymsefydlogi i Unigolion 

Mae’r Gronfa Ymsefydlogi i Unigolion (dolen gyswllt allanol) yn darparu grantiau o rhwng £1,000 a £10,000 i artistiaid ac ymarferwyr creadigol llawrydd cymwys sy’n gweithio yn y sector dielw yng Nghymru, ac yn ceisio goroesi’r bygythiad i’w bywoliaeth oherwydd y pandemig Coronafeirws/Covid-19. Bwriad y gronfa yw helpu i ddatblygu gwytnwch a chynnal ymarfer creadigol. Bydd y gronfa ar agor i geisiadau o ddydd Gwener, Mai 29 2020 ac yn cau ddydd Llun, Mehefin 15 2020. 

 

Cwmnïau buddiannau cymunedol a sefydliadau dielw

Mae cronfa argyfwng y gwasanaethau gwirfoddol (dolen gyswllt allanol) yn galluogi'r grwpiau a'r sefydliadau hynny sy'n darparu cymorth hanfodol i grwpiau fel: pobl ar eu pen eu hunain, yr henoed, gofalwyr, pobl sy'n cael trafferth cael gafael ar fwyd ac ati naill ai i barhau neu i wneud y gwaith hanfodol hwnnw ar yr adeg hon o argyfwng.

Nid oes gofyniad am Reg TAW ac mae'r dyfarniadau yn seiliedig ar y gallu i ddangos angen a'r cyllid sy'n gallu diwallu'r angen hwnnw a chreu effaith.

Cronfa cydnerthedd y trydydd sector (dolen gyswllt allanol) yw helpu sefydliadau i aros mewn busnes a darparu cymorth llif arian i helpu sefydliadau drwy'r argyfwng presennol. Nid yw i ddisodli cyllid a gollir ond mae'n helpu sefydliadau a fyddai'n gorfod cau fel arall oherwydd nad oes ganddynt fynediad i gronfeydd eraill (fel cronfeydd wrth gefn) i'w gweld yn ystod y 6 mis nesaf. 

Nid oes gofyniad cofrestru TAW na'r angen i ddangos tystiolaeth o ostyngiad canrannol mewn incwm/trosiant ac mae'n seiliedig ar angen i oroesi. Mae'r gronfa hon yn canolbwyntio ar gefnogi'r rheini sydd, yn bennaf, wedi colli incwm o roi/codi arian neu nad ydynt yn gymwys ar gyfer Cronfa Cymru Gydnerth oherwydd rhesymau cymhwysedd. 

Mae AVOW (dolen gyswllt allanol) yn cydlynu ymateb gwirfoddolwyr i Covid19. Maent yn gweithio'n ddiflino i helpu'r rheini sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau, ac maent yn gwneud gwaith mor wych.

Gan y bydd arian newydd (dolen gyswllt allanol) yn ymddangos fel rhan o Adduned £ 24m Llywodraeth Cymru i'r trydydd sector, elusennau a rhai mentrau cymdeithasol.

Cronfeydd mewn Argyfwng – CV-19 – Cefnogaeth Sefydliadau Gweithredu Cymunedol 

Mae gan Grwpiau Gweithredu Lleol yn ardaloedd gwledig Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam gronfeydd ar gael i gefnogi mentrau cymunedol, elusennau, grwpiau cymunedol ffurfiol a sefydliadau sector cyhoeddus yn ardaloedd gwledig Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam i'w galluogi i addasu eu cefnogaeth gymunedol rheng flaen yng nghyd-destun sefyllfa bresennol y coronafeirws a’r sefyllfa sy’n newid yn barhaus.

Mae’r cronfeydd hyn ar gael drwy Cadwyn Clwyd.

Gall sefydliadau ymgeisio am hyd at £3000 o gostau cymwys i ddatblygu dulliau newydd o ddarparu cefnogaeth i wasanaethau. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Donna Hughes – 01490 340500 neu donna.hughes@cadwynclwyd.co.uk 

Rheoleiddwyr elusennau yn cyhoeddi canllawiau ar y coronafeirws 

Mae canllawiau wedi eu hanelu at ymddiriedolwyr Elusennau (dolen gyswllt allanol) yn ymwneud â gweithredu yn ystod sefyllfa'r coronafeirws ar gael gan y Comisiwn Elusennau ar gyfer Cymru a Lloegr. Mae’r canllawiau yn cynnwys cefnogaeth ariannol sydd ar gael, cynnal cyfarfodydd ar-lein neu dros y ffôn, rhoi gwybod am ddigwyddiadau difrifol a chadw pobl yn ddiogel ayb.

Grant argyfwng coronafeirws y Sefydliad Cymorth i Elusennau ar gyfer elusennau bach

Mae’r grant argyfwng £5 miliwn (dolen gyswllt allanol) sydd wedi ei lansio gan y Sefydliad Cymorth i Elusennau ar gyfer elusennau bach sydd wedi eu heffeithio gan sefyllfa’r coronafeirws yn darparu grantiau o hyd at £10,000 ar gyfer elusennau gydag incwm o £1 miliwn neu lai er mwyn ymdrin â chostau craidd, staffio, costau gwirfoddolwyr, cyflenwadau ac offer, cyfathrebu a gweithgareddau elusennol hanfodol eraill. 

Estyniad ar ffeilio i elusennau sydd i gyflwyno datganiadau blynyddol

Mae’r Comisiwn Elusennau ar gyfer Cymru a Lloegr (dolen gyswllt allanol) wedi cyhoeddi y gall unrhyw elusen sydd angen estyniad i ddyddiad cau eu datganiad blynyddol gysylltu â’r Comisiwn Elusennau i ofyn am estyniad.  

Canllawiau yn ymwneud â’r coronafeirws i gwmnïau buddiannau cymunedol

Mae Swyddfa Rheoleiddiwr y Cwmnïau Buddiannau Cymunedol wedi cyhoeddi canllawiau (dolen gyswllt allanol) ynglŷn â sut y gall Cwmnïau Buddiannau Cymunedol reoli effaith y sefyllfa yn sgil yr achos o'r haint.

£26 miliwn i helpu elusennau bychain yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y gall miloedd o elusennau bychain o fewn y sector manwerthu, hamdden a lletygarwch hawlio grant cymorth busnes o £10,000 i’w helpu i ymateb i’r heriau ariannol sydd ynghlwm â Covid-19.

Gall talwyr ardrethi sy’n gymwys am ryddhad elusennol neu ryddhad Clybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol (CASC), sy’n gweithredu yn y sectorau manwerthu, hamdden neu letygarwch ac yn meddiannu eiddo sydd â gwerth ardrethol o £12,000 neu lai, wneud cais. Bydd y cynllun yn cau ar gyfer ceisiadau newydd am 5pm ar Mehefin 30 2020.

Benthyciadau newydd a lansiwyd i gefnogi busnesau sydd wedi’u heffeithio gan COVID-19

Cynllun Benthyciad Amhariad Busnes

Wedi’i ddarparu gan Fanc Busnes Prydain, mae Cynllun Benthyciad Amhariad Busnes y Coronafeirws (dolen gyswllt allanol) yn ceisio cefnogi busnesau bach a chanolig ac yn darparu mynediad at ystod o gynnyrch gwahanol megis benthyciadau, gorddrafft, cyllid anfoneb a chyllid asedau. Bydd y llywodraeth yn darparu gwarant i fenthycwyr o 80% ar bob benthyciad (yn amodol ar gap fesul benthyciwr ar hawliadau), ni fydd cost i fusnesau na banciau ar gyfer y gwarant hon. Bydd y 12 mis cyntaf yn cael eu darparu ar sail dim llog, gyda’r llywodraeth yn talu am y taliadau hyn.

Benthyciad Adfer yn dilyn y Coronafeirws

Fe fydd y Benthyciad Adfer (dolen gyswllt allanol), sy’n cael ei lansio ar 4 Mai, yn helpu busnesau bach a chanolig i fenthyg rhwng £2,000 a £50,000 dros gyfnod o hyd at 6 mlynedd. Fe fydd 100% o’r benthyciad yn cael ei warantu gan lywodraeth y DU ac ni fydd unrhyw ffioedd, llog nac ad-daliadau yn weithredol ar gyfer y 12 mis cyntaf. I fod yn gymwys mae’n rhaid i fusnesau fod wedi eu lleoli yn y DU, wedi eu heffeithio'n negyddol gan y Coronafeirws a ddim yn ‘gwmni mewn trafferthion' ar Rhagfyr 31 2019. Ni fyddwch yn gallu cymhwyso os ydych eisoes wedi cael benthyciad o dan y Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws, ond fe fyddwch yn gallu trosglwyddo hwn i’r cynllun Benthyciadau Adfer hyd at Tachwedd 4 2020. 

Cronfa’r Dyfodol yn sgil y Coronafeirws

Fe fydd Cronfa'r Dyfodol yn sgil y Coronafeirws (dolen gyswllt allanol), sydd i’w lansio yn ystod Mai 2020, yn darparu benthyciadau yn amrywio o rhwng £125,000 i £5 miliwn i gwmnïau arloesol (yn amodol ar arian cyfatebol o leiaf gan fuddsoddwyr preifat). Fe all y benthyciadau fod yn ddewis addas i fusnesau sy’n dibynnu ar fuddsoddiad ecwiti ac na allant gael mynediad i’r Cynllun Benthyciad Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws. Mae’r meini prawf cymhwysedd hefyd yn nodi fod rhaid i fusnes fod wedi codi o leiaf £250,000 yn flaenorol mewn buddsoddiad ecwiti gan fuddsoddwyr trydydd parti yn ystod y 5 mlynedd diwethaf.

Cynllun Benthyciad Tarfu ar Fusnes Mawr yn sgil y Coronafeirws 

Drwy'r Cynllun Benthyciad Tarfu ar Fusnes Mawr (dolen gyswllt allanol) fe all busnesau gyda throsiant o dros £45 miliwn y flwyddyn wneud cais am hyd at £25 miliwn o gyllid. Fe all cwmnïau gyda throsiant o dros £250 miliwn wneud cais am hyd at £50 miliwn o gyllid. Fe fydd y llywodraeth yn darparu gwarant o 80% i fenthycwyr ar fenthyciadau unigol, a bydd cyfraddau llog masnachol yn weithredol. I fod yn gymwys mae’n rhaid i’r rhoddwr benthyciadau ystyried y cynnig benthyca fel un hyfyw oni bai am bandemig y coronafeirws, gyda’r rhoddwr benthyciadau hefyd yn credu y bydd y benthyciad yn galluogi'r cwmni i fasnachu drwy’r cyfnod hwn o anhawster tymor byr i ganolig. 

Cyfleuster Cyllid Corfforaethol COVID-19 (busnesau mawr)

Fe fydd y Cyfleuster Cyllid Corfforaethol (dolen gyswllt allanol) yn gweithredu am o leiaf 12 mis a bydd yn cael ei ddarparu gan roddwyr benthyciadau masnachol a'i gefnogi gan Fanc Lloegr. Fe fydd yn arwain at Fanc Lloegr yn prynu dyled tymor byr gan gwmnïau mawr sydd wedi eu heffeithio gan COVID-19, gan gynnig cefnogaeth drwy ganiatáu i gwmnïau ariannu eu hatebolrwydd tymor byr.

Grantiau busnes bach Salesforce

Mae Salesforce yn gweithio mewn partneriaeth gydag Enterprise Nation i gynnig cyfle i gwmnïau bach cymwys dderbyn grant o £5,000 (dolen gyswllt allanol) i’w helpu i oroesi’r achosion o COVID-19. Bydd ceisiadau’n agor ar sail rhanbarthol, gyda chyfanswm o 268 o grantiau’n cael eu dyrannu ar draws y DU. Bydd ceisiadau ar gyfer cwmnïau sydd wedi’u lleoli yng Nghymru yn agor am 8am ar Gorffennaf 13 2020, ac yn cau am 11:59pm ar Gorffennaf 19 2020, gyda chyfanswm o 5 grant yn cael eu dyrannu i gwmnïau yng Nghymru. I fod yn gymwys, mae’n rhaid i gwmnïau fodloni’r canlynol, er enghraifft:

 • Mae’n rhaid iddynt fod wedi cofrestru gyda Thŷ’r Cwmnïau
 • Mae’n rhaid iddynt fod wedi sefydlu ers o leiaf 12 mis o ddyddiad lansio’r rhaglen (Mai 18 2020)
 • Ni allant fod yn sefydliad wedi'i freinio nac yn is-gwmni i gwmni arall
 • Ni allant fod wedi derbyn unrhyw grant ariannol arall  mewn perthynas â COVID-19 gan unrhyw Lywodraeth yn ystod 2020 (gan eithrio’r Cynllun Cadw Swyddi yn sgil y Coronafeirws) 
 • Mae’n rhaid iddynt fod wedi’u lleoli yn y DU gyda chyfrif banc Prydeinig
 • Mae’n rhaid iddynt fod wedi cyflogi rhwng 2 a 50 o weithwyr llawn amser (gan gynnwys y sefydlydd/perchennog busnes) ar y Rhagfyr 31 2019
 • Ni allant fod â hanes troseddol na Dyfarniad Llys Sirol i’w henw 
 • Mae’n rhaid iddynt fod â gwefan neu ryw bresenoldeb digidol/ar-lein arall

Newidiadau i’r Gronfa Economi Gylchol

Wrth i nifer o sefydliadau wynebu heriau sylweddol yn sgil yr achosion o COVID-19, mae WRAP Cymru wedi gwneud newidiadau i’r Gronfa Economi Gylchol (dolen gyswllt allanol), sy’n anelu at gefnogi rhagor o sefydliadau, a hynny mewn modd cyflym.  

Yn ogystal â chyllido’r defnydd o ddeunydd wedi’i ailgylchu mewn cynnyrch, rydym bellach yn gallu cynnig cymorth ariannol i baratoi ar gyfer gweithgarwch ail-ddefnyddio, ailwampio ac ail-gynhyrchu yng Nghymru, megis cynhyrchu nwyddau cynaliadwy i helpu’r frwydr fyd-eang yn erbyn y coronafeirws. 

Gall sefydliadau o unrhyw faint sy’n gweithredu yng Nghymru ymgeisio am grant cyfalaf i fuddsoddi mewn isadeiledd ac offer ar gyfer gweithgarwch cylchol cymwys. Mae grantiau Graddfa Fechan bellach ar gael o rhwng £6,000 a £200,000 (y trothwy de miniais uchaf) ac mae grantiau Graddfa Fawr o rhwng £200,000 a £750,000 ar gael. 

Mae’n rhaid i brosiectau cymwys:

 • gynyddu’r defnydd o blastig, papur / cardiau neu decstilau wedi’u hailgylchu mewn cynnyrch presennol neu newydd (bydd prosiectau sy’n ceisio defnyddio deunydd eraill wedi’i ailgylchu yn cael eu hystyried fesul achos); neu 
 • ymestyn oes cynnyrch / deunyddiau drwy baratoi ar gyfer gweithgarwch ail-ddefnyddio, ailwampio neu ail-gynhyrchu 

Cefnogaeth ychwanegol

Cronfa Cefnogaeth Hysbysebu Busnesau Bach

Ar gael trwy bartneriaeth rhwng Mail Metro Media a Ffederasiwn Genedlaethol Hunangyflogedig a Busnesau Bach bydd y gronfa cefnogi hysbysebu busnesau bach (dolen gyswllt allanol) bydd yn darparu busnesau llwyddiannus gyda phecyn hysbysebu wedi ei deilwra gwerth £3,000 yr un gan Associated Newspapers, i'w ddefnyddio ar draws teitlau argraffu ac ar-lein y grŵp newyddion. I fod yn gymwys rhaid i fusnesau fod â 150 neu lai o staff a bod a throsiant blynyddol (refeniw) nad yw’n fwy na £6 miliwn. 

SME100 - Cynllun Cefnogaeth SME AdSmart

Darperir gan Sky Media bydd 100 o fusnesau yn cael ymgyrchoedd hysbysebu teledu trwy AdSmart (dolen gyswllt allanol), i'w cefnogi yn ystod y cyfnod anodd o ganlyniad i bandemig COVID-19. Bydd busnesau sydd wedi addasu ac yn dangos gwir benderfyniad a dyfeisgarwch sydd angen cefnogaeth yn ystod y cyfnod hwn yn gymwys, cyn belled â’u bod wedi bod yn weithredol am o leiaf blwyddyn yn y DU gyda rhwng 2 a 50 aelod o staff llawn amser. Hefyd rhaid i fusnesau fod yn newydd i hysbysebu teledu (neu ddim ar y teledu o fewn y 12 mis diwethaf). Hyd uchafswm yr hysbyseb teledu yw 30 eiliad a bydd yr ymgyrch yn para am fis.

Grantiau busnes bach Salesforce

Mae Salesforce yn gweithio mewn partneriaeth gydag Enterprise Nation i gynnig cyfle i gwmnïau bach cymwys dderbyn grant o £5,000 (dolen gyswllt allanol) i’w helpu i oroesi’r achosion o COVID-19. Bydd ceisiadau’n agor ar sail rhanbarthol, gyda chyfanswm o 268 o grantiau’n cael eu dyrannu ar draws y DU. Bydd ceisiadau ar gyfer cwmnïau sydd wedi’u lleoli yng Nghymru yn agor am 8am ar 13 Gorffennaf, 2020, ac yn cau am 11:59pm ar 19 Gorffennaf 2020, gyda chyfanswm o 5 grant yn cael eu dyrannu i gwmnïau yng Nghymru. I fod yn gymwys, mae’n rhaid i gwmnïau fodloni’r canlynol, er enghraifft:

 • Mae’n rhaid iddynt fod wedi cofrestru gyda Thŷ’r Cwmnïau
 • Mae’n rhaid iddynt fod wedi sefydlu ers o leiaf 12 mis o ddyddiad lansio’r rhaglen (18 Mai 2020)
 • Ni allant fod yn sefydliad wedi'i freinio nac yn is-gwmni i gwmni arall
 • Ni allant fod wedi derbyn unrhyw grant ariannol arall mewn perthynas â COVID-19 gan unrhyw Lywodraeth yn ystod 2020 (gan eithrio’r Cynllun Cadw Swyddi yn sgil y Coronafeirws)
 • Mae’n rhaid iddynt fod wedi’u lleoli yn y DU gyda chyfrif banc Prydeinig
 • Mae’n rhaid iddynt fod wedi cyflogi rhwng 2 a 50 o weithwyr llawn amser (gan gynnwys y sefydlydd/perchennog busnes) ar y 31 Rhagfyr 2019
 • Ni allant fod â hanes troseddol na Dyfarniad Llys Sirol i’w henw
 • Mae’n rhaid iddynt fod â gwefan neu ryw bresenoldeb digidol/ar-lein arall

Ydych chi angen adnewyddu eich goruchwyliaeth gwyngalchu arian gyda CThEM?

Os yw eich busnes angen talu ffi flynyddol er mwyn adnewyddu eich goruchwyliaeth gwyngalchu arian gyda CThEM rhwng Mai 1 a Medi 30 2020, gallwch:

 • ohirio’r taliad am hyd at 6 mis
 • dadgofrestru os ydych wedi rhoi’r gorau i fasnachu oherwydd y coronafeirws

Amaethyddiaeth

Pecyn cymorth coronafeirws NFU Mutual

Mae NFU Mutual wedi cyflwyno pecyn cymorth o £32 miliwn sydd ar gael i helpu ffermwyr, sydd naill ai’n gwsmeriaid presennol neu’n gwsmeriaid newydd, yn ystod pandemig y coronafeirws. Gellir dod o hyd i ragor o fanylion ynghylch y pecyn hwn ar wefan NFU Mutual (dolen gyswllt allanol).

Mesurau brys i gefnogi ffermwyr yn ystod COVID-19

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn o fesurau brys i gefnogi ffermwyr
Cymru yn ystod yr achosion o’r coronafeirws. Mae'r mesurau’n cynnwys:

 • Ymestyn y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno Ffurflen y Cais Sengl (SAF) tan Mehefin 15 2020
 • Dyrannu £5.5 miliwn ychwanegol i gynllun cymorth 2019 Glastir a BPS, sydd wedi ail-agor i gefnogi ffermwyr nad ydynt eisoes wedi derbyn eu taliadau Glastir a/neu BPS ar gyfer 2019. Bydd ffermwyr yn gallu ymgeisio am gymorth drwy’r cynllun i leddfu unrhyw broblemau posibl mewn perthynas â llif arian

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar wefan Llywodraeth Cymru (dolen gyswllt allanol).

Templedi dogfen Cynllunio Rhag Argyfwng

Mae The Farm Advisory Service (FAS) (dolen gyswllt allanol) wedi llunio nifer o ddogfennau cynllunio rhag argyfwng sydd ar gael i helpu ffermwyr i sicrhau y bydd eu busnes yn gallu parhau i weithredu pe bai’n rhaid i  unrhyw aelod o’r gweithlu gymryd amser i ffwrdd yn sgil salwch. Er enghraifft, bydd y dogfennau’n helpu ffermwyr i gofnodi lle caiff stoc ei storio, manylion cyswllt ar gyfer cyflenwyr allweddol, megis milfeddygon, cyfrifwyr a chynrychiolwyr bwyd anifeiliaid yn ogystal â nodi pryd mae disgwyl i gyfnodau wyna a bwrw lloeau ddechrau ac ati. 

Tafarndai a Bariau

Mae CThEM yn ei gwneud yn haws i hawlio credyd tollau ar gwrw na werthir

Mae CThEM wedi cyflwyno mesur dros dro i helpu bragwyr a thafarnwyr i osgoi talu tollau ar gwrw sydd wedi dyddio (dolen gyswllt allanol) a heb gael eu gwerthu o ganlyniad i gau tafarndai. Dros gyfnod y rheolau cadw pellter cymdeithasol, nid oes rhaid i gynrychiolydd awdurdodedig o’r bragdy sy’n cyflenwi’r cwrw fod yn bresennol pan fydd cwrw yn cael ei ddinistrio, fodd bynnag, er mwyn hawlio credyd tollau, mae’n rhaid i dafarnwyr dderbyn caniatâd ymlaen llaw gan y bragdy i ddinistrio’r cwrw sydd wedi dyddio, ac mae’n rhaid iddynt gadw tystiolaeth o’r broses ddinistrio, drwy wneud fidio, er enghraifft.  

Cludo Nwyddau

Canllawiau i’r diwydiant cludo nwyddau

Yn dilyn y cyhoeddiad nad yw’r cyngor mewn perthynas â theithio diangen yn berthnasol ar gyfer cludo nwyddau domestig a rhyngwladol, mae’r Llywodraeth wedi cyhoeddi canllawiau manwl ar gyfer cludwyr rhyngwladol (dolen gyswllt allanol), sy’n darparu gwybodaeth am iechyd a diogelwch, ffiniau a chyfyngiadau teithio, yswiriant, cymorth consylaidd a’r cyngor iechyd diweddaraf.

Ymestyn dilysrwydd cardiau TCP gyrwyr

O ganlyniad i’r achosion o COVID-19, mae’r Adran Cludiant wedi ymlacio’r rheolau’n ymwneud â chardiau TCP gyrwyr dros gyfnod dros dro (dolen gyswllt allanol), a fydd yn caniatáu gyrwyr y mae eu cerdyn TCP yn dod i ben rhwng Mawrth 1 a Medi 30 2020 i barhau i yrru heb fod yn ddarostyngedig i gamau gorfodi gan yr heddlu na’r DVSA. Bydd gyrwyr milwrol hefyd yn gallu gyrru mewn sefyllfaoedd dinesig tra mae’r rheolau wedi’u hymlacio.

Sector tacsi a hurio preifat

Mae gwefan Busnes Cymru (dolen gyswllt allanol) yn cynnwys canllawiau ar gyfer tacsis a thrwyddedu hurio preifat (dolen gyswllt allanol).

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi cyngor i'r diwydiant trafnidiaeth cludo nwyddau.

Twristiaeth

Lansio cronfa i gefnogi’r sector treftadaeth

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol wedi lansio cronfa o £50 miliwn a fydd ar agor tan Mehefin 30, y bwriad yw cefnogi safleoedd hanesyddol, treftadaeth morol a diwydiannol, amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifau, parciau a gerddi ac ati sydd wedi’u heffeithio gan yr achosion o’r coronafeirws. Darperir grantiau o rhwng £3,000 a £50,000, gan flaenoriaethu sefydliadau sydd ond ag ychydig neu ddim mynediad o gwbl at ffynonellau cymorth eraill ac mewn perygl o argyfwng ariannol. Bydd darpariaeth y fenter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth sy’n werth £1.2 miliwn hefyd yn cael ei gyflymu i gefnogi’r sector yn ystod argyfwng y coronafeirws

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar gyfer perchnogion llety gwyliau (dolen gyswllt allanol).

COVID-19 prosiectau arloesi

Cymorth i Brosiectau Arloesi Gwydnwch Covid-19 (dolen gyswllt allanol)

Wedi’i hariannu gan Lywodraeth Cymru a’i darparu gan Fusnes Cymru, mae’r rhaglen yn ceisio cefnogi prosiectau arloesol sy’n gallu cael effaith uniongyrchol ar y frwydr yn erbyn y feirws, megis cynhyrchu dyfeisiau meddygol, cyfarpar diogelu personol a darparu cynnyrch glanweithiol er enghraifft. Gellir defnyddio cyllid i dalu am gostau megis: 

 • Prynu offer penodol 
 • Addasiadau i’r prosesau presennol 
 • Gweithredu prosesau newydd 
 • Amser staff a threuliau 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Mehefin 30 2020. 

Roboteg Gofal Iechyd Canolfan Arloesi Digidol (DIH-HERO) – Galwad COVID-19  (dolen gyswllt allanol)

Mae’r rhaglen yn cynnig cyllid grant o hyd at £87,500 ar gyfer technolegau a datrysiadau roboteg sydd yn y camau datblygu hwyrach y gellir eu defnyddio yn y sector gofal iechyd i frwydro yn erbyn COVID-19.

Cydweithrediad y diwydiant i frwydro yn erbyn coronafeirws

Mae Llywodraeth Cymru wedi penodi Canolfan Gwyddorau bywyd Cymru (dolen gyswllt allanol) fel y prif gyswllt ar gyfer unrhyw sefydliad sy'n teimlo y gall gyflenwi, gweithgynhyrchu a/neu ddosbarthu cynhyrchion neu gydweithio ag eraill i ddatblygu cynhyrchion neu atebion.

Cystadleuaeth am £150,000 ar gyfer atebion digidol i Covid-19

Gyda chefnogaeth gan Ecosystem Iechyd Digidol Cymru, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cystadleuaeth am gyllid ar gyfer atebion digidol i helpu i frwydro yn erbyn Covid-19 (dolen gyswllt allanol), mae’n rhaid i’r atebion hyn gael eu datblygu a bod yn barod i’w treialu yn ystod y broses ymgeisio. Bydd rhwng pump ac wyth prosiect yn derbyn cyllid i beilota cynnyrch ac atebion yn gyflym. 

Mae’n rhaid i bob ateb fynd i’r afael ag un o’r themâu canlynol:

 • Cynnig diagnosis o bell a brysbennu cleifion
 • Gwella’r modd y caiff data eu casglu a’u dadansoddi
 • Tracio, rheoli ac adrodd ar y defnydd o Gyfarpar Diogelu Personol mewn ysbytai 
 • Cefnogi a thrin pobl o bell

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Llun, Mehefin 8 am 9am, a bydd prosiectau llwyddiannus yn cael eu hysbysu erbyn Mehefin 22 2020 a bydd disgwyl iddynt ddechrau o Mehefin 29.

Angen ehangu neu ydych chi’n pryderu am ddiswyddiadau o ganlyniad i bandemig COVID-19

Mae’r Adran Waith a Phensiynau wedi lansio gwefan gymorth i gyflogwyr (dolen gyswllt allanol) a'r nod yw cynorthwyo busnesau sydd un ai angen ehangu'n gyflym o ganlyniad i COVID-19, neu gyflogwyr sy’n pryderu am ddiswyddiadau. Mae gwefan ar wahân hefyd wedi ei lansio i helpu unigolion i ddod o hyd i swydd hanfodol (dolen gyswllt allanol), a all fod yn fuddiol i ymgeisio ar eu cyfer ar hyn o bryd, a allai helpu i gadw Prydain yn weithredol. 

Gweithwyr adeiladu

Mae cymorth ar gael yn ystod y pandemig ar gyfer gweithwyr yn y diwydiant adeiladu a'u teuluoedd (dolen gyswllt allanol).

Gwiriadau hawl i weithi

Mae gwiriadau hawl i weithio (dolen gyswllt allanol) wedi eu haddasu dros dro.

Treuliau trethadwy

Mae rhai treuliau yn drethadwy os yw eich gweithwyr yn gweithio o adref o ganlyniad i'r coronafeirws (dolen gyswllt allanol).

Gwyliau blynyddol

Mae’r rheolau ynglŷn â throsglwyddo gwyliau blynyddol (dolen gyswllt allanol) hefyd wedi eu llacio.

Dod â busnesau ynghyd i helpu ei gilydd

Ymgyrch Pay it Forward

Fe all busnesau bach sefydlu ymgyrch Pay it Forward (dolen gyswllt allanol) i werthu eu gwasanaethau ymlaen llaw ac arallgyfeirio masnachu nawr i sicrhau llif arian parhaus. 

Platfform Adnoddau Cyflenwad a Galw

Mae Siambr Fasnach De Cymru wedi lansio platfform ar-lein (dolen gyswllt allanol) sy’n galluogi busnesau i rannu cyfleoedd cyflenwad a galw o ganlyniad i’r sefyllfa economaidd a masnachu presennol.

Y Sector Bwyd a Diod

Llinellau Cymorth

Mae llinellau cymorth (dolen gyswllt allanol) ar gyfer y Sector Bwyd a Diod yng Nghymru ar gael.

Y Sector Manwerthu

Mae canllawiau i Fanwerthwyr ar Ddanfon i'r Cartref (dolen gyswllt allanol) wedi ei greu gan y Gymdeithas Siopau Cyfleustra.

Gweithgynhyrchwyr

Mae'r swyddfa diogelwch a safonau cynhyrchion wedi cyhoeddi'r pedwar canllaw canlynol (dolen gyswllt allanol) ar gyfer gweithgynhyrchwyr offer diogelu personol:

 • Gosod cynhyrchion glanhau a diheintio â llaw ar farchnad y DU
 • Rheoliadau cyfarpar diogelu personol (PPE)
 • Gweithgynhyrchwyr newydd uchel eu maint o
 • Gwneuthurwyr newydd ar raddfa fach o COVID-19