Cwestiynau cyffredin

Sut ydw i’n cael gwared â fy nyfeisiau profion llif unffordd cyflym yn ddiogel?

Os yw’r prawf yn negyddol:

Rhowch y ddyfais mewn bag, clymwch y bag a’i roi yn y bin gwastraff cyffredinol. 

Os yw’r prawf yn bositif:

Rhowch y ddyfais mewn dwy fag - sicrhewch fod y bagiau wedi’u cau’n ddiogel (clymu/selio), yna cadwch y bag am 72 awr cyn ei roi yn eich bin gwastraff cyffredinol. 

Peidiwch â gwaredu’r citiau profi yn eich biniau ailgylchu.

Hunan-ynysu

Os cewch brawf positif, byddwch angen cydymffurfio â’r canllawiau hunan-ynysu presennol. Mae gwefan Llywodraeth Cymru yn darparu gwybodaeth ar hunan-ynysu. 

Beth ddylwn i ei wneud i helpu?

Rydym yn gweithio’n galed i gynnal eich gwasanaethau gwastraff ac ailgylchu yn y cyfnod hwn. Dyma 6 awgrym yn ymwneud â sut y gallwch chi helpu:

 1. Edrychwch ar ein gwefan yn rheolaidd i weld y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw newidiadau i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu lle rydych yn byw, gan gynnwys beth ellir ac na ellir ei ailgylchu.
 2. Gwaredwch eich mygydau neu orchuddion wyneb untro yn gyfrifol. 
  Defnyddiwch finiau gwastraff cyffredinol neu ewch â nhw adref a’u gwaredu’n ddiogel (rhowch nhw mewn bag plastig er mwyn osgoi lledaenu’r feirws ymhellach a golchwch neu diheintiwch eich dwylo ar unwaith).
 3. Gwneud unrhyw glirio mawr tra rydych adref, gan y bydd hynny'n creu mwy o wastraff ac ailgylchu i'n gweithwyr ei gasglu. Cadwch eitemau mawr fel dodrefn a matresi os gwelwch yn dda hyd nes y bydd yr argyfwng wedi mynd heibio a gwasanaethau wedi dod yn ôl i’r drefn arferol.
 4. Ewch ati i leihau'r cyfanswm o sbwriel, ailgylchu a gwastraff bwyd rydych yn ei gynhyrchu. Bydd pob gronyn y gallwn ni ei leihau yn gwneud gwahaniaeth mawr i gynnal gwasanaeth casgliadau da i bawb.
  • Mae awgrymiadau i leihau gwastraff bwyd ar wefan Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff (dolen gyswllt allanol), gan gynnwys sut i storio bwyd yn gywir a defnyddio bwyd dros ben i wneud i’ch bwyd bara’n hirach a lleihau pa mor aml mae angen mynd i’r siop.

  • Ail ddefnyddiwch neu dewch o hyd i ddefnydd arall i bethau y mae’n bosib y byddwn fel arfer yn eu taflu. Er enghraifft defnyddiwch eich tybiau plastig gyda chaead arnynt i storio bwyd sydd dros ben yn y rhewgell, neu torrwch hen dywelion neu gynfasau i’w defnyddio fel cadachau glanhau neu glytiau tynnu llwch.

 5. Peidiwch â llosgi eich gwastraff gartref. Mae hyn yn creu llygredd aer a allai niweidio pobl gerllaw a allai fod yn ddioddef o anawsterau anadlu yn barod o ganlyniad i Covid-19. Hefyd mae'r perygl y gallai tanau fynd y tu hwnt i reolaeth. Mae’r gwasanaethau tân o amgylch y wlad yn adrodd fod yna gynnydd mewn galwadau o ganlyniad i danau mewn gerddi.

A yw’n ddiogel i gasgliadau barhau yn ystod y cyfnod hwn?

Diogelwch ein staff a’n preswylwyr sydd bwysicaf i ni, yn arbennig yn ystod y cyfnod hwn o argyfwng. Rydym yn dilyn canllawiau’r llywodraeth a'r diwydiant gwastraff yn ymwneud ag arferion gweithio diogel ar gyfer ein staff. Rydym wedi cynnal asesiadau yn ymwneud â’r risgiau posib ar gyfer pob gwasanaeth ac yn adolygu'r rhain yn rheolaidd. Rydym wedi briffio ein holl staff ar y gweithdrefnau hyn i sicrhau eu diogelwch nhw a diogelwch y cyhoedd.

Pan rydych yn rhoi eich bagiau gwastraff ac ailgylchu, biniau, bocsys a chadis bwyd allan, mae yna rai pethau y gallwch eu gwneud i sicrhau eich bod yn gwneud hyn mor ddiogel â phosibl.

 • Os ydych yn hunan ynysu ac yn teimlo'n sâl, rhowch ddau fag o amgylch eich gwastraff personol (fel hancesi papur) a rhowch hwn naill ochr am o leiaf 72 awr (3 diwrnod) cyn ei roi allan i gael ei gasglu.
 • Peidiwch â rhoi hancesi papur i'w hailgylchu gan na ellir eu hailgylchu.
 • Diheintiwch eich bag, bin, bocs a handlenni'r cadi cyn ac ar ôl i chi eu cyffwrdd.
 • Rhowch eich bagiau, biniau, bocsys a chadis allan y noson cyn y mae disgwyl eich casgliad, gan y gall amseroedd casglu newid yn ystod y cyfnod hwn.
 • Cadwch bellter rhyngoch â’n gweithwyr pan maent yn casglu eich gwastraff a'ch ailgylchu.
 • Diheintiwch eich bag, bin, bocs a handlenni'r cadi eto, cyn ac ar ôl y casgliad.
 • Golchwch eich dwylo yn drylwyr ar ôl ymdrin â’r eitemau a diheintiwch eich bagiau, biniau, bocsys a chadis.
 • Rhowch y weips, clytiau, menig ayb a ddefnyddiwyd i lanhau eich bagiau, biniau, bocsys a chadis yn eich bin neu fag gwastraff na ellir ei ailgylchu, gan nad oes modd ailgylchu’r rhain.

Mae eich staff casglu yn weithwyr allweddol, cadwch nhw’n ddiogel os gwelwch yn dda.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Covid-19, ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru (dolen gyswllt allanol).

Pa newidiadau rydych yn eu gwneud i fy nghasgliadau gwastraff ac ailgylchu?

Byddwn yn casglu eich gwastraff a'ch ailgylchu o ymyl y palmant fel arfer, ar eich diwrnod casglu arferol.

Byddwn yn parhau i gasglu eich holl wastraff ac ailgylchu – gan gynnwys gwastraff bwyd i’w ailgylchu, nwyddau sych i'w hailgylchu (fel cardfwrdd, papur, gwydr, eitemau plastig a chaniau), gwastraff gardd a gwastraff nad yw’n ailgylchu (bin du).

Pa newidiadau sydd angen i mi eu gwneud i'r modd rwyf yn rhoi fy ngwastraff ac ailgylchu allan?

Bydd casgliadau gwastraff gardd yn parhau i aelwydydd sydd wedi tanysgrifio i’r gwasanaeth casglu gwastraff gardd.

Bydd eich casgliad gwastraff bwyd yn parhau fel arfer. Fe ddylech barhau i roi eich gwastraff bwyd yn eich cadi gwastraff bwyd.

Bydd eich casgliad ailgylchu sych (fel cardfwrdd, papur, gwydr, eitemau plastig a chaniau) yn parhau fel arfer.

Bydd eich casgliad gwastraff na ellir ei ailgylchu (bin du) yn parhau fel arfer.

Daliwch ati i drefnu ac ailgylchu eich gwastraff fel arfer, gan gynnwys golchi eich eitemau gwydr gwag, plastig a chaniau a’u gosod yn y bocsys/ bagiau/ biniau/ cadis ayb cywir.

Mae trefnu ac ailgylchu eich gwastraff yn gywir yn hynod o bwysig yn y cyfnod hwn gan y bydd yn cyfyngu ar faint o amser y bydd yn rhaid i’n gweithwyr ei dreulio yn ymdrin ag unrhyw wastraff sydd wedi ei roi yn y lle anghywir, a fydd yn atal lledaeniad y feirws.

I gael mwy o wybodaeth am beth allwch chi ac na allwch chi ei ailgylchu, ewch i wefan Cymru yn ailgylchu (dolen gyswllt allanol).

Bydd eich gwastraff a'ch ailgylchu yn cael ei gasglu ar eich diwrnod casglu arferol.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau eraill drwy ein gwefan a’n cyfrifon cyfryngau cymdeithasol.

Sut alla i archebu mwy o fagiau ar gyfer y cadi gwastraff bwyd cegin?

Pan mae eich bagiau gwastraff bwyd ar gyfer eich cadi cegin ar fin dod i ben, clymwch un o amgylch handlen eich cadi tu allan ar eich diwrnod casglu a bydd ein gweithwyr yn gosod rholyn newydd o fagiau yn ei ymyl.

Fe allwch hefyd brynu bagiau cadi gwastraff bwyd wrth i chi wneud eich siopa wythnosol am eitemau hanfodol.

A yw'n bosibl i mi archebu casgliad gwastraff swmpus?

Mae casgliadau gwastraff swmpus wedi eu gohirio am y tro.

Gan fod nifer o’n gweithwyr rheng flaen yn anhwylus neu’n hunan ynysu, rydym wedi dod â gweithwyr i mewn o feysydd gwasanaeth a thimau eraill i sicrhau ein bod yn gallu cynnal ein casgliadau mwy hanfodol orau ag y gallwn, fel ailgylchu gwastraff bwyd, ailgylchu sych (fel cardfwrdd, papur, gwydr, eitemau plastig a chaniau), gwastraff hylendid (fel clytiau a chynnyrch anymataliaeth) a gwastraff nad oes modd ei ailgylchu.

Tra rydym yn canolbwyntio ein hymdrechion ar y casgliadau hanfodol hyn, rydym wedi gorfod canslo rhai o'n casgliadau nad ydynt mor hanfodol, fel unrhyw gasgliadau gwastraff swmpus.

Cadwch unrhyw eitemau swmpus os gwelwch yn dda hyd nes y bydd yr argyfwng wedi mynd heibio a gwasanaethau wedi dod yn ôl i’r drefn arferol.

Gwaredu Eitemau Swmpus o’r Cartref

Ydw i’n gallu mynd i fy Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref lleol? Dilynwch y 10 rheol yma

Gallwch. Ewch i dudalen canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref i weld amseroedd agor pob safle. 

Mae amodau llym yn ein canolfannau ailgylchu i sicrhau bod staff a’r cyhoedd yn ddiogel. 

Dilynwch y 10 rheol yma: 

 1. Peidiwch â mynd i’r safleoedd os oes gennych chi neu unrhyw un yn eich aelwyd symptomau o Covid-19, neu os ydych chi’n cael eich gwarchod am fod gennych gyflwr iechyd presennol.
 2. Dewch â gwastraff yr aelwyd yn unig gyda chi. Peidiwch â dod â gwastraff masnachol na gwastraff busnes gyda chi. 
 3. Dewch â phrawf gyda chi eich bod yn byw yn y fwrdeistref sirol (fel bil cyfleustodau gyda’ch cyfeiriad arno). Mae’r safleoedd hyn ar gyfer preswylwyr Wrecsam yn unig. Os nad oes gennych brawf eich bod yn byw yma, ni chewch adael eich sbwriel. 
 4. Byddwch yn amyneddgar os bydd rhaid i chi aros mewn ciw. Ni chaniateir mwy na phump cerbyd ar y safle ar un adeg.
 5. Sicrhewch mai dim ond un person sydd yn dod allan o’r cerbyd er mwyn dadlwytho, a’u bod yn dilyn mesurau cadw pellter cymdeithasol.
 6. Peidiwch â dod ag eitemau sydd yn rhy fawr neu’n rhy drwm i chi eu cario eich hun. Ni fydd ein gweithwyr yn cael eich helpu i ddadlwytho eich car, na chael gwared ar eich gwastraff. 
 7. Sortiwch eich gwastraff cyn i chi gyrraedd (er mwyn i chi fod yn gyflym).
 8. Byddwch yn gwrtais. Ni fyddwn yn goddef ymddygiad ymosodol tuag at ein staff. Bydd gan weithwyr ar y safle gamerâu a wisgir ar y corff. 
 9. Peidiwch â chyffwrdd eich wyneb ar y safle, a dewch â’ch hylif diheintio dwylo eich hun os allwch chi (glanhewch eich dwylo gyda’r hylif cyn i chi yrru nôl am adref). 
 10. Os oes gennych chi eitemau ar gyfer y siop ailddefnyddio (fel beiciau a nwyddau eraill mewn cyflwr y gellir eu defnyddio eto) gadewch nhw adref am rŵan. 

Os byddwch chi’n ymweld â’ch Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref lleol tra bod y safle ar gau ac yn gadael eich sbwriel y tu allan i’r giatiau, caiff hyn ei ystyried yn dipio anghyfreithlon. Fe fyddwch chi’n torri’r gyfraith, a byddwch yn debygol o gael dirwy neu orfod mynd i’r llys. 

Canolfan ailgylchu gwastraff y cartref

A allaf archebu casgliad gyda chymorth?

Os ydych eisoes wedi cofrestru ar gyfer casgliad gyda chymorth, bydd eich gwasanaeth yn parhau fel arfer. Gadewch eich bagiau, biniau, bocsys a chadis yn y lleoliad a gytunwyd yn eich cartref.

Os nad ydych eisoes wedi cofrestru ar gyfer casgliad gyda chymorth, ond yr hoffech drefnu hyn, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Os ydych yn byw ar eich pen eich hun ac yn hunan ynysu, dilynwch gyfarwyddiadau diogelwch y Llywodraeth ar gyfer rhoi eich gwastraff a'ch ailgylchu allan, o dan 'Beth ddylwn i wneud i helpu?' uchod.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf yn ymwneud ag iechyd a lles a COVID-19, ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru (dolen gyswllt allanol).

A fydd y swm o Dreth y Cyngor rwy’n ei dalu yn lleihau o ganlyniad i'r gostyngiad yn y gwasanaeth casglu rydych yn ei ddarparu yn ystod y cyfnod hwn?

Ni fydd Treth y Cyngor yn newid o ganlyniad i unrhyw newidiadau i’ch casgliadau ailgylchu a gwastraff yn ystod yr argyfwng hwn.

Rwy'n ystyried archebu casgliad gwastraff preifat. Beth sydd angen i mi ei wybod?

Gan fod nifer o’n gweithwyr rheng flaen yn anhwylus neu’n hunan ynysu, rydym wedi dod â gweithwyr i mewn o feysydd gwasanaeth a thimau eraill i sicrhau ein bod yn gallu cynnal ein casgliadau mwy hanfodol orau ag y gallwn. Tra rydym yn canolbwyntio ein hymdrechion ar y casgliadau hanfodol hyn - fel ailgylchu gwastraff bwyd, ailgylchu sych (fel cardfwrdd, papur, gwydr, eitemau plastig a chaniau), gwastraff gardd a gwastraff nad oes modd ei ailgylchu - rydym wedi gorfod canslo rhai o'n casgliadau llai hanfodol fel casgliadau swmpus.

Os ydych yn dewis archebu casgliad gwastraff preifat ar gyfer y casgliad hwn sydd wedi ei atal am y tro, fe fydd cyfrifoldeb cyfreithiol arnoch i sicrhau fod unrhyw wastraff a gaiff ei gasglu o’ch cartref yn cael ei waredu yn gywir. Mae’n rhaid i chi:

 • wirio fod gan unrhyw gontractwr symud gwastraff dystysgrif/trwydded cludydd gwastraff. Dylech ofyn bob amser am weld copi o hwn a gwrthod unrhyw gontractwyr gwastraff nad ydynt yn fodlon dangos tystysgrif wreiddiol i chi.
 • gadw cofnod o fanylion y cludydd gwastraff rhag ofn iddynt waredu eich gwastraff yn anghyfreithlon a bod hynny’n cael ei olrhain yn ôl atoch chi.

Mae tipio anghyfreithlon yn digwydd ger fy nghartref. Sut alla i roi gwybod am hyn?

Tipio anghyfreithlon yw ‘gwaredu unrhyw wastraff yn anghyfreithlon ar dir nad yw â thrwydded i’w dderbyn'. Mae unrhyw un sy’n ‘tipio yn anghyfreithlon' yn torri’r gyfraith ac yn debygol o dderbyn dirwy neu’n gorfod mynd i'r llys.

Os hoffech roi gwybod am achos o dipio anghyfreithlon, cysylltwch â ni..