Cod Llywodraethu

Mae llywodraethu corfforaethol yn cyfeirio at y prosesau a ddilynir er mwyn cyfarwyddo, rheoli, ac arwain sefydliadau (fel cynghorau) a'u dwyn i gyfrif. Mae hefyd yn ymwneud â diwylliant a gwerthoedd - y ffordd y mae cynghorwyr (aelodau) a gweithwyr yn meddwl ac yn gweithredu. I grynhoi, os yw rheoli yn ymwneud â rhedeg cyngor, mae llywodraethu corfforaethol yn ymwneud â sicrhau y caiff ei redeg yn gywir.

Mae Cyngor Wrecsam yn sefydliad cymhleth, sy’n effeithio ar bawb sy’n byw a gweithio yn Wrecsam, yn ogystal â’r busnesau a’r sefydliadau sy’n seiliedig yma.

Felly mae’n hanfodol bod ffydd yn ein llywodraethu corfforaethol, ac fel cyngor rhaid i ni felly sicrhau:

  • fel corff democrataidd, ein bod yn ymgysylltu â’n dinasyddion a’n budd-ddeiliaid yn effeithiol, a’n bod yn atebol iddynt
  • ein bod yn cyflawni ein busnes yn unol â’r gyfraith ac i safonau priodol
  • ein bod yn sicrhau bod modd egluro lle caiff arian cyhoeddus ei wario, a’i fod yn cael ei ddefnyddio mewn modd economaidd, effeithlon ac effeithiol
  • ein bod yn sicrhau bod rheolaethau yn gymesur â risg fel nad ydynt yn rhwystro perfformiad
  • ein bod yn gwella’r ffordd rydym yn gweithredu’n barhaus, o ran effeithiolrwydd, ansawdd gwasanaethau sydd ar gael, tegwch, cynaliadwyedd ac arloesedd.
  • ein bod yn cyflawni ein pwrpas a chyflawni ein blaenoriaethau fel a nodir yng Nghynllun y Cyngor

Felly, rydym wedi ymrwymo i lywodraethu corfforaethol da – i wneud y pethau iawn y ffordd iawn ar gyfer y bobl iawn mewn modd sy’n amserol, cynhwysol, agored, onest ac atebol.

Mae’r Cod hwn yn nodi ein dull o gyflawni a chynnal llywodraethu corfforaethol da. Mae'n dilyn canllawiau a gynhyrchwyd gan y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA) a Chymdeithas Prif Weithredwyr yr Awdurdodau Lleol ac Uwch Reolwyr (SOLACE).

Datganiad Llywodraethu Blynyddol

Diben y  Datganiad Llywodraethu Blynyddol yw nodi i ba raddau y mae’r Cyngor wedi cydymffurfio â’r Cod Llywodraethu.  Mae’n disgrifio sut mae effeithiolrwydd y trefniadau llywodraethu wedi'u monitro a'u gwerthuso yn ystod y flwyddyn ac yn nodi unrhyw feysydd i’w gwella ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.

Mae’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol yn cael ei gyhoeddi fel rhan o’n Datganiad Cyfrifon Blynyddol, ond gan nad yw wedi ei gyfyngu i faterion cyllidol, mae’n cael ei gyhoeddi yma fel dogfen ar wahân. Gellir canfod ein Datganiad Cyfrifon Blynyddol o dan dogfennau cyllid