Fel pob awdurdod tai arall yng Nghymru, mae gan Gyngor Wrecsam rwymedigaeth gyfreithiol – o dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014 – i asesu anghenion llety sipsiwn a theithwyr sy’n byw yn Wrecsam neu’n ymweld â’r fwrdeistref sirol.

Dylai gael ei gyflawni pob pum mlynedd. 

Roedd yr asesiad diweddaraf i fod o gael ei gynnal yn 2020, ond cafodd ei oedi yn sgil pandemig coronafeirws. Mae’n mynd rhagddo ar hyn o bryd, a bydd wedi’i gwblhau erbyn diwedd Chwefror 2022.

Ar beth mae’r asesiad yn edrych?

Nid yw’r asesiad yn edrych ar leoliad unrhyw leiniau na llety ychwanegol sydd eu hangen.

Bydd unrhyw safleoedd posibl yn cael eu harchwilio fel rhan o’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl), sy’n broses ar wahân.

Mae’r asesiad yn edrych ar niferoedd a data craidd yn unig. Mae’n ymwneud â sawl llain a sawl llety sydd ei angen yn y fwrdeistref sirol – nid lleoliad y lleiniau hynny.

Gyda phwy fydd y cyngor yn ymgynghori â nhw?

Bydd y cyngor a’i bartneriaid yn siarad â chymunedau sipsiwn a theithwyr lleol i helpu deall eu patrymau a threfniadau byw tebygol dros y blynyddoedd nesaf.

Unwaith y cwblheir hyn, bydd y canfyddiadau yn cael eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru ar gyfer cymeradwyaeth. Yna bydd gan y cyngor ddyletswydd cyfreithiol i ddiwallu yr anghenion a nodwyd.

Sut i gymryd rhan

Os ydych yn aelod o’r gymuned teithiwr neu sipsiwn, ac os hoffech ddarganfod mwy neu gael eu cyfweld fel rhan o’r ymgynghoriad, cysylltwch â ni.

Ffoniwch 01978 340953 neu 01978 340952, neu anfonwch e-bost at michael.bayliss@ors.org.uk.