Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Maethu - Sut allwn ni eich cefnogi chi

Sut byddwn ni’n eich cefnogi chi...

Fel gofalwr maeth, rydych chi’n chwarae rôl hanfodol. Byddwch yn dod yn rhan o’r Tîm Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc ac, o ganlyniad, yn derbyn yr holl gefnogaeth berthnasol y bydd ei hangen arnoch chi. Mae’r pecyn cymorth yn cael ei amlinellu isod:

Cyfleoedd Hyfforddi

Fel darpar ofalwr maeth, byddwch yn cael hyfforddiant cyn cymeradwyo yn ystod eich cyfnod ymgeisio ac asesu. Byddwch yn cael cyfle i gwrdd â gofalwyr maeth eraill, gweithwyr cymdeithasol, pobl sy'n gadael gofal ac aelodau eraill o staff y Gwasanaeth Maethu.

Ar ôl i’ch cais gael ei gymeradwyo, bydd disgwyl i chi fynychu amrywiaeth o wahanol gyrsiau i ddysgu am wahanol agweddau ar ofalu am blant a sut i roi’ch gwybodaeth ar waith.

Os ydych chi’n bodloni’r meini prawf, fe gewch eich annog i astudio ar gyfer QCF Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofalu am Blant a Phobl Ifanc.

Byddwn yn darparu gofal plant er mwyn i chi allu mynychu'r cyrsiau hyfforddi.

Cymorth Personol

Bydd gennych chi weithiwr cymdeithasol goruchwyliol, sef eich prif gyswllt o fewn y tîm, fydd yn eich helpu trwy gydol eich cyfnod fel gofalwr maeth. Mae yna hefyd weithwyr cymdeithasol ar ddyletswydd yn y tîm, fydd yn eich helpu pan na fydd eich gweithiwr cymdeithasol goruchwyliol ar gael. Bydd eich gweithiwr cymdeithasol goruchwyliol yn cadw mewn cysylltiad â chi’n rheolaidd, dros y ffôn a thrwy ddod i’ch gweld chi i’ch goruchwylio’n ffurfiol er mwyn eich helpu i fodloni anghenion y plentyn neu blant sydd wedi’u lleoli gyda chi.

Os bydd arnoch chi angen cyngor y tu allan i oriau swyddfa fe allwch chi gysylltu â'r Tîm Dyletswydd Brys y Tu Allan i Oriau.

Rydym ni hefyd yn cadw mewn cysylltiad â'n holl ofalwyr drwy gylchlythyr rheolaidd, grwpiau cymorth a digwyddiadau lle byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am unrhyw ddatblygiadau o fewn y Gwasanaethau Plant.

Cymorth Ariannol

Byddwch yn derbyn lwfans maethu, fydd yn sicrhau bod anghenion materol y plentyn yn cael eu diwallu'n ddigonol. Byddwch hefyd yn derbyn lwfans ychwanegol ar gyfer pob plentyn ar benblwyddi, gwyliau a'r Nadolig.

Os ydych chi’n bodloni meini prawf y QCF ac yn llwyddo i ennill y dyfarniad yma, byddwch yn derbyn taliad ychwanegol yn dibynnu ar y plant rydych chi’n gofalu amdanyn nhw.

Byddwn hefyd yn eich helpu os bydd arnoch chi angen offer penodol i ofalu am blentyn neu blant.

Y Rhwydwaith Maethu

Ar ôl i’ch cais gael ei gymeradwyo, byddwch yn dod yn aelod o'r Rhwydwaith Maethu, sef sefydliad cenedlaethol i ofalwyr maeth fydd yn darparu cyngor, gwybodaeth a chymorth i chi.

Cysylltiadau Maethu Defnyddiol