Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth yn union ydi maethu?

Fel gofalwr maeth byddwch yn gweithio mewn partneriaeth â’r Gwasanaethau Plant, asiantaethau eraill a theulu'r plentyn. Byddwch yn cefnogi’r plant a’r bobl ifanc yn eich gofal i gael y gorau allan o fywyd a chyrraedd eu potensial.

Byddwch yn darparu gofal dyddiol ar gyfer plant sy’n cael eu lleoli gyda chi. Byddwch yn cefnogi ac yn rhan o weithredu cynllun gofal ar gyfer plant unigol, allai gynnwys cyfrifoldebau penodol fel eu danfon a’u casglu o’r ysgol a'u helpu gyda threfniadau cyswllt.

Wrth ofalu am unrhyw blentyn neu berson ifanc, byddwch yn annog ac yn hybu datblygiad personol a thwf iach, gan roi sylw manwl i’w haddysg a’u hiechyd. Byddwch yn helpu ac yn annog y plentyn neu berson ifanc i ddysgu ac i deimlo'n gadarnhaol am eu cefndir, eu diwylliant a’u credoau crefyddol. Byddwch yn meithrin perthynas gyda’r plant ac yn annog perthynas gadarnhaol gyda'r bobl sy'n bwysig iddyn nhw.

Mae'n hollbwysig bod unrhyw blentyn neu berson ifanc sydd yn eich gofal chi yn cael eu cadw'n ddiogel rhag unrhyw niwed neu gamdriniaeth.

Drwy weithio fel rhan o'r Gwasanaeth Maethu byddwch yn gweithio o fewn polisïau a chanllawiau sydd wedi’u sefydlu i sicrhau bod pob plentyn yn cyflawni ei botensial. Bydd gofyn i chi gymryd rhan mewn cyfarfodydd am y plentyn neu'r person ifanc yn eich gofal, cadw cofnodion ysgrifenedig amdanyn nhw a chyfrannu at adroddiadau am y plentyn, gan ddelio â gwybodaeth gyfrinachol mewn modd cyfrifol.

Gwobrwyon bod yn Ofalwr Maeth

Fel gofalwr maeth byddwch yn ymgymryd ag un o dasgau pwysicaf cymdeithas, sef gofalu am blant a phobl ifanc diamddiffyn. Fel gofalwr, rydych chi’n rhan o dîm sy'n cynnwys gofalwyr maeth eraill a gweithwyr cymdeithasol sydd, gyda’i gilydd, wedi ymrwymo ac yn canolbwyntio ar ddarparu gofal o ansawdd uchel i blant a phobl ifanc Wrecsam.