Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwasanaeth Ymchwil

Gallwch ymweld â Chanolfan A.N. Palmer i ddefnyddio'r dogfennau, microffurfiau a ffynonellau argraffedig yn rhad ac am ddim. Os na allwch ymweld â'r Ganolfan yn bersonol, gallwn wneud yr ymchwil ar eich rhan.

Gallwn chwilio drwy gofnodion gwreiddiol, microffurfiau ac adnoddau argraffedig a gedwir yng Nghanolfan A.N. Palmer. Mae'r ffynonellau yn cynnwys cofnodion plwyfol, anghydffurfiol a chyfrifiadau, cofrestri etholaethol a phapurau newydd.

Mathau o ymchwil a wneir

Ni allwn wneud ymchwil ar bwnc cyffredinol o natur eang e.e. 'twf a datblygiad Wrecsam'

Gwybodaeth am ddaliadau

Mae gwybodaeth am y cofnodion a ffynonellau eraill sydd gennym a sut y gallwch eu defnyddio yn rhad ac am ddim. Gallwch gyflwyno eich cais dros y ffôn, drwy'r post neu ebost.

Ceisiadau

Rhaid cyflwyno ceisiadau am ymchwil ar y ffurflen gais swyddogol, ynghyd â'r ffi briodol, cyn y gallwn wneud yr ymchwil. Dylech anfon y ffurflenni at Ganolfan A.N. Palmer ar gyfer Astudiaethau Lleol ac Archifau, Amgueddfa Wrecsam, Stryt y Rhaglaw, Wrecsam, LL11 1RB.

Canlyniadau yr ymchwil

Unwaith i ni dderbyn eich ffurflen gais, byddwch yn derbyn cydnabyddiaeth ac anelwn at ateb pob ymholiad o fewn 4 wythnos. Fodd bynnag, ar adegau, gall llwyth gwaith arwain at oedi.

Pan fyddwn wedi gorffen ymchwilio, byddwn yn anfon adroddiad wedi ei deipio atoch yn rhoi manylion llawn o'r ffynonellau a wiriwyd a'r wybodaeth a gafwyd. Byddwn yn rhoi cyngor ar fodolaeth a lleoliad ffynonellau perthnasol eraill, lle'n briodol.

Gwnawn bob ymdrech i gyflenwi'r wybodaeth y gofynnwch amdani ond ni allwn sicrhau y bydd yr ymchwil yn cael canlyniad cadarnhaol bob tro.

Cadwn yr hawl i wrthod gwneud ymchwil.

Taliadau am yr ymchwil (gan gynnwys TAW)

Y tâl am ymchwil yw £25 yr awr (lleiafswm o awr, mwyafswm o ddwy awr). Codir tâl o 10c fesul copi A4 a 15c fesul copi A3 am lungopïo du a gwyn a £1.00 fesul copi A4 a £1.50 am gopi A3 lliw. Codir tâl o 30c fesul copi A4 am argraffu microffilmiau neu ficrofiche. Codir tâl ychwanegol am bostio a phecynnu os bydd raid. Arolygwn y taliadau hyn bob blwyddyn.

Dulliau talu

Rhaid i chi anfon y tâl am yr ymchwil gyda'ch ffurflen gais. Lle bo angen copïo, codwn dâl pellach am unrhyw lungopïau/microprintiau a ddarparwn. Gallwch dalu â siec neu archeb bost yn daladwy i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Os ydych yn byw tu allan i'r DU, dylech dalu â phunnoedd sterling.

Gwybodaeth Gyffredinol

Mae Canolfan A.N. Palmer yn cadw casgliadau cyfeiriol astudiaethau lleol, archifau a'r amgueddfa ar ran Gwasanaethau Treftadaeth Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Tocyn Darllenwr

Os dymunwch ddefnyddio casgliadau'r Ganolfan yn yr ystafell ymchwil, rhaid i chi gael tocyn darllenwr. Cyhoeddwn y tocynnau hyn ar gais, yn rhad ac am ddim, a chyhoeddir nhw'n unol â'r rheolau sy'n effeithiol ar hyn o bryd.