Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Nwyddau Ffug – Beth yw Nwyddau Ffug?

Mae nwyddau ffug yn cael eu gwerthu’n eang ac mae modd ffugio unrhyw gynnyrch bron â bod, gan beri colledion i ddiwydiant a bygwth eich diogelwch chi.

Er enghraifft:

Mae’r nwyddau hyn wedi eu llunio i edrych fel yr eitem go iawn gan ddefnyddio logos brand sydd wedi’i diogelu a nodau masnachu gan weithgynhyrchwyr ag enw da i’ch twyllo i’w prynu. Y rheswm maent yn gwneud hyn yw er mwyn gwneud arian. Yn aml mae’r nwyddau ffug yma’n cael eu gwerthu am bris isel, yn aml lai na hanner beth fyddech chi’n ei dalu am yr eitem ddilys. Maent nid yn unig yn niweidio diwydiant y DU ac enw da’r brandiau, ond maent hefyd yn effeithio ar fywoliaeth unigolion.

Mae’n bosib bod rhai pobl yn gwybod eu bod yn prynu nwyddau ffug ac nid yw hynny o bwys iddynt, wrth iddynt brynu cot gan gynllunydd am £20 neu’r ffilm ddiweddaraf am £3. Diolch byth, mae’r grŵp yma gyda’r lleiafrif ac fel arfer, unwaith ichi brynu eitem ffug ni fyddwch yn prynu un eto!

Ble mae’r nwyddau ffug yma ar gael?

Mae nwyddau ffug ar gael o sawl ffynhonnell ond ydych chi’n ddigon gwirion i wario’ch arian?

Mae’n bwysig cofio nad ydych chi’n cael bargen mewn gwirionedd. Pam helpu i leinio pocedi troseddwyr? Dyna beth maen nhw am i chi ei wneud ac rydych chi’n helpu i ariannu eu troseddolrwydd.

Beth yw’r peryglon i chi?

Nid yn unig yr ydych chi’n taflu’r arian a weithioch yn galed i’w ennill ymaith, ond mae yna siawns eich bod yn peryglu’ch diogelwch a diogelwch pobl eraill. Nid yw llawer o nwyddau ffug yn cydymffurfio â deddfwriaeth Diogelwch Prydeinig ac Ewropeaidd.

Ar draws y DU, gan gynnwys Wrecsam, mae Safonau Masnach wedi dadorchuddio ystod o nwyddau ffug, sy’n beryglus ac yn peri niwed. Un o’n swyddogaethau yw sicrhau bod nwyddau yn cwrdd â safonau diogelwch. Mae’r rhai hynny nad sy’n cyrraedd y nod yn cael eu tynnu’n gyflym oddi ar y farchnad. Mae’n bosib y bydd y bobl hynny sy’n gwerthu nwyddau ffug yn cael eu cosbi, gyda chyfnod mewn carchar a dirwy sylweddol.

Er enghraifft:

Does dim ots gan y bobl sy’n gyfrifol am wneud a gwerthu’r nwyddau yma beth all ddigwydd i chi neu’r person rydych yn prynu’r nwyddau ar eu cyfer.

Beth ddylech chi wneud?

Mae ein hadran cymorth i ddefnyddwyr yn cynnig gwybodaeth ar brynu nwyddau ac mae gwybodaeth bellach ar gael ar www.citizensadvice.org.uk (cyswllt allanol).

Gwadiad: Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

Byddwch wyliadwrus wrth brynu gan berson nad ydych yn eu hadnabod a defnyddiwch eich synnwyr cyffredin. Os ydych yn gwybod bod y pris yn llawer rhy isel yna dylai hyn fod yn ddigon o rybudd ichi. Prynwch gan fusnesau sydd ag enw da neu gwrandewch ar argymhellion gan brynwyr eraill.

Gwiriwch wrth ddelio â gwefan eich bod yn gwybod sut i gysylltu â nhw os digwydd i unrhyw beth fynd o’i le. Edrychwch am eu cyfeiriad cyswllt.

Defnyddiwch gerdyn credyd ar gyfer eitemau sydd dros £100. Mae hyn yn rhoi amddiffyniad ychwanegol drwy’r darparwr cerdyn credyd, os cewch chi broblem yn nes ymlaen.

Os ydych yn gwybod am berson sy’n gwerthu nwyddau ffug, riportiwch nhw. Mae modd gwneud hyn yn ddienw, drwom ni neu drwy grwpiau gwrth-ladrad. Dilynwch y dudalen ddolen a defnyddiwch ein ffurflen sut i adrodd.

Helpwch ni i helpu i’ch amddiffyn chi.