Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ein Camau Ni

Lleihau carbon, a chynyddu effeithlonrwydd egni

Un o flaenoriaethau Cyngor Wrecsam ydi “Parch at y byd o’n cwmpas”.  Mae’r cyngor wedi ymrwymo i ostwng allyriadau carbon (gyda 2005/06 fel y man cychwyn):-

I gyflawni hyn rydym ni yn:

Hyd yn hyn rydym ni wedi tynnu 37,651 tunnell fetrig o CO2 (gyda 2005/2006 fel y man cychwyn).  Daw’r arbedion o’n swyddfeydd, ysgolion, canolfannau hamdden, adeiladau cyhoeddus eraill, tai’r cyngor, cyfleusterau gwastraff ac ailgylchu, ein cerbydau, a threfniadau teithio ein gweithwyr.

Mae’r pwysau yma o CO2 yn gyfystyr â theithio 112,990,651 milltir mewn car neu 388,595,971 milltir mewn trên.  Ac mae un dunnell fetrig o CO2 yn medru llenwi tŷ dau lawr!

Cynaladwyedd a newid hinsawdd

‘Cynaladwyedd’ ydi defnyddio synnwyr cyffredin i wella ein cymunedau a’u trigolion am flynyddoedd i ddod.  Mi fydd Cyngor Wrecsam yn llunio a chyfuno amcanion economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol trwy Gynllun y Cyngor.

Mae Llywodraeth Cymru yn llunio mesur ar ddatblygu cynaliadwy ar hyn o bryd.  Mi fydd cyrff cyhoeddus Cymru’n gorfod gosod cynaladwyedd yng nghanol popeth maen nhw’n ei wneud.  Un o oblygiadau canolog y mesur ydi’r rheidrwydd ar gyrff cyhoeddus i gynllunio am y tymor hir.

Mae ein hinsawdd yn newid; mae pawb yn cytuno ar hynny.  Ac mae yna dystiolaeth wyddonol glir mai ni sy’n bennaf gyfrifol am gyflymder y newid.  Mae’r gwynt, y glaw a’r heulwen i gyd yn newid, gan fygwth bywydau pobl ym mhedwar ban byd - eu dŵr, eu bwyd, eu hiechyd a’u tir.

Mae angen gweithredu buan a chadarn yn awr er mwyn osgoi sgil effeithiau gwaethaf hyn i gyd.  Ond mae’n rhy hwyr i osgoi rhai newidiadau ac mae angen i ni ymateb.  Meddylfryd Cyngor Wrecsam ydi gwneud popeth posib i leihau ein hallyriadau CO2.  Ar yr un pryd rydym ni wrthi’n cynllunio er mwyn galluogi ein cymunedau i wrthsefyll yr effeithiau gwaethaf.

Ymgyrch egni ysgolion

Un o elfennau pwysicaf ein hymdrechion ydi’r rhaglen ar gyfer ysgolion, sydd yng ngofal ein Swyddog Addysg Amgylcheddol ac sy’n canolbwyntio ar newid hinsawdd a defnydd egni.  Ysgolion ydi’n defnyddwyr egni trymaf (dros hanner y cyfanswm).

Bwriad y rhaglen ydi ysgogi ysgolion i weithredu trwy wasanaethau ysgol, gwersi, archwiliadau, clybiau amgylcheddol a phob cyfle arall ddaw i’r dychymyg!  Mae yna ddarpariaeth yn y Cwricwlwm Cenedlaethol ac mae’r cyfan yn cyrraedd penllanw yn ystod Wythnos Her Egni, pan mae’r ysgol gyfan yn gwneud popeth posib i ostwng defnydd egni.

Mae yna groeso i ysgolion sydd wedi ymuno â’r rhaglen alw draw i wefan Pŵer Pobl Wrecsam: Adnoddau Athrawon i barhau â’r ymdrechion.  Os ydych chi’n gysylltiedig ag ysgol sy’n awyddus i ymuno â’r hwyl, cysylltwch ar unwaith!

Mwy o Wybodaeth