Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Strategaeth Caffaeliad

Mae’r Strategaeth Comisiynu, Caffael a Rheoli Contractau wedi cael ei chymeradwyo gan Fwrdd Gweithredol y Cyngor. Mae’n nodi gweledigaeth ac amcanion y Cyngor rhwng y cyfnod 1 Ebrill 2018 a 31 Mawrth 2021 mewn perthynas â chomisiynu, caffael a rheoli contractau pob trydydd parti sy’n darparu nwyddau, gwasanaethau a gwaith i’r Cyngor. Mae’n darparu fframwaith i gefnogi'r holl feysydd ar draws y Cyngor drwy fabwysiadu agwedd cyson a chynhwysfawr o wariant trydydd parti. Mae’n sicrhau cydymffurfedd ac ystyriaeth i Reoliadau Contractau Cyhoeddus, Polisi Caffael Llywodraeth Cymru, Rheolau Gweithdrefn Contractau’r Cyngor, a gofynion cyfreithiol cysylltiol eraill, wrth helpu i sicrhau'r amcanion gorau posib i’r Awdurdod a phob rhanddeiliad arall.