Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Tendro am gontractau sector cyhoeddus

Mae cyfle i bob busnes ennill gwaith gyda'r sector cyhoeddus, os yw eich busnes yn gymharol fach o ran maint; nid yw hyn yn golygu na fyddwch yn gallu cystadlu â busnesau mwy i ennill contract i gyflenwi nwyddau neu wasanaethau. 

Mae’r Sector Cyhoeddus yn y DU yn cynnwys cynghorau lleol, y gwasanaeth iechyd, gwasanaethau brys a sefydliadau sy'n darparu addysg bellach ac uwch, er enghraifft, mae’n ddealladwy felly fod gan y Sector Cyhoeddus gyllideb sylweddol, gyda sefydliadau’n gwario cyfanswm o £200 biliwn yn prynu nwyddau a gwasanaethau cyffredinol gan gyflenwyr yn y blynyddoedd diwethaf.

Rhai o brif fanteision cyflenwi i sefydliad yn y Sector Cyhoeddus yw sicrwydd y bydd eich taliad yn cael ei dderbyn mewn pryd, oherwydd y gofyniad i dalu cyfrifon o fewn 30 diwrnod o dderbyn anfoneb (neu unrhyw gyfnod arall y cytunwyd arno yn y contract), mae sefydliadau Sector Cyhoeddus yn gwsmeriaid da hefyd, gan eu bod yn gweithio yn ôl canllawiau sy’n sicrhau eu bod yn deg, yn agored ac yn onest gyda chyflenwyr.

Os hoffech chi ennill gwaith gyda’r sector cyhoeddus yng Nghymru, byddwch yn gallu nodi cyfleoedd contract dros £25,000 ar GwerthwchiGymru, drwy’r porth hwn, ac yn gallu cofrestru i dderbyn cyfleoedd tendr o ddiddordeb pan maent ar gael:

Mae croeso i chi gysylltu â Llinell Fusnes i gael rhestr helaethach o adnoddau ar-lein a fydd yn eich galluogi i nodi cyfleoedd cyffredinol ac mewn sectorau penodol.

Gwerthu i Gyngor Wrecsam

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cyhoeddi canllaw “Gwerthu i'r Cyngor”, sy'n rhoi rhagor o wybodaeth a chanllawiau ar ddod o hyd i gyfleoedd, y broses dendro, y wybodaeth y gallai fod angen i'ch sefydliad ei ddarparu ac ati.

Cofrestr Contractau Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Mae Cofrestr Contractau Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cael ei ddiweddaru'n gyson ac yn darparu ffynhonnell gwybodaeth ddefnyddiol. Gellir ei defnyddio i nodi pa gyfleoedd busnes all fod ar gael a phenderfynu’r dyddiadau y gallai’r cyfleoedd hyn godi.