Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cwestiynau Cyffredin - Adran Gofal Cymdeithasol

Pa wasanaethau mae'r Adran Gofal Cymdeithasol yn eu darparu?

Mae’r Adran Gofal Cymdeithasol i Oedolion yn darparu ac yn trefnu gwasanaethau i bobl hŷn a phobl sydd ag anableddau dysgu, anableddau corfforol neu afiechyd meddwl.  Rydym hefyd yn darparu gwasanaethau i bobl sy’n gaeth i alcohol neu gyffuriau neu bobl sy’n dioddef o HIV yn ogystal â’r rheiny sydd â namau synhwyraidd.  Rydym hefyd yn cefnogi gofalwyr ac yn darparu gwasanaethau eraill i bobl mewn cymunedau lleol.

Mae ein gwaith yn cynnwys

Helpu pobl hŷn a phobl ag anableddau i fyw bywydau mor llawn â phosibl.  Helpu pobl trwy ofalu amdanynt a’u cefnogi yn eu cartrefi eu hunain neu trwy wasanaethau dydd neu gartrefi preswyl/nyrsio lle gallant gael cefnogaeth ychwanegol a chefnogi gofalwyr gydag ystod o wasanaethau, gan gynnwys eu helpu i gael seibiant oddi wrth ofalu.

Ein cyfrifoldebau tuag atoch chi

 • Dweud wrthych pa wasanaethau sydd ar gael a phwy sy’n gymwys i gael y gwasanaethau hyn.
 • Ymdrechu i ymateb i’ch cais cyntaf o fewn un diwrnod gwaith.
 • Asesu eich anghenion yn ôl yr angen.  Ymdrechwn i wneud hyn cyn gynted â phosibl gan ddibynnu ar ba mor frys yw eich sefyllfa.  Pan na ddarperir gwasanaethau, byddwn yn esbonio pam na allwn eich helpu ac yn eich cynghori lle y gallech gael cymorth.
 • Pan ddarperir gwasanaethau, byddwn yn llunio cynllun gofal ac yn rhoi copi i chi i roi gwybod i chi pryd fydd y gwasanaethau’n dechrau.  Ymdrechwn i adolygu’r rhain bob 12 mis er mwyn sicrhau eu bod yn dal i fodloni eich anghenion.
 • Tra’r ydym yn darparu gwasanaethau bydd gennych aelod o staff penodol i gysylltu ag ef/hi os oes gennych unrhyw gwestiynau.
 • Os ydych yn anghytuno â’ch asesiad neu’ch cynllun gofal gallwch ofyn i ni edrych arno eto trwy’n gweithdrefn gwyno.
 • Gwerthfawrogi eich hawl i gyfrinachedd.
 • Trin pawb yn deg beth bynnag fo’u hil, rhyw, tueddfryd rhywiol neu anabledd trwy sicrhau ein bod yn ystyried eich holl anghenion yn llawn.

Gallwch ymweld â’n swyddfeydd am wybodaeth a chyngor.

Sut ydw i’n gwneud sylw, cwyn neu ymholiad am yr Adran Gofal Cymdeithasol?

Mae Adran Gofal Cymdeithasol Wrecsam yn gwneud ei gorau i ddarparu gwasanaethau o safon uchel i nifer fawr o bobl bob blwyddyn. Y rhan fwyaf o’r amser, nid ydym yn gwybod bod unrhyw beth wedi mynd o’i le oni bai eich bod chi’n dweud wrthym. Yn yr un modd, hoffem wybod hefyd os ydym yn gwneud pethau’n iawn!

Efallai yr hoffech awgrymu sut y gellir gwella pethau neu ganmol ein staff os ydych wedi gwerthfawrogi eu hymdrechion, neu mae’n bosibl nad ydych yn fodlon â’r gwasanaeth yr ydym wedi’i ddarparu ac am gwyno am hyn.

I wneud hyn, gallwch ffonio neu anfon e-bost atom:

Rheolwr Gwasanaethau Cwsmeriaid
2il Lawr, Adeiladau’r Goron, Stryt Caer, Wrecsam Ffôn: 01978 292007 neu radffôn: 0800 587 6708

E-bost
socialservices@wrexham.gov.uk

Beth i’w wneud os hoffech siarad â rhywun

Cam Un – Datrys o fewn yr adran

 • Bydd eich cwyn yn cael ei phasio at reolwr y tîm sy’n gyfrifol am y gwasanaeth yr ydych yn cwyno amdano.
 • Bydd rheolwr y tîm yn gwirio’r ffeiliau perthnasol ac yn siarad â’r aelodau o staff dan sylw.
 • Efallai y bydd rheolwr y tîm yn cysylltu â chi am fwy o wybodaeth.
 • Unwaith y mae rheolwr y tîm yn gwybod yn iawn beth sydd wedi digwydd, bydd ef/hi yn ysgrifennu atoch gan esbonio’r canlyniad ac yn disgrifio unrhyw gamau pellach sydd eu hangen i ddatrys y gŵyn.
 • Bydd y llythyr yn cael ei anfon atoch o fewn:
 • 10 diwrnod gwaith
 • Os oes angen mwy o amser, efallai y bydd rheolwr y tîm yn cysylltu â chi i ofyn am eich caniatâd (bydd hyn hyd at fwyafswm o 10 diwrnod gwaith arall).
 • Os byddwch yn dal i fod yn anfodlon unwaith i chi dderbyn yr ateb, gallwch ofyn am gael symud eich cwyn ymlaen i’r cam nesaf.

Cam Dau – Ystyriaeth ffurfiol

 • Dylech gysylltu â rhywun yn y tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid i gadarnhau eich bod am symud eich cwyn ymlaen i gam dau.
 • Gallwch wneud hyn trwy lythyr neu dros y ffôn.
 • Os yw’r berthynas rhwng defnyddiwr y gwasanaeth a/neu ei deulu/theulu a staff y gwasanaethau cymdeithasol wedi mynd yn wael, efallai y byddai’n briodol i gael cyfryngwr annibynnol i’ch helpu i ddatrys y sefyllfa.  Os yw hyn yn wir yn eich achos chi, byddwn yn trafod yr opsiwn hwn gyda chi.
 • Os yw’n fwy priodol i ymchwilio i’ch cwyn, bydd y tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid yn trefnu i rywun annibynnol ymchwilio i’ch cwyn.
 • Byddant yn ysgrifennu atoch i’ch cynghori pwy fydd yn ymchwilio i’ch cwyn.
 • Rôl y Swyddog Archwilio yw adolygu’r holl ddogfennau sy’n ymwneud â’r gŵyn, cyfweld â’r holl bobl berthnasol a llunio adroddiad i bennaeth y gwasanaeth yr ydych yn cwyno amdano.
 • Bydd pennaeth y gwasanaeth yn ysgrifennu atoch gydag ymateb.
 • Byddwch yn cael copi o adroddiad yr archwiliad hefyd.
 • Dylai’r broses hon gymryd 25 diwrnod gwaith.  Mae’n bosibl y bydd angen mwy o amser mewn achosion mwy cymhleth.  Os yw hyn yn wir yn eich achos chi, bydd naill ai’r Swyddog Archwilio neu Rheolwr y Gwasanaethau Cymdeithasol yn cysylltu â chi i ofyn am estyniad priodol.
 • Os byddwch yn dal i fod yn anfodlon ar ddiwedd y cam hwn, gallwch ofyn i banel annibynnol adolygu’r sefyllfa.

Cam Tri – Panel annibynnol

 • Y panel annibynnol yw’r trydydd cam a’r olaf yng ngweithdrefn gwyno’r Gwasanaethau Cymdeithasol.
 • Dylech wneud cais am banel annibynnol o fewn 20 diwrnod gwaith o dderbyn yr ymateb i’ch cwyn gan bennaeth y gwasanaeth yn ystod cam dau (ystyriaeth ffurfiol).
 • Byddwn yn gofyn i chi lenwi ffurflen gan roi’r rhesymau pam nad ydych yn fodlon.  Os oes angen cymorth arnoch i wneud hyn, dylech roi gwybod i Reolwr y Gwasanaethau Cwsmeriaid.
 • Bydd manylion eich cais yn cael eu hanfon at yr Ysgrifenyddiaeth Cwynion Annibynnol (a benodwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru) i ymdrin â cham panel annibynnol cwynion sy’n ymwneud â’r Gwasanaethau Cymdeithasol.
 • Bydd yr Ysgrifenyddiaeth Cwynion Annibynnol yn ysgrifennu atoch o fewn dau ddiwrnod gwaith i gadarnhau eu bod wedi derbyn eich cais.
 • Bydd panel annibynnol yn ymgynnull o fewn 20 diwrnod gwaith ar ôl derbyn eich cais (neu cyn gynted â phosibl ar ôl hynny gyda chaniatâd y sawl sy’n cwyno).
 • Bydd y panel annibynnol yn cynnwys cadeirydd annibynnol a dau aelod annibynnol (un sydd â chefndir mewn Gwasanaethau Cymdeithasol a’r llall yn aelod cynorthwyol).
 • Ar ôl ystyried yr holl faterion dan sylw, bydd y panel yn ysgrifennu adroddiad ac yn gwneud argymhellion i’r Adran Gwasanaethau Cymdeithasol yn ôl yr angen.
 • Bydd yr adroddiad yn cael ei anfon atoch chi ac at y Prif Swyddog Gwasanaethau Cymdeithasol (PSGC).
 • Rhaid i’r PSGC ystyried yr argymhellion a phenderfynu pa gamau gweithredu i’w cymryd.
 • Bydd y PSGC yn ysgrifennu atoch chi ac unrhyw bobl eraill briodol o fewn 20 diwrnod gwaith.

Yn dilyn y Panel Adolygu, os ydych yn dal i deimlo nad yw eich cwyn wedi’i thrin yn gywir neu ei bod wedi bod yn destun camweinyddiaeth, gallwch gysylltu â’r Ombwdsmon lleol yn y cyfeiriad canlynol:

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
1 Ffordd yr Hen Gae
Pencoed
CF35 5LJ

Ffôn: 0845 601 0987
Ffacs: 01656 641199

e-bost: ask@ombudsman-wales.org.uk
gwefan: www.ombudsman-wales.org.uk

Canmoliaeth

Mae pob croeso i chi gysylltu â ni os ydych yn meddwl ein bod wedi gwneud yn dda. Bydd hyn yn ein helpu i geisio sicrhau ein bod yn darparu gwasanaeth o’r un safon i bobl eraill yn y dyfodol.

 • Gallwch ddweud wrth y staff eu hunain; neu

 • Dywedwch wrth rywun yn un o’n swyddfeydd.